Volikogu määrused 2006

10. Laulasmaa Kooli põhimääruse ja struktuuri kinnitamine

11. Kodutarbijale soojusenergia hinnatõusu hüvitise määramise tingimuste ja korra kehtestamine

12. Keila valla arengukava aastateks 2004-2014 ülevaatamine

13. Keila valla hariduse arengukava kinnitamine

14. Üldplaneeringu ülevaatamine

15. Keila Vallavalitsuse poolt üldhooldekodusse paigutamise korra kehtestamine

16. Kaugkütte piirkonna määramine ning võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra,kaugkütte üldiste kvaliteetnõuete ning soojuse piirhinna kooskõlastamise korra kehtestamine II lugemine

17. Keila Vallavolikogu 22.02.20069 määruse nr 10 "Laulasmaa Kooli põhimääruse ja struktuuri kinnitamine" osaline muutmine ja täiendamine

18. Keila Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 11 "Kodutarbijale soojusenergia hinnatõusu hüvitise määramise tingimuste ja korra kehtestamine" muutmine

19. Keila valla arengukava aastateks 2004-2014 ülevaatamine

20. Keila vallas ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine

21. Keila vallas ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine

22. Keila valla ehitusmääruse kehtestamine

23. Keila Vallavolikogu 21.12.2005 määruse nr 8 "Keila Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ning Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate palgakorralduse kehtestamine" osaline muutmine

24. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine

25. Keila vallaasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

26. Maamaksumäära ja maamaksusoodustuse kehtestamine 2007. aastaks

27. Laulasmaa Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

28. Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate struktuuri,koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine