Keskkonnamõju hindamised

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) korraldatakse strateegiliste planeerimisdokumentide ja planeeringute koostamisel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel.

Täpsem info KSH ja KMH kohta on leitav http://www.envir.ee/et/keskkonnamojuhindamine ja http://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine.

Keskkonnamõjude ja strateegiliste keskkonnamõjude hindamiste kuulutused

Projekti "Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna kiilade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused" keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine

Korraldus

KMH aruanne

 

Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused" keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

Teade

Aruanne

 

Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused" keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade.

Teade

KMH programm

KMH lisa

 

Projekteerimistingimuste väljastamine ja  keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine rajatise (Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee) projekteerimiseks aadressil Keila vald,  Laulasmaa küla/Lohusalu küla. 

Teade

Korraldus

Lisa

 

Keila valla Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide projekti keskkonnamõju hindamise algatamine.

 

Teade

Korraldus