Kaitstavad loodusobjektid

8.12.14

 

Keila vallas on rohkesti kaitstavaid loodusobjekte, kuid suuremad on Laulasmaa ja Türisalu maastikukaitsealad ning Vasalemma jõe hoiuala.

Natura 2000 eelvalikualadest on tänaseks kaitse-eeskiri kehtestatud Laulasmaa ja Türisalu maastikukaitsealadele. Vasalemma jõe hoiualal on määratud kaitse alla võtmise eesmärk.

Kõigi nende alade valitsejaks on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harjumaa kontor. Tekkinud küsimusega palume nende poole pöörduda. Kuivõrd need alad paiknevad ka Keila valla haldusterritooriumil, on vallavalitsus Keskkonnaametile koostööpartneriks.

 

Türisalu maastikukaitseala

 

Laulasmaa maastikukaitseala

 

Vasalemma jõe hoiuala

 

Suure-Aru looduskaitseala

Kooskõlas looduskaitseseaduse § 112 lõikega 1, teavitame Teid, et Vabariigi Valitsuse 20.11.2014 määrusega nr 171 ,,Suure-Aru looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
on otsustatud kaitse alla võtta Suure-Aru looduskaitseala, mille kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 25.11.2014,20 ning mis jõustus 05.12.2014.

Suure-Aru looduskaitseala kaitse-eeskiri ja kaart on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehel aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014020. Seletuskirjaga saab tutvuda
Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee. Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, siis palume võtta ühendust Keskkonnaametiga (kontaktisikuks on Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse planeerimise
spetsialist Meelis Mägi, telefon 4841174 ning e-post meelis.magi@keskkonnaamet.ee).