Ära põleta jäätmeid teavituskampaania

Ära põleta jäätmeid teavituskampaania

Sel kevadel viib Keskkonnaministeerium läbi 20.04.–03.05.2015, mille raames kutsutakse omavalitsusi juhtima inimeste tähelepanu jäätmete lõkkes põletamise ohtudele ning jäätmete äraandmise võimalustele omavalitsuses. Keskkonnaministeerium on loonud kodulehe www.lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises. Samuti on loodud SA Things poolt koduleht www.kuhuviia.ee, kust võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.

Üleskutse eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust ning anda teavet, kuidas jäätmetega keskkonnasõbralikult käituda ning millised on jäätmete äraandmise võimalused.

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015-2020

Meeldetuletus jäätmevaldajatele

17.09.14

AS Keskkonnateenused juhib Teie tähelepanu asjaolule, et olmejäätmete hulka ei kuulu:

aiasaadused, puulehed, ehitusjäätmed, paber jm taaskasutatav jääde!

Paberpakendid saab viia omavalitsuse poolt tellitud pakendikonteineritesse, biolagunevad jäätmed võib oma kinnistu piires komposteerida või anda vedajale üle biojäätmena, samuti saab tellida vedajalt paberjäätmete veo vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Olmejäätmete hulka mittesobivaid  jäätmeid sisaldavad konteinerid jäävad edaspidi vedaja poolt tühjendamata ning selle kohta esitatakse tühisõidu arve.

 

Toimetaja: LIISI LING

Jäätmemajandus

5.05.14

 

Alates 01.01.2008 a. kehtib Keila vallas korraldatud jäätmevedu, millega on hõlmatud olmejäätmed ning suurjäätmed. Kõikidel Keila valla kinnistuomanikel on kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel võimalik jäätmevaldaja tähtajaliselt vabastada tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveo kohustusest.

 

Vastavalt Keila valla „Koerte ja kasside pidamise korrale" peab alates 1.juulist 2009. a. koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Mikrokiibi paigaldamiseks tuleb pöörduda enda jaoks sobiva loomaarsti poole. Lemmiklooma kandmiseks Keila valla lemmikloomade registrisse, tuleb Keila Vallavalitsusele esitada vastavasisuline avaldus, mille leiate Keila valla koduleheküljelt.

 

Iga loomaomanik saab lehelt www.llr.eekontrollida, kas tema loom on registrisse kantud ja kas registriandmed on päevakajalised. Loomaomanik saab oma kiibitud lemmiklooma ka ise Riigiportaalist www.eesti.ee tasuta registrisse kanda. Riigiportaalist saab omanik ka vaadata ja muuta oma juba registris oleva lemmiku täpseid andmeid ja teavitada looma surma korral. Teenuse kasutamiseks tuleb minna lehele www.eesti.ee, siseneda ülevalt "Kodaniku" osasse ja valida "X-tee teenuste" alt "Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregister". Portaali saab igaüks siseneda kas enda ID-kaardiga, Mobiili-ID või internetipanga kaudu.

 

Alates 2009. a. septembrist on Keila vallas Tõmmiku külas Karjaküla kalmistu ja AS Keila Betoon´i vahelisel alal avatud jäätmejaam. Jäätmejaam on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keila Vallavalitsuse ühisfinantseeringust. Jäätmejaama saab tasuta ära tuua järgmisi jäätmeid: lehtklaasi, autorehve (8 tk), elektroonikajäätmeid, paberit ja pappi, segapakendeid ning ohtlikke jäätmeid (ainult registreeritud Keila valla elanikud). Tasu eest võetakse vastu sorteerimata ehitusjäätmeid ning kive ja betooni.

 

Keila valla haldusterritooriumi tiheasustusalal ja/või kompaktse hoonestusega alal asuvate puude raiumiseks on vaja taotleda raieluba Keila Vallavalitsusest. Taotluse vormi leiate rubriigist Avalduste vormid. Kui on tekkinud olukord, kus Teie elule, tervisele või varale on tekkinud pöördumatu oht seoses ohtliku puuga, võite puu raiuda esimesel võimalusel, kuid hiljemalt raiele järgneval kolmandal tööpäeval tuleb sellest kirjalikult Keila Vallavalitsust teavitada. Raieluba ei ole vaja eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

 

Soovides raiuda metsa metsaseaduse §3 mõistes tuleb raieloa saamiseks pöörduda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harjumaa kontori poole Viljandi mnt 16, Tallinn, tel 674 4800, faks 674 4801 harju@keskkonnaamet.ee