Sotsiaalhoolekanne

5.05.14

 

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Sotsiaalhoolekande aluseks on:
 

  • inimõiguste järgimine
  • isiku vastutus enda ja oma perekonna toimetuleku eest
  • abi andmise kohustus, kui isiku ja tema perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
  • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

 

Ülesannete täitmiseks vallavalitsus:
 

  • määrab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi
  • korraldab sotsiaalteenuste osutamist
  • korraldab sotsiaalnõustamist
  • korraldab lastekaitsetööd
  • valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte

 

Teadmiseks toetuse taotlejale

Toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuse taotlemiseks on eraldi kindel avalduse vorm. Nõuetekohaselt täidetud avaldus tuleb esitada vallavalitsusele. Toetuste vormikohased blanketid ja "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" terviktekst on saadaval internetis Keila valla koduleheküljel.