Algatatud detailplaneeringud

11.12.17

Keila vallas Laulasmaa külas Kloogaranna tee 26 (katastritunnus 29503:022:0320) kinnistul ja lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavalitsuse 04.10.2017 korraldusega nr 667 on algatatud detailplaneering Keila vallas Laulasmaa külas Kloogaranna tee 26 (katastritunnus 29503:022:0320) kinnistul ja lähialal.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Laulasmaa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) ristmiku vahetus naabruses. Planeeringualal on Keila Vallavalitsuse 08.09.2004 korraldusega nr 954 kehtestatud Laulasmäe XI detailplaneering. Kinnistu on kaasomandis. Kristina Pärni soov on jagada ärimaa kinnistu kaheks ja tekkivale krundile tennisehalli rajamine.

Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmäe rohumaa 16 (katastritunnus 29503:022:0005) maatulundusmaa ja Miku vkt 9 (katastritunnus 29503:010:0070) elamumaa kinnistutega, idas Miku üldmaa 1 (29503:010:0002) elamumaa kinnistuga, lõunas Laulasmaa tee 1 (29503:022:0010) maatulundusmaa ja Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaa kinnistutega, läänes Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee 11390 kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 1,2 ha.

Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve ärimaa ja ala asub tiheasustusega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Kinnistut läbib varem rajatud kergliiklustee.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine 2 ärimaa krundiks. Ärimaa krunt on hoonestatud ja sellel asuvad kauplus, klubihoone ja inventari hoidla. Kruntide jagamisel on tekkivatele kruntidel suurim lubatud ehitisealune pindala 2000 m² ning hoonete arv 3 ning kõrgus pos-1 kuni 9 m kõrguse hoone ja krundile pos-2 kuni 12 m kõrguse hoonete ehitamine. Juurdepääs planeeringualale ja krundile 2 on olemasolev ning juurdepääsu tagamiseks on vaja seada Lame Maakera OÜ-le kuuluvale kinnistule isiklik tähtajatu kasutusõigus krundi 2 omaniku kasuks. Kergliiklusteele seatakse tähtajatu isiklik kasutusõigus Keila vallavalitsuse kasuks. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise ja KHS algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Keila Vallavalitsuse 04.10.2017 korraldus nr 667

eskiis

 

Keila vallas Kloogaranna külas Joa tee 43 (katastritunnus 29501:007:0665) kinnistul ja lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 369/0917 on algatatud detailplaneering ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Keila vallas Kloogaranna külas Joa tee 43 (katastritunnus 29501:007:0665) kinnistul ja lähialal.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Kloogaranna külas maatulundusmaal. Joa tee 43 maaüksus on hoonestamata. Planeeritav ala piirneb põhjas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee 11390, idas Rüütli tee 1 (katastritunnus 29501:007:0006) kinnistuga, kagus ja lõunas Treppoja tee 4b (katastritunnus 29501:007:0680) kinnistuga, lõunas Lehola (katastritunnus 29501:007:1036) kinnistuga, läänes kohaliku tee Muru teega ja loodes Liiva teega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 2 ha. Kinnistule ulatub Treppoja oja ehituskeeluvöönd.

Keila Valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on antud kinnistul määramata maa juhtotstarve. Üldplaneeringu joonisel 2A „Tiheasutuse tsoneerimine" on selle kinnistu osas jäetud määratlemata kasutamise sihtotstarve ja on märgitud, et säilub senine sihtotstarve (maatulundusmaa). Varasemalt on maad kasutatud pioneerilaagrite staadionina. Praegusel ajal puudub vajadus sellel otstarbel antud maad kasutada. Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud sellel kinnistu maakasutust, siis on selline muudatus vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 punktile 3 oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine 1 ärimaa krundiks, 2 elamumaa krundiks ja 1 maatulundusmaa krundiks. Elamumaa kruntidele kahe kuni 350 m² ehitisealuse pindalaga paarismaja kõrgusega kuni 8 m hoonete ehitamiseks. Ärimaa krundile kahe kahekorruselise hoone maksimaalse ehitisaluse pinnaga 900 m² ning kõrgusega kuni 9 m ehitamiseks. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise ja KHS algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Keila Vallavolikogu 29.09.2017 otsus nr 369/0917

Eskiis 

 

Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 (katastritunnus 29503:022:0003) kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavalitsuse 09.08.2017 korraldusega nr 546 on algatatud detailplaneering Keila vallas  Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 (katastritunnus 29503:022:0003) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Lohusalu külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) ristmiku vahetus naabruses. Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaa kinnistuga, kirdes Endla vkt 1 (katastritunnus 29503:014:0010) kinnistuga, idas Kloogaranna tee 20 (katastritunnus 29501:001:0574) kinnistuga, edelas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee 11390 kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,9 ha.

Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve ärimaa ja ala asub tiheasustusega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringualal on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering mida ei ole ellu viidud. Kinnistut läbib varem rajatud kergliiklustee. Omaniku soov on muuta detailplaneeringuga kehtestatud kruntide piire, kruntide sihtotstarvete muutmine ärimaaks ning ehitusõiguste muutmine.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine 2 ärimaa krundiks. Ärimaa krundile pos-1 kuni 24 m kõrguse hoone planeerimine ja krundile pos-2 kuni 9 m kõrguse hoone planeerimine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise ja KHS algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Keila Vallavalitsuse 09.08.2017 korraldus nr 546

eskiis

Keila Vallavalitsuse  ehitus- ja planeerimiskomisjoni 20.09. koosolekul  tehti  ülevaade  Laulasmaa tee 2 kinnistu eskiisi avalikul arutelul 13.09 toimunud koosolekul esitatud sõnavõttudest ja ettepanekutest. Komisjon otsustas toetada  detailplaneeringu menetluse jätkamist  arvestades avalikul koosolekul tehtud ettepanekuid kahekorruselise hoonestuse kavandamiseks . 

Eskiisi avaliku arutelu protokoll

 

Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 352/0517 on algatatud detailplaneering Keila vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Planeeritav ala asub Keila vallas Kersalu külas Tallinn-Paldiski tee 8 ääres. Kinnistu pindalaga 2,8 ha praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritava ala põhja ja loodepiiril kulgeb riigimaantee Tallinn-Paldiski tee 8. Kogu planeeritav ala jääb maanteest lõuna poole. Planeeringuala piirneb idas Vanaranna tee 18 (katastritunnusega 29501:009:0253) kinnistuga, lõunas ja edelas Vanaranna tee 39 (katastritunnusega 29501:009:0391) kinnistuga. Juurdepääs Paldiski teelt on olemasoleva Vanaranna tee kaudu.

Keila valla üldplaneeringus on antud maaala maakasutuse juhtiv sihtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Seega on detailplaneering üldplaneeringut muutev.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine 3 krundiks: ärimaa, transpordimaa ja maatulundusmaa krundiks. Ärimaa krundile 80 m kõrguse mobiiliside masti ja seadmete planeerimine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ala pindala on 2.8 ha.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise ja KHS algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Keila Vallavolikogu 31.05.2017 otsus nr 352/0517

 

Niitvälja külas Salme (katastritunnus 29501:001:0308), Väike-Peetri (katastritunnus 29501:001:0305), Tamme (katastritunnus 29501:001:03006), Vilde (katastritunnus 29501:001:0307) kinnistute ja lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 16.05.2017 korraldusega nr 356 Keila vallas Niitvälja külas Salme (katastritunnus 29501:001:0308), Väike-Peetri (katastritunnus 29501:001:0305), Tamme (katastritunnus 29501:001:03006), Vilde (katastritunnus 29501:001:0307) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Niitvälja külas, valdavalt looduslikul rohumaal ja osaliselt metsaga kaetud maatulundusmaal. Planeeritav ala asub 300 m edelas Klooga raudteejaamast ning Maeru teest ida suunas kinnistute 29501:010:0837 ja 25501:010:0656 vahel. Juurdepääs planeeringualale on võimalik rajada kohalikult Klooga - Maeru teelt nr 2954100. Keila valla üldplaneeringu järgi asub ala tiheasustusega väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Seega on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb läänes Peetri kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0837), idas riigimaa Lennu kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0656) ja Maeru tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0620), põhjas Veski kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0275), lõunas Maeru teega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 4,6 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntide (4 üksikelamu ja 1 transpordimaa krundi) kavandamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Keila Vallavalitsuse korraldus 16.05.2017 nr 356

Eskiis

 

Laulasmaa külas Liivametsa tee 13 (katastritunnus 29501:007:2780) ja Hõreda tee 17 kinnistu (katastritunnus 29501:007:2790) ning sellega piirneva lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 26.04.2017 korraldusega nr 300 detailplaneeringu Keila vallas, Laulasmaa külas Liivametsa tee 13 (katastritunnus 29501:007:2780) ja Hõreda tee 17 kinnistul ( katastritunnus 29501:007:2790) ning sellega piirneval lähialal.

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Laulasmaa külas Lahepere lahe ääres maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale Liivametsa teelt hetkel puudub. Juurdepääsud on võimalik rajada Liivametsa tee 2951321 kaudu. Hõreda tee 2951261 kaudu on juurdepääs kinnistule tagatud . Keila valla üldplaneeringus kuulub ala tiheasustusega hooajalise ehitistega suvilakruntide piirkonda. Antud kinnistutel on üldplaneerinuga kehtestatud ehituskeeluvööndi ulatus 80 m.

Planeeritav ala piirneb põhjas Nõmmeliiva tee transpordimaa kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0564), kirdes Nõmmeliiva tee 11 (katastritunnus 29501:007:3800) ja Hõreda tee 19 (katastritunnus 29501:007:2770) elamumaa kinnistutega , idas reformimata riigimaaga, lõunas Lahepere lahega. Planeeritava ala ligikaudne pindala 0,76 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on kruntide liitmine ja sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Elamumaa krundile lubatud ehitusõigus ühe elamu ja abihoone kavandamine suurima ehitisealuse pinnaga 160 m², elamu maksimaalse kõrgusega 8m ja abihoone 4m, hoonete lubatud katusekalle 20-48°. Planeeringu ülesanded on vastavalt PlanS §126 lõike 1 punktidele 2-12, 16,17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Keila Vallavalitsuse 26.04.2017 korraldus nr 300

 

Kloogaranna külas Ranna tee 11 (katastritunnus 29501:007:0365) kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 26.04.2017 korraldusega nr 299 detailplaneeringu Keila vallas, Kloogaranna külas Ranna tee 11 (katastritunnus 29501:007:0365) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Kloogaranna külas Kloogaranna tee 11197 ja kohaliku Lahe tee ( katastritunnus 29501:001:0587) ristmiku vahetus naabruses. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb põhjas Kloogaranna tee 11197 transpordimaa kinnistuga, idas Ranna tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0670), lõunas Lahe tee 3 (katastritunnus 29501:007:1400) kinnistuga, lääne Lahe tee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0587) kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,16 ha.

Planeeringu eesmärk on krundi sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Elamumaa krundile lubatud ehitusõigus ühe elamu ja abihoone kavandamine suurima ehitisealuse pinnaga 200 m², elamu maksimaalse kõrgusega 8m ja abihoone 5m, hoonete lubatud katusekalle 20-45°. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 12, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Keila Vallavalitsuse 26.04.2017 korraldus nr 299

 

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 (katastritunnus 29501:001:0360) kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.04.2017 korraldusega nr 231 detailplaneeringu Keila vallas, Lohusalu külas Lohusalu tee 169 (katastritunnus 29501:001:0360) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Lohusalu külas Lohusalu sadama vahetus läheduses  maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega väikeelamumaa sihtotstarbega piirkonda. Seega on detailplaneering üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840)  kinnistuga, idas  Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557) , Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049)  ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntide (2 üksikelamu krundi) kavandamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12,17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Keila Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldus nr 231

 

Eskiis 

Koondvööndiplaan

Seletuskiri

 

 

Kloogaranna külas Metsaotsa  tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a ( katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.04.2017 korraldusega nr 230 detailplaneeringu Keila vallas, Kloogaranna külas Metsaotsa  tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a ( katastritunnus 29501:007:1038) kinnistutel ja lähialal.

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Kloogaranna külas Keila Vallavolikogu 27.01.2005 otsusega nr 207/0105 kehtestatud Politseiameti puhkebaasi detailplaneeringu alal. Kruntide sihtotstarbed elamumaa. Metsaotsa tee 2 krunt on hoonestatud elamuga ehitusaluse pindalaga 139.7 m². Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee kaudu. Planeeritav ala piirneb idas Metsaotsa teega, läänes Metsasihi tee 12 kinnistuga (katastritunnus29501:001:0394), kagus Metsaotsa tee 5 (katastritunnus 29501:007:1042) kinnistuga, lõunas Metsaotsa tee 4 (katastritunnus 29501:007:1041) ja Metsasihi tee 8 (katastritunnus 29501:007:1047) kinnistutega, edelas Metsasihi tee 10 ( katastritunnus29501:007:1048) kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,65 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntide liitmine ja ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12,17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Keila Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldus nr 230

Eskiisi põhijoonis

 

 

