Korraldatud jäätmevedu

6.07.16
 

Keila Vallavalitsus ning Radix Hoolduse OÜ on pikendanud korraldatud jäätmeveo lepingut kuni 18.07.2018.

 

Keila valla territooriumil on korraldatud jäätmevedu alates selle aasta 1. septembrist ja kehtib see kuni 31. juulini 2016.

 

Korraldatud jäätmeveo vedajaks on Radix Hoolduse OÜ.

 

 

Vedaja kontaktandmed:

Artelli 15

10621 Tallinn

www.radix.ee

radix@keskkonnateenused.ee

telefon: 738 6740

 

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri Keila vallas

 

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 kohaselt liidetakse kõik jäätmevaldajad elu- või tegevuskohajärgses prügiveo piirkonnas kohustuslikult korraldatud jäätmeveoga. Kõik Keila vallas asuvad jäätmevaldajad - eramajade omanikud, korteriühistud, ettevõtjad, suvila-, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanikud või valdajad  loeti jäätmeseaduse alusel alates 1. septembrist automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Kirjaliku lepingu puudumine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid vedajale üle anda. Leping ei muuda korraldatud jäätmeveo tingimusi, vaid selles sätestatakse täpsemalt poolte vastutuse ulatus ja reguleeritakse erinevaid tehnilisi tingimusi, mille tulemusena muutub jäätmevedu sujuvamaks ja välditakse hilisemaid vaidlusi. Omalt poolt soovitame lepingu kindlasti sõlmida! Lepingusse pange kirja võimalikult palju kontaktandmeid (telefoninumber, e-mail), et vedaja saaks probleemide ilmnemisel Teiega operatiivselt ühendust võtta.

 

Radix Hoolduse OÜ alustas alates 1. septembrist jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt Keila vallas, olenemata sellest, kas kirjalik leping on sõlmitud või mitte. Juhul, kui väljaveopäeval jäätmeid üle ei anta, on vedajal õigus esitada tühisõiduarve. Palun tagage lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs! Kui Te ei tea, millal Teie konteineri väljaveopäev on, pöörduge Radix Hoolduse OÜ klienditeeninduse poole numbril 738 6740 või e-posti aadressil radix@keskkonnateenused.ee . Jäätmeveoteenuse osutamist takistavate tõrgete puhul tuleb klienditeenindust ette teavitada vähemalt 1 tööpäev.

 

Kui Teil ei ole konteinerit, kuid soovite siiski oma jäätmed korrektselt üle anda, on võimalik kasutada jäätmekoti teenust. Ka selle teenuse tellimiseks peaksite pöörduma Radix Hoolduse OÜ poole. Juhime tähelepanu, et ka jäätmekoti teenust kasutades tuleb jäätmekott paigutada siiski ilmastikukindlasse mahutisse. Peale kahe kuu möödumist korraldatud jäätmeveoga liitumisest esitab Radix Hoolduse OÜ igakuuliselt arved miinimumpaketi alusel jäätmevaldajale, kes pole liitunud ega saanud vabastust korraldatud jäätmeveost. Miinimumpakett Keila valla tiheasustusalal on 100 liitrise jäätmekoti tühjendamine üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal 100 liitrise jäätmekoti tühjendamine üks kord 12 nädala jooksul. Hetkel on kuni 100 liitrise jäätmekoti teenustasu 0.80 €.

 

Kui Te ei ole lepingut sõlminud, veetakse olmejäätmed tiheasustusalalt ära regulaarselt vähemalt üks kord 4 ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

 

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on eelkõige jäätmevaldajate sidumine ühtse süsteemiga, parandamaks kontrolli prügiveo üle. Seeläbi väheneb meie metsaaluste prügistamine, jäätmete võõrastesse konteineritesse viimine, ahjus või lõkkes põletamine. Eramajapidamises jäätmeid pliidi alla, ahju või lõkkesse pannes ei saavutata kunagi täielikku põlemist, puuduvad ka filtrid suitsugaaside puhastamiseks. Mittetäielikul põlemisel ja puhastamata suitsugaasides sisaldub palju mürgised ühendeid, millest mõned tekitava vähki. Võib ju mõelda, et ühe-kahe plastpudeli või tetrapakendi põletamine ei tekita suurt keskkonnakahju. Sarnaselt mõtlevaid inimesi aga võib olla maailmas miljoneid. Pakendeid põletades vähendame me järeltulevate põlvede elukeskkonna kvaliteeti.

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

 

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus veendunud olles, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata erandkorras jäätmevaldaja vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Lõike 4 kohaselt peab kohalik omavalitsus kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

 

Kui Te ei ela või ei kasuta kinnistut ja seetõttu ei teki ka jäätmeid, saate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist taotleda üksnes Keila Vallavalitsuselt, esitades vastavasisulise taotluse (mille vormi  saab vallavalitsusest või kodulehelt Maa ja keskkond rubriigist SIIN).  Vallavalitsus kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse Teid vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vallavalitsus võib aiandusühistute maaalal asuva jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoobrist 30. aprillini), kuid aastaringseid vabastusi kergekäeliselt ei anta. Väited, et „jäätmeid ei teki" või „viin linna kortermaja prügikonteinerisse" ei ole mitteliitumise põhjenduseks. Kui Teid on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, peate esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vastasel juhul loetakse Teid korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist. Kinnituse võib saata Keila Vallavalitsusse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

 

Kui Teie aiandusühistu teed on väga kitsad ja pehme kattega (mullateed), võiksite koos teiste liikmetega kaaluda ühise suure konteineri soetamist aiandusühistu territooriumi algusesse. Nii ei rikuks rasked jäätmeveokid teid ja teenuse hind võib aiandusühistu liikmete vahel ära jagades tulla kokkuvõttes odavam, kui üksinda jäätmeveo eest makstes.