„Keila-Joa aleviku soojatorustiku renoveerimine"

Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuses „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine" toetatakse projekti „Keila-Joa aleviku soojatorustiku renoveerimine".

Projekti eesmärk on energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähenemine soojustorustiku rekonstrueerimise tõttu.

Projekti kogumaksumus on 102 300 eurot, millest  Ühtekuuluvusfondi toetus 44 000 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood algab 01.01.2019 ja lõpeb 31.12.2019.

 

„Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

Meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuses „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" toetatakse projekti „Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine".

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Projekti kogumaksumus on 431 455,20 eurot, millest  Ühtekuuluvusfondi toetus 302 018,64 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood algab 01.05.2017 ja lõpeb 28.02.2019.

 

Keila vallas Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda pargiala restaureerimine ja maastikukaitseliste tööde teostamine

Meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" toetada EL Ühtekuuluvusfondist projekti „Keila vallas Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda pargiala restaureerimine ja maastikukaitseliste tööde teostamine".

Projekti kogumaksumus on 348 187,08 eurot, millest 85% on Ühtekuuluvusfondi toetus 295959,02 eurot ning 15% KIK Keskkonnaprogrammi toetus 52228,06 eurot.

Projekti eesmärk on Keila-Joa mõisa pargi seisundi parandamine, mille tegevuse tulemusena on kaitsealune park restaureeritud ja renoveeritud.

Projekti abikõlblikkuse periood algab 07.09.2015 ja lõpeb 27.07.2018.

Keila- Joa mõisa park rajati aastatel 1831-33. aastal ning see on muinsuskaitse all (kultuurimälestiste registri nr 9470). Looduskaitsealune park ( keskkonnareg. KLO1200572) laiub 76-l hektaril ning on piirkonniti hooldatud väga erineval tasemel. Keila-Joa pargi üheks suurimaks väärtuseks on  mitmekesine ja efektne pargiruum. Pargiruumi iseloomustavad kujundusstiil ja kompositsioon, reljeef, veekogud, teedevõrgustik, puistu. Avatud-suletud alade vahekord, vaated pargi sees ja ümbritsevast maastikust pargile ning pargist ümbritsevale maastikule. Keila-Joa park on kujundatud vabakujundusliku looduspargina  ning on suures plaanis sellisena ka tänaseni säilinud. Tegemist on Eesti ühe esinduslikuma ja väärtuslikuma vabaplaneeringulise looduspargiga. Pargiruumi pikaajaline kaitse-eesmärk  on ajaloolise planeeringu säilitamine. Käesolev projekt on järgmine samm selleks, et pargiruum tervikuna säiliks. Vajalik on korrastada pargis olevad veesüsteemid, teedevõrgustik, sillad, trepid, viitade ja infotahvlite paigaldamine, ajalooliste pargiväikevormide taastamine (markeerimine, varustamine infotahvliga) ja puhastada jalgteede äärsed alad võsast.  Pargi taastamiseks on vajalik koostada terviklik projekt koos teostamisega.

 

Klooga  raudteepeatuse parkla rekonstrueerimine ja kergliiklustee rajamine

Meetmes „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega" tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega" toetada EL Ühtekuuluvusfondist projekti „Klooga  raudteepeatuse parkla rekonstrueerimine ja kergliiklustee rajamine".

Projekti kogumaksumus on 187 359,00 eurot, millest 85% on Ühtekuuluvusfondi toetus 159 255,15 eurot ning 15% valla omafinantseering 28 103,85 eurot.

Projekti eesmärk on Klooga raudteepeatuse parem ühendamine teiste transpordiliikidega. 

Projekti abikõlblikkuse periood algab 05.06.2015 ja lõpeb 30.12.2020.

 

Laoküla raudteepeatuse parkla rajamine

Meetmes „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega" tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega" toetada EL Ühtekuuluvusfondist projekti „Laoküla raudteepeatuse parkla rajamine".

Projekti kogumaksumus on 76 242,70 eurot, millest 85% on Ühtekuuluvusfondi toetus 64 806,29 eurot ning 15% valla omafinantseering 11 436,41 eurot.

Projekti eesmärk on Laoküla raudteepeatuse parem ühendamine teiste transpordiliikidega. 

Projekti abikõlblikkuse periood algab 01.06.2015 ja lõpeb 25.11.2016.

 

Põllküla raudteepeatuse parkla rajamine

Meetmes „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega" tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega" toetada EL Ühtekuuluvusfondist projekti „Põllküla raudteepeatuse parkla rajamine".

Projekti kogumaksumus on 57 272 eurot, millest  Ühtekuuluvusfondi toetus 48 681 eurot ning valla omafinantseering 8591 eurot.

Projekti eesmärk on Põllküla raudteepeatuse parem ühendamine teiste transpordiliikidega. 

Projekti abikõlblikkuse periood algab 05.06.2015 ja lõpeb 31.12.2017.

 

Keila valla soojamajanduse arengukava 2015-2025 koostamine

Meetmes „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" toetada EL Ühtekuuluvusfondist projekti „Keila valla soojamajanduse arengukava 2015-2025 koostamine".

Toetuse eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Projekti kogumaksumus on 4900 eurot, millest 90% on Ühtekuuluvusfondi toetus summas 4410 eurot ning 10% valla omafinantseering summas 490 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood algab 29.09.2015 ja lõpeb 30.11.2016.

 

„Klooga aleviku soojatorustiku renoveerimine"

Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuses „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine" toetatakse projekti „Klooga aleviku soojatorustiku renoveerimine".

Projekti eesmärk on energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähenemine soojustorustiku rekonstrueerimise tõttu.

Projekti kogumaksumus on 214 422 eurot, millest  Ühtekuuluvusfondi toetus 107 211 eurot ning valla omafinantseering 107 211 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood algab 03.10.2016 ja lõpeb 02.10.2018.