Keila vallas, Lohusalu külas, Rannuka tee 13 (katastritunnus 29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 (katastritunnus 29501:001:0169) kinnistute detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu 31.03.2017 otsusega nr 341/0317 on algatatud detailplaneering Keila vallas, Lohusalu külas, Rannuka tee 13 (katastritunnus 29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 (katastritunnus 29501:001:0169) kinnistutel ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Planeeringuala ligikaudne suurus on 4,2 ha. Planeeritavad maatulundusmaa kinnistu Rannuka tee 13 on hoonestatud, kinnistul paikneb elamu koos abihoonetega (kuurid). Rannuka tee 15 kinnistul hooneid ei ole. Juurdepääs planeeringualale on Vainu tee (katastritunnus 29501:001:0453) kaudu. Juurdepääs Rannuka tee 15 kinnistule on võimalik tagada tee servituudiga Rannuka tee 13 kinnistu kaudu. Planeeritav ala piirneb põhjas Kolmnurga (katastritunnus 29501:007:1665), Vainu tee (katastritunnus 29501:001:0453) ja Vainu tee 17// Vainu (katastritunnus 29501:001:0042) kinnistutega ja reformimata riigimaaga, idas Ringmängu (katastritunnus 29501:007:1666), lõunas Lahepere lahega, edelas läänes  Vainu tee 17// Vainu (katastritunnus 29501:001:0042) kinnistuga, läänes Esma kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0179). Mere poolt külgneb planeeringu ala Pakri hoiualaga, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 a. määrusega nr. 144 (RT I 2005, 38, 300). Hoiuala kogupindala on 21.039 ha, millest > 90% moodustab meri. Hoiuala on loodud Natura alade eelvaliku käigus väljavalitud samanimelise linnuala (TLA) baasil.

Planeeringu eesmärk: Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 katastriüksuste piire muudetakse nii, et tekib kokku 4 iseseisvat kinnistut: 2 üksikelamu krunti (sh olemasoleva elamuga krunt) ja 2 maatulundusmaa krunti. Planeeringu ülesandeks maaala kruntideks jagamine,  elamukruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lõikele 1 võib detailplaneering teha põhjendatud vajaduse korral ettepaneku kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks. Antud detailplaneeringu puhul on sellisteks põhjusteks üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega ja KHS algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Dokumendid:

 

Keila Vallavolikogu 31.03.2017 otsus nr 341/0317

 

Laulasmaa külas, Kingu tee 20 (katastritunnus 29501:001:0107) ja Kingu tee 22 (katastritunnus 29501:001:0115) ärimaa kinnistute detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu 31.01.2017 otsusega  nr 321/0017 on algatatud detailplaneering Keila vallas, Laulasmaa külas, Kingu tee 20 (katastritunnus 29501:001:0107) ja Kingu tee 22 (katastritunnus 29501:001:0115) ärimaa kinnistutel ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Planeeringuala ligikaudne suurus on 25 ha. Planeeritavad ärimaa kinnistud asuvad Keila vallas Laulasmaa külas Keila Vallavolikogu otsusega 09.10.2002 nr 293/1002 kehtestatud Kristjani detailplaneeringu alal, asudes Lohusalu tee 11395 ja Kingu tee vahelisel alal. Kinnistud on hoonestamata. Kinnistuid läbivad Meremärgi ja Kingu teed. Juurdepääs Planeeritav ala piirneb idas Laulasmaa maastikukaitsealaga, Kellasalu tee 15 kinnistu (29501:001:0251), Kellasalu tee 13 (29501:001:0252), Kellasalu tee 11 (29501:001:0129) elamumaa kinnistutega, loodes Kellasalu tee 3 (29501:001:0424) kinnistutega, kagus Lohusalu teega 11395. Läänes Sambla tee 2 (29501:007:1501), Sambla tee 4 (29501:007:0818), Sambla tee 5 (29501:001:0422), Kingu tee 24 (29501:001:0423) elamumaa kinnistutega. Põhjas Kanarbiku vkt 12 (29501:012:0110), Kanarbiku vkt 8 (29501:012:0080), Kanarbiku vkt 10 (29501:012:0100) elamumaa kinnistutega. planeeringualale on eratee Pansionaadi tee kaudu.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntideks jagamine (11 üksikelamu, 5 transpordimaa ja 2 maatulundusmaa krundi) kavandamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine, kavandatava juurdepääsu tee avalikuks kasutamiseks määramine, rohevõrgustiku piiride täpsustamine ja toimimise tagamine. Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lõikele 1 võib detailplaneering teha põhjendatud vajaduse korral ettepaneku kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks. Antud detailplaneeringu puhul on sellisteks põhjusteks üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega ja KHS algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee.

