Laulasmaa Kooli tutvustus

10.04.17

 

 

 

 

                      

 

Laulasmaa Kooli tutvustus

 

Laulasmaa Kool on lasteaed-põhikool, mis loob võimalused hariduse omandamiseks, annab teadmised, oskused ja vilumused. Kogu kooliperel on vajadus olla õpihimuline, koostöövalmis, hooliv, tervete eluviisidega ning toimetulev edaspidises muutuvas õpi- ja elukeskkonnas.

Laulasmaa Kooli õppuril kujunevad teadmised, silmaring, otsustusvõime ja iseseisvus, mis on aluseks õpingute jätkamisel ja arengut toetavate valikute tegemisel.

Meie väärtused on:

  • antava hariduse kõrge ja stabiilne kvaliteet
  • oma rahva ja kodukoha kultuur
  • looduslähedus ja keskkonnahoid
  • huvi äratamine teaduse ja tehnoloogia vastu
  • väärtuskasvatus ja terviseedendus
  • aktiivsed suhted kogukonnaga, ümbritseva maailmaga (maailmaharidus)
  • ühtekuuluvustunne kooliperes, turvaline koolikeskkond

Laulasmaa Kooli direktori kt Hestia Rindla

 

Laulasmaa Kooli kontrolliorganid on:

Veterinaar- ja Toiduamet

Päästeamet

Terviseamet

Tööinspektsioon

 

Toimetaja: KARIN JANTSON-VILJANEN