Toimetulekutoetus

17.05.17

 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel on lähtutud minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekupiiri kehtestab igaks eelarveaastaks Riigikogu. Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2017. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2017. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus. 


Toimetulekutoetuse taotlemine

Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb igakuiselt esitada vormikohane avaldus vallavalitsuse sotsiaalteenistusse. Toimetulekutoetuse taotlemise ja määramise aluseks on isiku (perekonna ) kuusissetulek, millest on maha arvatud tulumaks ja makstud elatisraha (alimendid). Sissetulekute hulka arvatakse kõik sissetulekud, v.a ühekordsed riiklikud toetused (lapse sünnitoetus, koolitoetus, elluastumistoetus, matusetoetus) ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavad toetused.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Esmakordsel toimetulekutoetuse taotlemisel tuleb esitada eluaseme kasutamise lepingu koopia, töötutel töötu või tööotsija kaart, täitevameti tõend elatusraha (alimentide) saamise kohta. Igakuiselt peab täitma  avalduse, millele lisatakse eluasemekulusid tõendavad dokumendid.
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: TT = (EK + TP) - S, kus TT - toimetulekutoetus, EK - eluasemekulud normpinna ulatuses, TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S - perekonna sissetulek (tulud).