 

Keila Vallavolikogu 31.01.2017 otsus nr 321/0017

 

Eskiis 

 

Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400) kinnistu  ja selle lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 07.12.2016 korraldusega nr 831 Keila vallas Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400) kinnistul ja sellega piirneval lähiala detailplaneeringu ja sama korraldusega jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala piirneb põhjas Nabe tee 18 (katastritunnus 29501:001:0236) ja Nabe tee 14 (katastritunnus 29501:001:0005) kinnistutega, idas Nabe tee 19 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0145), Vahimäe tee 12 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0142), Vahimäe tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0188), Vahimäe tee 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0189), lõunas Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), läänes Kase kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0323), loodes Nabe tee 25 (katastritunnus 29501:001:0035) ja Nabe tee 23 (katastritunnus29501:001:0036) kinnistutega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 3,4 ha.

Keila valla üldplaneeringus kuulub ala tiheasustusega piirkonda. Detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntide (8 üksikelamu ja 3 transpordimaa krundi) kavandamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringu ülesanded on vastavalt PlanS §126 lõike 1 punktidele 1-12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Eskiisi avalik arutelu toimub Keila vallavalitsuse ruumides 11.01.2017 kell 18.00.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Joonis

 

 

Keila vallas Kersalu külas Vanaranna tee 37 kinnistu (katastritunnus 29501:009:0005) detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 14.09.2016 korraldusega nr 635 detailplaneeringu Keila vallas Kersalu külas Vanaranna tee 37 kinnistul (katastritunnus 29501:009:0005).

Planeeritav ala asub Keila vallas Kersalu külas Tallinn-Paldiski tee 8 ääres. Kinnistu pindalaga 8,9 ha praegune sihtotstarve on maatulundusmaa.

Planeeritava ala loodepiiril kulgeb riigimaanteega nr 8 Tallinn-Paldiski tee. Kogu planeeritav ala jääb maanteest lõuna poole. Planeeringuala piirneb kirdes Vanaranna tee 39 (katastritunnusega 29501:009:0391) kinnistuga, idas Vanaranna tee 31 (katastritunnusega 29501:009:0393) kinnistuga, lõunas Siidisaba (katastritunnusega 29501:009:0417) ja Sepa põld 4 (katastritunnusega 29501:009:0394) kinnistutega, läänes Tallinna mnt 56 // Korka (katastritunnusega 29501:009:0172) ja loodes Urva (katastritunnusega 29501:009:0364) kinnistutega.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks krundiks: 1,5 ha suurusega ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega (50/50) krundiks ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks suurusega 7, 40 ha. Ärimaa/tootmismaa krundile kavandatakse üks tootmishoone 24x12 m maksimaalse kõrgusega 10 m ja kasvuhoone 24x12 m kõrgusega 6 m ja neid ühendav tehno-, olme ja kontoriosa ehitisealuse pindalaga 682 m². Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1-9, 11, 12, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Lohusalu küla, Kalda rohumaa 1 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0059) ja sellega piirneva lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 31.08.2016 korraldusega nr 599 detailplaneeringu Keila vallas, Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 kinnistul (katastritunnus 29501:001:0059) ja sellega piirneval lähialal.

Planeeritav ala asub  Keila vallas Lohusalu külas, valdavalt looduslikul rohumaal maatulundusmaal. Planeeritav ala piirneb läänes Miku rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0007), Miku–Pireti (katastritunnus 29501:001:0056) ja Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011) kinnistutega, idas Hüübu tee 24 (katastritunnus 29501:010:0680) ja Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) kinnistutega, põhjas Hüübu tee 24a kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0061), lõunas Kalda kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0058). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,87 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntide (1 kaksikelmau+1 üksikelamu ja 2 transpordimaa krundi) kavandamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded on vastavalt PlanS §126 lõike 1 punktidele 1-12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Seletuskiri

Joonis

Protokoll

 

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 2 (katastritunnus 29501:007:0052) kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 18.05.2016 korraldusega nr 338 detailplaneeringu Keila vallas, Laulasmaa külas Kaldaveere tee 2 (katastritunnus 29501:007:0052) kinnistul ja lõpetatakse 27.04.2005 korraldusega nr 444 algatatud detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Laulasmaa külas Lohusalu-Laulasmaa tee 11395 ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres kaldaastangu all tasandikul üldplaneeringu järgi tiheasutusalal.

Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0202) kinnistuga, läänes Kaldaveere teega , edelas Lohusalu-Laulasmaa teega 11395, lõunas Lohusalu tee 8//Allika (katastritunnus 29501:001:0700) kinnistuga ja põhjas Kaldaveere tee 4 (katastritunnus 29501:001:0051) kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,32 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12,17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Elektrivarustuse skeem

Kontaktala

Põhijoonis

Tugiplaan

Seletuskiri

Ekspertarvamus

 

Kloogaranna külas Kotka tee 6 (katastritunnus 29501:007:0423) detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 27.04.2016 korraldusega nr 287 detailplaneeringu Keila vallas, Kloogaranna külas Kotka tee 6 (katastritunnus 29501:007:0423) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Kloogaranna külas Keila Vallavolikogu 30.01.2002 otsusega nr 231/0102 kehtestatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu alal. Planeeritav ala piirneb idas Tallinn- Rannamõisa teega 11390 , läänes Ilvese tee 2 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0425), loodes Ilvese tee 4 (katastritunnus 29501:007:0442) kinnistuga, põhjas Ilves tee 6 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0439), lõunas Kotka tee 4 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0421). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,62 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Omaniku soov on muuta ehitusõigust alljärgnevalt: ehitusalune pind 708 m², korruselisus 1 korrus, suurim lubatud kõrgus 8 m, hoonete arv elamu ja kaks abihoonet, katusekalded 0-30º. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistutel ja lähialal detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on algatanud 06.04.2016 korraldusega nr 233 Keila vallas Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu ja jätnud sama korraldusega algatamata  keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Lohusalu külas, valdavalt looduslikul rohumaal, maatulundusmaal ja elamumaal. Juurdepääs planeeringualale Lohusalu teelt algava Nabe tee kaudu ja sellelt algava Vahimäe tee kaudu. Keila valla üldplaneeringus kuulub ala tiheasustusega piirkonda. Seega on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb läänes Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), idas Miku-Pireti kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0056), Miku rohumaa 1 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0007), Miku rohumaa 4 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0011), Miku-Tiiu kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0015) ja Miku rohumaa 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0019), põhjas Hüübu tee 20 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0224), lõunas Lahepere lahega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 4,38 ha.

Planeeringu eesmärk on elamumaa kruntide (7 üksikelamut, 14 abihoone rajamine ja 1 transpordimaa krundi) kavandamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Seletuskiri

Joonis 1

Joonis 2

Eksiislahenduse avaliku arutelu protokoll

 

Meremõisa külas asuv Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 20.04.2016 algusega k. 18:00 Keila vallavalitsuse 2. korruse  istungite saalis Paldiski mnt 21, Keila linn.

 

Põhijoonis

Kontaktala skeem

Tugiplaan

Seletuskiri

Eskiisi avaliku arutelu protokoll 20.04.2016

 

 

Meremõisa külas asuv Innu (katastritunnusega 29501:007:0411) detailplaneering

Keila Vallavolikogu 26.08.2013  otsusega nr 371/0813 on algatatud üldplaneeringut muutev detailplaneering Meremõisa külas asuval Innu (katastritunnusega 29501:007:0411) maaüksusel pindalaga 20,54 ha.

Planeeringu eesmärgiks on maa jagamine elamumaa kinnistuteks, ehitusõiguse ja tehnovõrkude ja teede määramine. Detailplaneeringu lahenduses on maaüksus jagatud 57 krundiks, millest 67.7 % on elamumaa, 3,1%  Ühiskondlike hoonete ( lasteaeda) või elamumaa sihtotstarbega, 3,1% on üldkasutatav maa, 2,4% tootmismaa,  6,5 % ärimaa ja 17,2 % transpordimaa sihtotstarbega.

Põhijoonis

Seletuskiri

Põhijoonis

 

Vaiksalu kinnistu detailplaneering Lohusalu külas

Põhijoonis

Keila Vallavalitsuse 17.10.2013 korraldus nr 729

Korralduse lisa

 

Lohusalu küla osaline teemaplaneering

Eskiis tekst

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Keila Vallavalitsus teatab, et  Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu eskiis ja  Lohusalu külas Vaiksalu kinnistu  (katastritunnus 29501:001:0090) detailplaneeringu eskiisi tutvustus  ja avalik arutelu toimub 09.03.2016 algusega kel 18:00 Keila vallavalitsuse  2. korruse  istungite saalis  Paldiski mnt 21, Keila linn.

