Kehtestatud detailplaneeringud

http://service.eomap.ee/keilavald/

 

Keila vallas Keila-Joa alevikus Merenuka 9 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0238) detailplaneering

Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 360/0817 kehtestati Keila vallas Keila-Joa alevikus Merenuka 9 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0238) detailplaneering. Planeeritav ala suurusega 1,4 ha

Planeeringuga muudetakse ära maaüksuse riigimaa sihtotstarve ning jagatakse  maa-ala kolmeks krundiks, millest elamumaa krundile Pos 1 on lubatud kuni 400 m² ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamine. Üldmaa sihtotstarbega kurndile pos 2 on lubatud rajada ujuvkai mõõtmetega 6x2 m. Transpordimaa krundile Pos 3 rajatakse juurdepääsuks tee kavandatavale elamumaa krundile ja olemasolevatele kinnistutele Merenuka 7 ja Merenuka 2 ning tuletõrje veevõtukohale. Elamumaa krundile on lubatud rajada kuni 7,5 m kõrgune elamu ja 2 abihoonet.

Veevarustuse lahendus on puurkaevuga ning kanalisatsioon kogumismahutiga. Merenuka 9 kinnistust eraldatavale transpordimaale Merenuka 9b pindalaga 1671 m² on kantud kinnistusraamatusse eelmärge Keila valla kasuks avalik tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus liiklemiseks jalgsi ja/või jalgrattaga pääsuks kallasrajale.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju keskkonnale ja majandusele.

 

Dokumendid:

Keila Vallvolikogu 31.08.2017 otsus nr 360/0817

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Laulasmaa külas Heliküla ja lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 09.08.2017 korraldusega nr 547 kehtestati Keila vallas Laulasmaa külas Heliküla ja lähiala detailplaneering. Planeeritav ala suurusega 2,8 ha

Planeeringuga muudetakse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks Maa-ala on jagatud viieks elamumaa krundiks, üheks avaliku kasutusega transpordimaa ja üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa krundile on lubatud rajada kuni 200 m² hoonetealuse pindalaga hoonestus, elamul 2 korrust maksimaalse kõrgusega 9 m ja abihoonel 5 m. Veevarustuse lahendus puurkaevuga ning kanalisatsioon kogumismahutitega.

Juurdepääs planeeringualale Lohusalu-Laulasmaa teelt algavate Valge tee ja Kiviringi tee kaudu. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju keskkonnale ja majandusele.

 

Dokumendid:

Keila Vallavalitsuse 09.08.2017 korraldus nr 547

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 2  (katastritunnus 29501:001:0052) kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldusega nr 326 kehtestati Keila vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 2  (katastritunnus 29501:001:0052) kinnistu detailplaneering.

Planeeringuga muudetakse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks. Elamumaa krundile on võimalik rajada üks kahekordne elamu ja kuni 2 abihoonet maksimaalse ehitisaluse pinnaga 300 m², elamu maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonel 5m, katusekaldega 30-45°. Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutiga ja veevarustus puurkaevuga. Juurdepääs kinnistule on Kaldaveere teelt. Kinnistul paikneb looduskaitsealune Laulasmaa tamm (KLO4000634). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju keskkonnale ja majandusele.

Keila Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 326

Kontaktala skeem

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Laulasmaa külas Pärnala kinnistu (katastritunnus 29503:022:0008) detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldusega nr 325 on kehtestatud Keila vallas Laulasmaa külas Pärnala kinnistu (katastritunnus 29503:022:0008) detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Laulasmaa külas Laulasmaa Põhikooli hoone vahetus läheduses. Krundi sihtotstarve elamumaa ja on osaliselt hoonestatud. Juurdepääsud (2 tk) planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 .

Kinnistu pindalaga 1,39 ha on jagatud 4 elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Veevarustuse tagamiseks rajatakse planeeringualal puurkaev. Kanaliseerimine kogumismahutitega.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju keskkonnale ja majandusele.

