Lõpetatud detailplaneeringud

Lehola külas  asuvatel Otsa (katastritunnus 29501:010:0404), Matsu (katastritunnus 29501:010:0379), Vana-Allika (katastritunnus 29501:010:0386) ja Kärneri (katastritunnus 29501:010:0226) maaüksuste detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavalitsuse 28.06.2017 korraldusega nr 482 on lõpetatud Keila Vallavalitsuse 26.02.2008 korraldusega nr 142 algatatud detailplaneeringu koostamine Keila vallas Lehola külas asuvatel Otsa (katastritunnus 29501:010:0404), Matsu (katastritunnus 29501:010:0379), Vana-Allika (katastritunnus 29501:010:0386) ja Kärneri (katastritunnus 29501:010:0226) maaüksustel.

Planeeritav ala asub Keila vallas Leohla külas Keila-Haapsalu tee 17 ja Kulna-Vasalemma tee 11171 ristmiku vahetus naabruses.Otsa, Matsu, Vana-Allika ja Kärneri detailplaneeringu ala kokku on ligikaudu 18 ha ja on üldplaneeringut muutev. Planeeringu eesmärk algatamisel oli üldplaneeringukohase väärtusliku põllumaa jagamine äri- ja tootmismaaks. Planeeritava ala piirneb põhjas Keila–Haapsalu teega 17, kirdes Kulna-Vasalemmateega 11171, kagus Tagavärava (katastritunnus 29501:010:0399) maatulundusmaa, lõunas maatulundusmaa (katastritunnus29501:010:0162) ja läänes Kase maatulundusmaa (katastritunnus 29501:010:0667) kinnistutega.

Planeeringu algatamisest on möödunud 9 aastat. Planeering nõuab keskkonnamõju strateegilist hindamist, mis on veel siiani tegemata ja mille ajakulu oleks reaalselt 1-1,5 aastat. Peale keskkonnamõju strateegilise hindamise kuluks aega veel planeeringu vastuvõtmisele, avalikule väljapanekule ja kehtestamisele. Lähtudes asjaolust, et detailplaneeringut ei jõuta puuduva keskkonnamõju strateegilise hindamise tõttu seaduses sätestatud tähtajaks (01.07.2018) kehtestada, järeldab Keila Vallavalitsus, et detailplaneeringu koostamise käigus on ilmnenud planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Keila Vallavalitsuse 28.06.2017 korraldus nr 482

 

Kloogaranna küla Joa tee 8 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0960) 

Keila vallavalitsus teatab, et Keila vallavalitsuse 25.02.2016 korraldusega nr 104 on detailplaneeringu koostamine lõpetatud Kloogaranna külas Joa tee 8 kinnistul (katastritunnus 29501:007:0960) PlanS §129 lõige 1 punkti 2 alusel, kuna omanik esitas lõpetamise taotluse.