28.02.18

Laulasmaa Kooli arengukava 2012-2014

Laulasmaa Kooli arengukava  2015-2017

Laulasmaa Kooli põhimäärus

Laulasmaa Kooli Õppekava üldosa

Laulasmaa Kooli ÕK keel ja kirjandus

Laulasmaa Kooli ÕK võõrkeeled

Laulasmaa Kooli ÕK matemaatika

Laulasmaa Kooli ÕK loodusained

Laulasmaa Kooli ÕK sotsiaalained

Laulasmaa Kooli ÕK kunstiained

Laulasmaa Kooli ÕK tehnoloogiaained

Laulasmaa Kooli ÕK kehaline kasvatus

Laulasmaa Kooli ÕK karjääriõpetus

Laulasmaa Kooli ÕK loovtöö alused

Laulasmaa Kooli ÕK ettevõtlusõpetus

Laulasmaa Kooli ÕK informaatika

Laulasmaa Kooli ÕK läbivad teemad

Laulasmaa Kooli lasteaia õppekava

Laulasmaa Kooli lasteaia kodukord

Laulasmaa Kooli lasteaia päevakava

Laulasmaa Kooli kodukord

Laulasmaa Kooli päevakava

Laulasmaa Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Laulasmaa Kooli ühtsed nõuded õpilastele kehalise kasvatuse ja rahvatantsu tunnis

Laulasmaa Kooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Laulasmaa Kooli lipu statuut

Laulasmaa Kooli mütsi statuut

Laulasmaa Kooli sotsiaalne kokkulepe

Laulasmaa Kooli koduõppe kord

Laulasmaa Kooli individuaalse õppekava kord

Laulasmaa Kooli üleminekueksami läbiviimise tingimused ja kord

Õpilaste tunnustamine Laulasmaa Koolis

Rakendatavad tugi- ja mõjutusmeetmed Laulasmaa Koolis

Ühtsed nõuded vihikutele

Loovtöö korraldamine Laulasmaa Koolis

Viitamine ja allikad (Lisa 2)

Õpilasesinduse põhimäärus

Laulasmaa Kooli Digitaristu tegevusplaan

Avalduste vormid:

Avaldus 1. klassi astumiseks pdf

Avaldus 1. klassi astumiseks Word

Avaldus ...klassi astumiseks

Avaldus lasteaiakoha taotlemiseks

Avaldus õpilase nimekirjast kustutamine

Avaldus korduva õpilaspileti väljastamine

Taotlus õppetööst vabastamine

PPR söögi avaldus

1. klassi astuja meelespea

Toimetaja: KARIN JANTSON-VILJANEN