Eskiisi arutelu protokoll

Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu korduv eskiis tutvustus  ja avalik arutelu toimub 04.05.2016 algusega kel 18:00 Keila vallavalitsuse 2. korruse  istungite saalis Paldiski mnt 21, Keila linn.

Eskiis

 

Tõmmiku külas Aru-Mihkli kinnistu (katastritunnus 29501:007:0622) detailplaneering

Keila Vallavolikogu on algatanud 29.01.2016 otsusega nr 235/0116 Keila vallas, Tõmmiku külas Aru-Mihkli kinnistul (katastritunnus 29501:007:0622) detailplaneeringu ja sama otsusega jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Aru - Mihkli kinnistu asub Karjaküla tee  ääres Karjaküla aleviku vahetus naabruses.  Planeeritava ala idapiiril kulgeb riigimaantee T-11194 Karjaküla tee. Läänes piirneb Matsu kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0814), põhjas Silla kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0539), ja  lõunas Juhani Rohumaa 7 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:1297). Maaüksuse suurus on 4,1 ha katastrisihtotstarve maatulundusmaa. Juurdepääs planeeringualale toimub T-11194 Karjaküla teelt.

Planeeringu eesmärk on Aru-Mihkli  kinnistu jagamine elamumaa kruntideks (8 üksikelamut ja 3 paarismaja), kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise vajaduse tuvastamiseks on koostatud eelhindamine, mille kohaselt KHS läbiviimine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KHS algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Eskiis

 

Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 27.01.2016 korraldusega  nr 45 on algatatud Keila vallas Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneeringu ja jätnud sama korraldusega algatamata  keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav ala asub Keila vallas Meremõisa külas, Keila-Joa alevikust 700 m lõuna pool. Planeeritava ala idapiiril kulgeb riigimaantee T-11195 Keila – Keila-Joa. Kogu planeeritav ala jääb maanteest lääne poole ja on vahetult maantee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub T-11195 Keila – Keila-Joa teelt.

Planeeringu eesmärk on Laane kinnistule (katastritunnus 29501:007:0311, pindalaga 25,54 ha)  3 elamukrundi ja maatulundusmaa kavandamine, kruntide ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, servituutide seadmine ja olemasoleva või kavandatava juurdepääsu tee avalikuks kasutamiseks määramise vajaduse märkimine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega ja KHS algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn.

 

Uuetoa 6,  Juhani  2 maaüksuse  osa  ja Juhani 3 maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering 

Keila Vallavalitsuse 29.04.2015  korraldusega nr 299 on algatatud  ja 16.09.2015 korraldusega nr 553 on antud lähteseisukohad  Tõmmiku  külas Uuetoa 6 (katastritunnus 29501:007:1326), Juhani 2 maaüksuse (katastritunnus 29501:007:1302)  osa ja Juhani 3 maaüksuse (katastritunnus 29501:007:1304) osa  lähiala detailplaneeringule.

Planeeringuala suurus on 2,3 ha ja praegune sihtotstarve maatulundusmaa. Planeeringualale juurdepääs on Keila-Keila-Joa teelt  olemasoleva tee kaudu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus  on kinnistu jagamine  elamumaa kruntideks , kruntidele hoonestusala, ehitusõiguse määramine,  juurdepääsu määramine avalikult teelt , tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, ehitiste ehitustingimuste ning haljastuse üldiste põhimõtete määramine.

 

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. 

Joonis

 

Kloogaranna külas Joa tee 8 kinnistu (katastritunnusega 29501:007:0960) detailplaneering

Keila Vallavalitsus avaldab teadeande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavalitsuse  23.09.2015 korraldusega nr 570 on algatatud  Kloogaranna külas Joa tee 8 kinnistu (katastritunnusega 29501:007:0960) detailplaneering.

Kinnistu suurus on 0,65 ha ja praegune sihtotstarve elamumaa. Põhjast piirneb ala reformimata riigimaaga, mis jääb   Joa tee 24 ja Suve tee 5 kinnistute ja Joa tee 8 kinnistu vahele, idas Klooga suvilate teega , läänes Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega .

Detailplaneeringu koostamise vajadus  on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks , kruntidele hoonestusala, ehitusõiguse määramine,  juurdepääsu määramine avalikult teelt , tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, ehitiste ehitustingimuste ning haljastuse üldiste põhimõtete määramine, kergliiklustee maa määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu korraldusega  ja lähteülesandega on võimalik tutvuda tööajal Keila Vallavalitsuses  Paldiski mnt. 21 ja Keila valla kodulehel.

 

Kloogaranna külas Ojakalda tee 11 kinnistu (katastritunnusega 29501:007:0583) detailplaneering

Keila Vallavalitsus avaldab teadeande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavalitsus on 16.09.2015 korraldusega nr 552  algatanud Kloogaranna külas Ojakalda tee 11 kinnistu (katastritunnusega 29501:007:0583) detailplaneeringu.

Kinnistu suurus on 1,06 ha ja praegune sihtotstarve elamumaa. Põhjast piirneb ala Lahepere lahega, idas Lahepere tee 11, lõunas ojakalda tee 9, edelas Adruvahi tee 15 ja  läänes Adruvahi tee 7 kinnistutega .

Detailplaneeringu koostamise vajadus  on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks , kruntidele hoonestusala, ehitusõiguse ja  juurdepääsu määramine ja tehnovõrkude servituudi ning haljastuse üldiste põhimõtete määramine.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu korraldusega  ja lähteülesandega on võimalik tutvuda tööajal Keila Vallavalitsuses  Paldiski mnt. 21 ja Keila valla kodulehel.

 

Riigimaanteega T-11390 (Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee), Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering Keila-Joa alevikus

Keila Vallavolikogu võttis vastu 30.03.2014 otsuse nr 62/0314 nr 372/0913 algatada detailplaneering Keila vallas, Keila-Joa alevikus Riigimaanteega T-11390 (Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee), Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneval maa-alal. Keila Vallavalitsus otsustas 22.12.2014 korraldusega nr 947 kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad ja otsustas jätta algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu eesmärk on  Keila-Joa piirkonna külastusobjekte (Keila juga, Keila-Joa mõisa park, Keila-Joa loss) teenindavate parkimiskohtade planeerimine, haljasalade kavandamine koos vaba aja veetmist ning rekreatiivset tegevust võimaldava taristuga. Detailplaneeringu eesmärk on ka planeeringualal asuvale hoonele, muinsuskaitsealusele Keila-Joa mõisa Sepikojale (mälestise registri number 9478) krundi ligikaudu 1500 m2 ning olemasolevale katlamajale krundi suurusega ligikaudu 1500-2000 m2 moodustamine ning moodustavateke kruntidele näha ette ligipääsud moodustades transpordimaa krundid ning olemasolevatele ligipääsu teedele transpordimaa sihtotstarbega krundid. Üldkasutatavale alale haljasalade kavandamine koos vaba aja veetmist ning rekreatiivset tegevust võimaldava taristuga (korvpalliplats, rannavõrkpalliplats, trenazöörid). Planeeringuala ligikaudne suurus on 5 hektarit. Detailplaneeringu ala asub maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) § 31 lg 2 nimetatud maal (edaspidi reformimata riigimaa) detailplaneeringuga tehakse ettepanek maa-ala munitsipaliseerimiseks. Detailplaneeringu alal asuvad katlamaja hooned (pindala 57 m2 ja 36 m2), Sepikoda (pindala ja 49 m2) ja mänguväljak.  Planeeritav ala asub osaliselt Keila jõe kaldal ning osaliselt Keila-Joa mõisapargis, mis on looduskaitse all olev loodusobjekt.  

Eskiis on leitav.

Link https://www.dropbox.com/s/d5wxqvxbgba34oe/1507dp3_Keila-Joa_dp-ESKIIS.pdf?dl=0

 

Kellasalu kinnistu ja lähiala detailplaneering Laulasmaa külas

Materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.

 

Laulasmaa külas asuvate Suvila 446 (29501:001:0132), Suvila 467 (29501:001:0133), Suvila 467 (29501:001:0256) ja Kellasalu (29501:001:0256) detailplaneering

Detailplaneering on algatatud 20.06.2013 Rae Vallavolikogu otsusega nr 353/0613. Planeeritav ala asub Keila valla põhjaosas Laulasmaa-Lohusalu tee ääres. Detailplaneeringu alast 100m idapoole jääb Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee ja edelasse 380 kaugusel teiselpool Laulasmaa-Lohusalu teed asub Lahepere laht. Planeeringu suurus on ligikaudu 6,2 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on SA Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse hoonetele krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine, avalikus kasutuses olevate teede transpordimaa krundi moodustamine,  juurtepääsu teede, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus toimub

04. september 2014 kl 15.00 Keila Paldiski mnt 21 Keila vallamaja istungite saalis.

 

Kloogaranna ranna-ala detailplaneering tutvumiseks

Detailplaneeringu dokumendid

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne