Üldplaneering

7.09.17

 

Üldplaneeringleppemärgid

Tiheasustusalade tsoneerimine/ leppemärgid

Seletuskiri

Vaata lisaks kaardid

Vaata lisaks põhijoonis

 

Lohusalu küla osaline teemaplaneering

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Keila Vallavalitsus teatab, et Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 361/0817 on jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Keila vallas, Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule.

Vastavalt planeerimisseaduse § 74 lõikele 4 üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeringualal suurusega 47 ha täpsustatakse uute elamute hoonestusalad, avalikud rohealad, teed ja parklad ning avalikud puhkealad, lautrikoht ja kuni 60 m ²abihoone rajamiseks hoonestusala kavandamine ning rohekoridori piir.

Võttes aluseks, et teemaplaneeringuga kavandatakse avalikku roheala ja väikest elamumaad ja lautrikohta ning avalike parklate asukohtade määramist, võib lugeda planeeringuga kaasnevaid keskkonnamõjusid väheoluliseks ning seetõttu jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Keila Vallavolikogu (Paldiski mnt 21, Keila linn, 76607; www.keilavald.ee) ja koostamise korraldaja on Keila Vallavalitsus (Paldiski mnt 21, Keila linn, 76607; valitsus@keilavald.ee), koostaja KOOTPLAAN OÜ (registrikood 10047847), Voolu 37, 10918 Tallinn, s.koot@kootplaan.ee.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17, K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Dokumendid:

1 Volikogu otsus 361/0817

2 Teemaplaneeringu põhijoonis