Volikogu määrused 2008

65. Keila Vallavolikogu 13.12.2007 määruse nr 63 "Keila valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine" täiendamine

66. Munitsipaalkoolide õpetajate töö tasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine

67. Keila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2019 kehtestamine

68. Keila Vallavolikogu 26.10.2006 a määruse nr 22 "Keila valla ehitusmääruse kehtestamine" § 4 lg 12 täiendamine

69. Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetuse maksmise korra kehtestamine

70. Keila Vallavolikogu 27.09.2007 a määruse nr 46 "Alkoholiga kauplemise aja piiramine Keila vallas" osaline kehtetuks tunnistamine

71. Keila Vallavolikogu 13.12.2007 määruse nr 59 "Keila vallaasutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine" osaline muutmine

72. Keila valla arengukava aastateks 2004-2014 ülevaatamine

73. Laulasmaa Kooli arengukava aastateks 2008-2011 kehtestamine

74. Vee erikasutuseks nõusoleku andmise korra kehtestamine

75. Klooga Lasteaia arengukava aastateks 2008-2011 kehtestamine

76. Koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra ja kasutamise korra kehtestamine

77. Haridusasutuste toiduraha arvestamise ja maksmise korra kinnitamine

78. Maamaksumäära ja maamaksusoodustuse kehtestamine 2009. aastaks

79. Maamaksusoodustuse määramise tingimuste ja korra kehtestamine

80. Keila Vallavolikogu 13.12.2007 määruse nr 63 "Keila valla jäätmehoolduseeskirja kejtestamine" muutmine

81. Keila vallaasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

82. Keila Vallavolikogu 13.12.2007.a. määruse nr 60 "Raamatukogude struktuuri, koosseisude ning palgamäärade kinnitamine" osaline muutmine