Keila Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 325

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Seletuskiri/ seletuskirja tiitelleht

 

Kloogaranna külas Ojakalda tee 11 (katastritunnus 29501:007:0583) detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 08.03.2017 korraldusega nr 143 on kehtestatud Keila vallas Kloogaranna külas Ojakalda tee 11 (katastritunnus 29501:007:0583) detailplaneering.

Kinnistu paikneb Keila valla põhjaosas, Kloogaranna külas, Lahepere lahe lõunakaldal. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Paldiski teelt 8 algava Muuli tee ning teeservituudiga koormatud Muuli põik ja Ojakalda tee kaudu.

Elamumaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 10617 m2 jagatakse kaheks elamumaa krundiks pindalaga 5200 m² ja 5417 m². Vastavalt detailplaneeringule on krundi ehitusõiguse näitajad: ehitusalune pind 200 m², korruselisus 2, suurim lubatud kõrgus elamul 8,5 m, hoonete arv krundil elamu ja 1 abihoone, hoone katusekalle 30-45º. Olmevete kanaliseerimine lahendatud 10 m3 klaasplastist reoveemahutiga ja veevarustus lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Uuringute vajadus puudub.

 

Keila Vallavalitsuse 08.03.2017 korraldus nr 143

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab et Keila Vallavalitsuse 25.01.2017 korraldusega nr 50 on kehtestatud Keila vallas Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneering.

Planeeritav ala asub Keila vallas Meremõisa külas, Keila-Joa alevikust 700 m lõuna pool. Planeeritava ala idapiiril kulgeb riigimaantee T-11195 Keila – Keila-Joa. Kogu planeeritav ala jääb maanteest lääne poole ja on vahetult maantee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub T-11195 Keila – Keila-Joa teelt.

Planeeringuga on Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) pindalaga 25,54 ha jagatud 3 elamu- ja 3 maatulundusmaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks.

 

Elamumaa krundile nr 1 pindalaga 13 155 m2 on lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga kuni 450 m2, mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset ja 1 maa-alune, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 5 m, katusekalle 20-45°.

Elamumaa krundile nr 2 pindalaga 5292 m2 on lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga kuni 450 m2 , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 5 m, katusekalle 20-45.

Elamumaa krundile nr 3 pindalaga 6383 m2 on lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga kuni 450 m2 , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 6 m, katusekalle 20-45. Elamumaa sihtotstarbega kruntide piiridele on lubatud kuni 2 meetri kõrguste puidust latt- või lipppiirded või metall-võrkpiirded (punutud võrk-, keevisvõrk-, paneel- või profiilpiire) piirdeaedade rajamine.

Juurdepääs elamukruntidele nr 2 ja nr 3 on tagatud transpordimaa krundil pindalaga 4125 m² paikneva eratee kaudu. Avalikkusele ligipääsu tagamiseks on erateele sõlmitud 13.01.2017 Keila Vallavalitsuse kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus leping, mis on tõendatud  Tallinna notar Maive Ottas poolt ja registreeritud notari ametitegevuse raamatu registris nr 61 all. Elamukrundile nr 1 juurdepääs on olemasoleva riigiteelt maha pöörava juurdepääsu kaudu läbi krundi nr 4. Juurdepääsutee on ette nähtud erateena. Vastavalt Ida-Tammemäe kinnistu omaniku ja Riigi Metsamajanduskeskuse kokkuleppele on rajatud juurdepääsuks Ida-Tammemäe kinnistule uus tee 11195 Keila – Keila-Joa tee 8,406 km vasakpoolselt olemasolevalt mahasõidult läbi Keila Metskond nr 35 maaüksuse .

 

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju.

 

Keila Vallavalitsuse 25.01.2017 nr 50

Seletuskiri

Asukoha skeem

Kontaktala skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

 

Tuulna külas Rudkotka mets 1 (endine Raudkotka, katastritunnus 29501:007:0252) ja Metsapiiga vkt 10 (katastritunnus 29506:001:0100) ja lähiala detailplaneering

Keila vallavalitsuse 28.12.2016 korraldusega nr 877 on kehtestatud Keila vallas Tuulna külas Rudkotka mets 1 (endine Raudkotka, katastritunnus 29501:007:0252) ja Metsapiiga vkt 10 (katastritunnus 29506:001:0100) ja lähiala detailplaneering.

Juurdepääs planeeringualale on Tallinn-Paldiski teelt maha pöörava kohaliku tee, Kõrgemäe tee (reformimata riigimaa) kaudu läbi Lahepere üldmaa 2 (29506:002:0006) maaüksuse ja Metsapiiga üldmaa (29506:001:0392) maaüksuse. Metsapiiga vkt 10 maaüksusel paikneb juurdepääsutee Raudkotkas mets 1 maaüksusele.

Planeeringuala suurusega 1,41 ha on jaotatud neljaks elamumaa krundiks üheks transpordimaa krundiks ja ajutisteks kruntideks kinnistutute Metsapiiga vkt 10 ja Metsapiiga vkt 8  piiride korrigeerimiseks.

Uutele elamukruntidele (4 tk) on määratud kohustuslik hoonete ehitusjoon.

Elamumaa kruntidele on lubatud rajada üks elamu ja  kuni kaks abihoonet maksimaalse ehitusaluse pinnaga 300 m². Hoonete maksimaalne kõrgus elamul 8m ja abihoonel 5m. Veevarustus lokaalne puurkaevu PRK00050950 baasil. Reovesi kogutakse kogumismahutitesse.

Tuletõrje kustutusvesi on lahendatud transpordimaa krundil paikneva 25m³ mahutiga.  Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Vajalikud uuringud enne projekteerimist : ehitusgeoloogilised uuringud.

Dokumendid:

Korraldus nr  877

Asukohaskeem

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Kloogaranna külas Kotka tee 6 kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab et Keila Vallavalitsuse 09.11.2016 korraldusega nr 765 on kehtestatud Keila vallas Kloogaranna külas Kotka tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0423)  pindalaga 0,62 detailplaneering.

Krundi sihtotstarve elamumaa. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava eratee Orava tee kaudu. Juurdepääs krundile tuleb rajada. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on krundi ehitusõiguse  näitajad : ehitusalune pind 708 m², korruselisus 1 korrus, suurim lubatud kõrgus elamul 8 m, hoonete arv elamu ja kaks abihoonet, katusekalded 0-30º. Kinnistusisene kanaliseerimine on kavandatud biopuhastiga. Veevarustus lahendatud kohaliku veevõrgu baasil.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju. 

Asukoht

Tugiplaan

Tehnovõrgud

Põhijoonis

 

 

Keila vallas Keila-Joa alevikus riigimaanteega T-11390, Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab et Keila Vallavolikogu 30.09.2016 otsusega nr 300/0916 on kehtestatud Keila vallas Keila-Joa alevikus riigimaanteega T-11390, Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering. (koostaja OÜ Artes Terrae registrikood 10914072, töö nr 1507DP03, Tartu 2016).

Detailplaneering näeb ette maa-ala jagamise üheksaks krundiks, millest kruntidele Pos 1 ja Pos 6 on lubatud vastavalt kuni 340 m²-se ja kuni 105 m²-se ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamine. Pos 1 hoonestusala eesmärk on võimaldada kultuuri ja kogunemisasutuse ning turismimajandusega seonduva hoone ehitamine, Pos 6 hoonestusala eesmärk on soojusenergia tootmiseks vajaliku hoone ehitamine, lubatud suurimad hoone kõrgused on vastavalt 8,5 , 7 ja korstna osas 10 meetrit maapinnast.

Planeeringuga on lahendatud jalgratta- ja jalgliikluse ning mootorsõidukite liikumisskeem, haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega ühendatus ja muud planeerimisseaduses toodud lahendamist vajavad põhimõtted.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringujärgne ärimaa ja korterelamumaa juhtotstarve muudetakse ühiskondlike hoonete maaks ja virgestuse maaks.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale ja ajaloolisele mõisapargile negatiivset mõju. Korrastatud liiklus- ja parkimiskord avaldab positiivset mõju piirkonna kultuuri-, turismi- ja puhkevõimaluste paremaks ärakasutamiseks.

 

Põhijoonis

Detailplaneeringu tekst

 

Laokülas Puhkerand maaüksuse pindalaga 23,4 ha (katastritunnus 29501:009:0059) detailplaneering 

Keila Vallavalitsus teatab et Keila Vallavolikogu 28.06.2016 otsusega nr 279/0616 on kehtestatud Keila vallas Laokülas Puhkerand maaüksuse pindalaga 23,4 ha (katastritunnus 29501:009:0059) detailplaneering vastavalt OÜ Artes Terrae (registrikood 10914072) tööle nr 17DP06, Tartu 2006-2016.

Keila valla üldplaneeringu kohaselt on tiheasutusega alana määratletud eraldiseisev üle 1000 m² ehitusaluse kogupinnaga tootmishoonete või laohoonete ala koos selle teenindamiseks vajaliku maaga. Detailplaneeringuga moodustatakse ranna ja kalda piiranguvööndist (200 m) maismaa suunas põhijoonisel nr 3 17DP06 (18.01.2016) uus tiheasutusala 2. Mereranna piiranguvööndi ulatuses uut tiheasutusega ala ei moodustata, kuna ehitusalune pind on sellel alal alla 1000 m². Planeeringuala pos 1 kogupindalaga 17,85 ha jaguneb kasutuse põhiselt kuueks alaks. Ala 1 on eritingimustega parklaala, kus tuleb kasutada murukivi ning kuni 30% ulatuses tuleb jätta looduslikuks. Ala 2 (pindalaga 8,42 ha) on hoonestuseks mõeldud ala koos juurdepääsuteede, tehnovõrkude ja avaliku juurdepääsuteega, pos 3 pindalaga 1,07 ha sihtotstarve transpordimaa. Pos 2 pindalaga 4,48 ha, sihtotstarve 100% üldmaa on moodustatud Laoküla tume-nõlvaöölase püsielupaiga, rohekoridori ja jalgsi juurdepääsu tagamiseks mere kallasrajale. Ala 3 on asfaltkattega parkla. Ala 4, mis asub ehituskeeluvööndis on üldplaneeringu järgne sadamaala, millel ehitusõiguse määramiseks on vaja koostada detailplaneering. Ala 5 on ehituskeeluvööndis ja sinna ehitamine ei ole lubatud.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev , kuna üldplaneeringus täpsustatakse maakasutuse juhtotstarve. Seoses uue tiheasustusala moodustamisega ning sellega piirnevate hoonete ja platside rajamisega, vähendatakse kehtivas üldplaneeringus loodusliku ala, väärtusliku traditsioonilise maastiku ala ja probleemala ulatust selliselt, et see ei kattuks tiheasustusalaga. Keila valla üldplaneeringus viiakse Pakri hoiuala (registrikood KLO2000167) piir planeeringualal mererannale, kus see tegelikult asub.

Planeeringu elluviimise mõju majandusele on positiivne uute töökohtade, suurenevate tööjõumaksude ja maamaksu võimaliku laekumise tõttu.

Planeeringu elluviimine ei avalda looduskeskkonnale soovimatut negatiivset mõju kuna arvestab tume nõlvaöölase elupaigaga. Sotsiaalne ja kultuurilise mõju ei ole teada. 

Seletuskiri

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

 

Laulasmaa külas asuva Rannaroosi 1  kinnistu (katastritunnus 29503:022:0006) detailplaneering

Keila vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega nr 179 on kehtestatud Laulasmaa külas asuva Rannaroosi 1  kinnistu (katastritunnus 29503:022:0006) detailplaneering. Planeeritav ala asub Laulasmaa külas  Tallinn –Rannamõisa –Kloogaranna tee 11399 ääres. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks üksikelamumaa krundiks,  neljaks teemaa sihtotstarbega krundiks ning üheks haljasala maa krundiks, määrata ehitusõigused ja anda  maa-ala tehnovõrkude ja haljastuse lahendused ning juurdepääs planeeringualale. Üksikelamu maal maksimaalne ehitusalane pind  300 m² , korruselisus 2, lubatud rajada üks elamu ja  2 abihoonet.

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna  teelt. Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Niitvälja külas asuv Niitvälja spordiväljakud kinnistu (katastritunnus 29501:007:0410) detailplaneering

Keila vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega nr 180 on kehtestatud Niitvälja külas asuva Niitvälja spordiväljakud kinnistu (katastritunnus 29501:007:0410) detailplaneering. Planeeritav ala asub Niitvälja külas Niitvälja raudteepeatusest loodes, piirnedes põhjas Tallinn - Paldiski teega 8 , idas Niitvälja - Kulna teega 18, lõunas Keila - Paldiski raudteega. Kinnistu suurus on 162,49 ha.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub osaliselt kinnistu maa sihtostarve. Kinnistu on jagatud neljaks krundiks. Krundi 1 sihtotstarve on 100 % ärimaa , suurus 2,04 ha. Krundil asuvad olemasolevad parklad ja kahekorruseline klubihoone. Planeering ei muuda olemasolevat ehitusõigust. Krunt 2. Sihtotstarve 90% üldkasutatav maa ja 10% veekogude maa. Krundi suurus 159,81 ha. Krundil asuvad golfirajad, harjutusväljakud, tiigid, metsatukad ja spordiväljakuid teenindavad abihooned ja mobiilimast. Planeering ei muuda krundi olemasolevat ehitusõigust.

Krunt 3.Teemaa sihtotstarbega, pindalaga 4231 m². Krunt on moodustatud põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski, Mudaaugu-Paldiski lõigu km 29,2-47,2 rekonstrueerimise eesmärgil. Krunt 4. Teemaa sihtotstarbega krunt , pindalaga 4605 m². Vajalik Niitvälja - Kulna tee nr 18 teekoridori laiendamiseks.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringu kohane.

Juurdepääs planeeringualale Niitvälja - Kulna teelt. Teine juurdepääs alale on Tallinn -Paldiski teelt. Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Kloogaranna ranna-ala detailplaneering

Keila vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu  30.10.2015 otsusega nr 208/1015  on kehtestatud  Kloogaranna ranna-ala detailplaneering. Detailplaneeringu ala (pindalaga ca 34 ha) paikneb Harju maakonnas Keila vallas Kloogaranna külas. Planeeringus on hõlmatud Kloogaranna küla Ojala mets (endine Ojala 2 mü), Muuli tee 21 (endine Muuli tee 1 mü), Mere põik 2 (endine Kajaka mü), Rannahoone, riigi reservmaa piiriettepanek nr AT030214087 ning jätkuvalt riigiomandis olev maa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ranna-alale jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku äri- ja puhkepiirkonna rajamine, mis vastaks tulevaste generatsioonide vajadustele ning lähtuks turismiarendamise ja ranna-ala korrastamise aspektidest võimaldades ala aastaringset kasutamist. Planeeringualale soovitakse rajada avalikku randa teenindav infrastruktuur, perele suunitletud teemapark ja majutus- ning toitlustusasutus, lisaks luua võimalused erinevate aktiivsete tegevuste läbiviimiseks rannas. Detailplaneeringuga moodustatakse 13 krunti (3 ärimaa krunti, 2 üldkasutatava maa krunti, 5 transpordimaa krunti, 2 ühiskondliku hoone maa krunti ja 1 elamumaa krunt). Detailplaneeringuga soovitakse muuta osaliselt valla üldplaneeringut, mille kohaselt on maa-ala juhtfunktsiooniks üldkasutatav maa, ärimaa ja elamumaa. Planeeringuga tehakse ettepanek lisaks üldkasutatavale maale määrata kruntide maakasutuseks ühiskondlike hoonete maa ning soovitakse vähendada ka ehituskeeluvööndit nii mere kui Tuulna oja ja Treppoja osas. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Detailplaneeringuga muudab osaliselt valla üldplaneeringut, mille kohaselt on maa-ala juhtfunktsiooniks üldkasutatav maa, ärimaa ja elamumaa. Planeeringuga tehti ettepanek lisaks üldkasutatavale maale määrata kruntide maakasutuseks ühiskondlike hoonete maa ning soovitab vähendada ka ehituskeeluvööndit nii mere kui Tuulna oja ja Treppoja osas. Planeeringu lahendus sobitud ümbruskonnaga ja arvestab keskkonnamõju hindamise aruande seisukohti ning leevendusmeetmeid. Kloogaranna ranna-ala oli ja on aktiivselt kasutatav  suvituspiirkond ning planeeritavatel kinnistutel paiknes hoonestus. Planeeringu elluviimine eeldatavasti elavdab piirkonna majandust hooajaliselt.

Põhijoonis

https://www.dropbox.com/sh/l8iscuczzp6qkoo/AACv8idaJfpiliP0LnrTrRB0a?dl=0

 

Valkse külas asuva Pähklioru maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0289) pindalaga 11,4 ha  ning osaliselt Aru I maaüksust (katastritunnusega 29501:007:0530) ja jätkuvalt riigi maad,  mille kohta on tehtud riigi reservmaa piiri ettepanek (AT 030311081),   hõlmav detailplaneering

Keila vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu  28.08.2015 otsusega nr 199/0815  on kehtestatud  Valkse külas asuva Pähklioru maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0289) pindalaga 11,4 ha  ning osaliselt Aru I maaüksust (katastritunnusega 29501:007:0530) ja jätkuvalt riigi maad,  mille kohta on tehtud riigi reservmaa piiri ettepanek (AT 030311081),   hõlmav detailplaneering.

Planeeringuala  suurus on 12,3  ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  kinnistu  jagamine, kolmeks ärimaa krundiks, seitsmeteistkümneks üksikelamumaa krundiks,  üheks üldmaa  krundiks, üheks maatulundusmaa krundiks,  üheks tootmismaa   ja kaheks teemaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigused ja anda  maaala tehnovõrkude ja haljastuse lahendused ning juurdepääs planeeringualale. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 10 m. Lubatud korruselisus 2 maa-pealset korrust,  üksikelamute maale on lubatud rajada üks elamu ja ärimaale 1 hoone.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringut muute,  kuna asub osaliselt rohevõrgustiku alal asudes Valkse tiheasustusega piirkonnas. Alal on vääriselupaik, mille säilitamiseks on moodustatud maatulundusmaa krunt. Planeeringulahendus arvestab piirkonnas toimiva teedevõrguga ja maksimaalse kõrghaljastuse säilitamisega.

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud tee nr 8 Tallinn-Paldiski ja Keila-Keila-Joa tee  11995  ristmikult hargnevalt Kullerkupu tänavalt. Elamupiirkonna rajamisega säilitatakse .  Planeeringu elluviimine eeldatavasti  elavdab piirkonna  majandust.  Looduskeskkonnale eeldatavat kahjulikku mõju ei prognoosita

Seletuskiri

Põhijoonis

 

Valkse külas asuva Aru I maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0530) detailplaneering

Keila vallavalitsus teatab, et Keila Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldusega nr 601  on kehtestatud  Valkse külas asuva Aru I  maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0530) detailplaneering.

Kinnistu suurus on 8,25 ha ja praegune sihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  kinnistu  jagamine kaheteistkümneks üksikelamumaa krundiks,  kuueks ridaelamumaa krundiks  ja kuueks teemaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigused ja anda  maaala tehnovõrkude ja haljastuse lahendused ning juurdepääs planeeringualale. Hoonestuse maksimaalne kõrgus maapinnast 9 m, lubatud korruselisus 2 maa-pealset korrust + 1 maa-alune, üksikelamute maale on lubatud rajada üks elamu ja  2 abihoonet.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringu kohane asudes Valkse tiheasustusega alal. Planeeringulahendus arvestab piirkonnas toimiva teedevõrguga.

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud tee nr 8 Tallinn-Paldiski ja Keila-Keila-Joa tee  11995  ristmikult hargnevalt Kullerkupu tänavalt. Elamupiirkonna rajamisega säilitatakse üksikud väärtuslikud puud.  Planeeringu elluviimine eeldatavasti  elavdab piirkonna  majandust.  Looduskeskkonnale eeldatavat kahjulikku mõju ei prognoosita.

28.10.2015 korraldusega nr  635 muudeti Keila Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldus nr 601 ,,Detailplaneeringu kehtestamine" punkti 1 ja sõnastati see järgmiselt:

,,1. Kehtestada Keila vallas Valkse külas Aru I maatiksuse (katastritunnus 29501:007:0530, pindalaga 8,25 ha) detailplaneering tingimusega:
1.1 Keila linna maa-alale planeeritud juurdesõidutee osa ehitada välja ja planeeringus kasutatud olemasolev tee osa rekonstrueerida detailplaneeringu arenduse käigus detailplaneeringrrst huvitatud isiku vahenditest".
 

 

 

Laulasmaa külas asuv Kellasalu kinnistu ja lähiala (endise nimega Suvila 466 (katastritunnus 29501:001:0132), Suvila 467 (katastritunnus 29501:001:0133), Suvila 468 (katastritunnus 29501:001:0134) ja Kellasalu (katastritunnus 20501:001:0256)) maaüksuste detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu 30.09.2015 otsusega nr 206/0915 on kehtestatud Keila vallas Laulasmaa külas asuva Kellasalu kinnistu ja lähiala (endise nimega Suvila 466 (katastritunnus 29501:001:0132), Suvila 467 (katastritunnus 29501:001:0133), Suvila 468 (katastritunnus 29501:001:0134) ja Kellasalu (katastritunnus 20501:001:0256)) maaüksuste detailplaneering . Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, kuna muudetakse maa sihtotstarvet ja asub rohevõrgustiku alal.

Detailplaneeringuala  hõlmab  ala ligikaudse pindalaga 6,2 ha. Detailplaneeringuga määratakse SA Arvo Pärdi Keskuse hoonetele ehituskrunt , määratakse krundi hoonestusala ja  ehitusõigus, kruntide kasutamise sihtotstarbed, parkimine, kergliiklusteede paiknemine  ning juurdepääs Laulasmaa-Lohusalu  teelt alale ja naaberkinnistutele.

Maa on jagatud 4 krundiks, millest kaks on ühiskondlike ehitiste maa, üks üldmaa ja üks transpordimaa  sihtotstarbega. Ühiskondlike ehitiste  maale  on lubatud rajada kuni 11,5 m kõrgusega hooned ja üks torn kõrgusega 30m . Krundil on 40 parkimiskohta autodele.

Juurdepääsuks  krundile ja naaberkinnistutele on moodustatud eraldi avalikuks kasutuseks transpordimaa kinnistu.

Planeeringu elluviimine eeldatavasti  elavdab piirkonna kultuurielu ja majandust.  Looduskeskkonnale eeldatavat kahjulikku mõju ei prognoosita.

Seletuskiri

Põhijoonis