Volikogu määrused 2007

 

29. Munitsipaalkoolide pedagoogide töö tasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine

30. Lapsehoiuteenuse toetuse osutamise tingimuste ja korra kehtestamine

31. Keila Vallavolikogu 21.12.2006 määruse nr 28 "Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate struktuuri,koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" osaline muutmine

32. Klooga Lasteaia põhimääruse kinnitamine

33. Munitsipaalkoolide töö tasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine

34. Isikliku abistaja teenuse osutamise korra kehtestamine

35. Keila valla jäätmevaldajate registripõhimääruse kinnitamine

36. Keila Vallavolikogu 20.11.2004 määruse nr 50 "Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide,veopiirkonna,vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine" lisa 2 muutmine

37. Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine Keila valla haldusterritooriumil

38. Keila valla kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine

39. Keila Vallavolikogu 26.04.2007 määruse nr 37 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine Keila valla haldusterritooriumil" muutmine

40. Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate astruktuuri,koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

41. Keila Vallavolikogu 21.06.2007 määruse nr 40 "Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate struktuuri,koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" muutmine

42. Keila Valavolikogu 30.11.2006 määruse nr 25 "Keila vallaasutuste struktuur ja teenistujate koosseisude ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" muutmine ja täiendamine

43.Keila Vallavolikogu 21.06.2000 määruse nr 30 "Lehola Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine" muutmine

44. Keila valla raamatukogude ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskirja kinnitamine

45. Keila valla arengukava aastateks 2004-2014 ülevaatamine

46. Alkoholiga kauplemise aja piiramine Keila vallas

47. Keila valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse taotlemise korra kehtestamine

48. Keila valla koolide ruumide rendile andmise korra ja hinnakirja kinnitamine

49. Keila valla kohanime määramise korra kehtestamine

50. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra kehtestamine

51. Keila heitvee kohtkäitluse ja äraveo korra kehtestamine

52. Keila valla koolide ruumide rendile andmise korra ja hinnakirja kehtestamine

53. Ühekordse sünnitoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

54. Matusetoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

55. Üliõpilastele Keila valla stipendiumi andmise korra kehtestamine

56. Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise korra kehtestamine

57. Keila valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra kehtestamine

58. Munitsipaalkoolide pedagoogide töö tasutamise aluste ja palgamäärade kinnitamine

59. Keila vallaasutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine

60. Raamatukogude struktuuri, koosseisude ning palgamäärade kinnitamine

61. Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse struktuuri, koosseisude, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine

62. Maamaksumäära ja maamaksusoodustuse kehtestamine 2008. aastaks

63. Keila valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

64. Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate struktuuri, koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine