Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe paremkalda hooldus- ja korrastustööd

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetab projekti nr 11670 "Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe paremkalda hooldus- ja korrastustööd" 102 448.80 euroga, taotleja lisab 10 % omafinantseeringuna.

 

Projekti eesmärk on Kaitsekorralduskava eesmärkide elluviimine: pargiruumi terviklikkuse säilitamine, sh avatud pargiaasade ja –väljakute ning parkmetsaga suletud alade vahekorra säilitamine, vaadete säilitamine pargi sees ning pargist ümbritsevale maastikule ja vastupidi. Jõe kallastelt võsa ja sekundaarsete puude kõrvaldamine ning jõe kalda avatuna hoidmine.

 

Tegevuse kirjeldus: Põõsaste noorendus-lõikus/hekkide pügamine 2 koda aastas ca 1,5 ha peamiselt jõe ääred ja aasasid ümbritsev põõsastik); 4) Pargi aasade ca 4 ha ja pargi teede ääre niitmine 4 m laiuselt ca 2 ha (Pargi aasade niitmine 2 x vegetatsiooniperioodil (juunis; juuli lõpus-augustis). Pargi teede niitmine teede servast 2 m kummalegi poole (kokku 4m) 2 korda vegetatsiooniperioodil (mai kuni september); 5) Võsa raie jõe kaldal (ca 3 ha), puude aluste hooldamine trimmerdamine (ca 14 ha); 6)Avarii ja kiireloomuliste inimeste turvalisust ohustavate tööde teostamine (ohtlikud puud, vandalism)

 

Projekti kogumaksumus on 102 448.80 eurot, millest 90% on Keskkonnaprogrammi toetus summas 92203.92 eurot ja 10% on valla omafinantseering summas 10244,88 eurot.

 

Projekti hinnanguline kestvus 13.06.2016 ja lõpeb 03.06.2018.

 

 

Lehola Kooli osalemine õppeprogrammides

KIK toetab "Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud pr" programmist projekti "Lehola Kooli osalemine õppeprogrammides" summas 1209 euro. Projekti tegevused 2015-2016.a. õppeaastal.

 

Lahepere puhkeala rajatiste rekonstrueerimine

KIK toetab Looduskaitse programmist projekti „Lahepere puhkeala rajatiste rekonstrueerimine" Laulasmaa maastikukaitsealal Lahepere puhkealal matkaraja ja silla rajamist summas 46075 eurot. Projekti kestvus 07.03.2016 ja lõpeb 17.11.2017.

 

Eterniidijäätmete kogumine Keila vallas

KIK toetab Jäätmekäitlus programmist projekti  „Eterniidijäätmete kogumine Keila vallas".

Projekti eesmärk on eterniidijäätmete sorteerimine üldehitusprahist ning nende jäätmekäitluskohta viimine.

Tegevuse kirjeldus: Eterniidijäätmete konteineri 2*30 m2 toomine Keila valda Karjaküla jäätmejaama värava ette. Keila valla elanikud saavad ise tuua eterniidijäätmeid jäätmejaama juurde. Eterniidi kogumiseks on konteinerid jäätmejaama juures eeldavalt 5 päeva mai alguses "Teeme ära 2016" ajal. Jäätmeveo firma viib täis eterniidikonteinerid käitluskohta.

Projekti kogumaksumus on 2110,80 eurot, millest 90% on Keskkonnaprogrammi toetus summas 1899,72 eurot ja 10% on valla omafinantseering summas 211,08 eurot.

Projekti hinnanguline kestvus 01.03.2016 ja lõpeb 20.11.2017.

 

Keila jõe paremkaldal asuva Keila –Joa pargiosa hoolduskava koostamine ja sanitaarraie

Projekti üldiseks eesmärgiks on luua alus   Eesti ühe silmapaistvaima pargi taastamisele, mis omab suurt kultuurilis-ja ajaloolist väärtust; samuti esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine, mis aastatepikkuse hooldustööde tegemata jätmise tulemusel on sattunud ohtu. Otseseks eesmärgiks on  Keila jõe paremkaldal asuva riiklikult kaitstud Keila-Joa pargi osa hoolduskava koostamine ja sanitaarraiete läbiviimine nimetatud alal.

Koostati "Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda äärse ala kaitsekorralduskava 2012-2021". Teostati sanitaar- ja harvendusraie 2,6 ha hoolduspiirkonnas 2.2, mis hõlmab enda all Keila jõe parema kalda äärset ala ja selle raiega saavutati vaadete avatus Keila-Joa lossile, sillale, Keila jõele ja vastaskaldale, sest raiuti ära haiged puud, piirati põõsarinnet ja likvideeriti isekülvsed puud.

Algus 01.08.2012 ja lõpp 28.02.2013

Projekti rahastas 100% SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


 

Keila- Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda äärse ala kaitsekorralduskava rakendamine

Projekti üldiseks eesmärgiks on  kaasa aidata Eesti ühe esinduslikuma mõisapargi taastamisele, rakendades selleks kaitsekorralduskavas ettenähtud meetmeid.  Otseseks eesmärgiks on Keila jõe paremkaldal asuva Keila-Joa mõisa pargiala I. ja II. hoolduspiirkonna geodeetilise alusplaani ja dendroloogilise hinnangu koostamine, luues eeldused pargiala taastamiseks endisel kujul.

Teostati 1:500 mõõtkavas Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda äärse ala maa-ala geodeetilised mõõdistustööd. Alk OÜ, töö nr 1308-01 
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRZ-mEAZmMGaENBaGNaVUpPM1E&usp=sharing
oostati Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda I ja II hooldusklassi puistu hinnang ja raieplaan. https://www.dropbox.com/sh/zrv8t4z0tcf6qy0/esU0S2iU5m?n=64332966

Algus 01.08.2013 ja lõpp 31.12.2013


Projekti rahastas 100% SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


Raietööd Keila-Joa mõisa pargi I ja II hoolduspiirkonnas. 

Projekti üldiseks eesmärgiks on  kaasa aidata Eesti ühe esinduslikuma mõisapargi taastamisele, rakendades selleks kaitsekorralduskavas ettenähtud meetmeid.  Otseseks eesmärgiks on Keila jõe paremkaldal asuva Keila-Joa mõisa pargiala I. ja II. hoolduspiirkonnas raiete teostamine vastavalt koostatud dendroloogilisele hinnangule ja raieplaanile.

Keila-Joa mõisa pargi Keila jõe parema kalda äärse ala I ja II hoolduspiirkonnas on raiutud ja hooldatud puud.

Algus 30.01.2015 ja lõpp 31.12.2015

Projekti rahastas 100% SA Keskkonnainvesteeringute Keskus