Volikogu määrused 2010

7. Keila valla kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine

 

8. Koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra ja kasutamise korra kehtestamine

 

9. Keila valla arengukava vastuvõtmine/Lisa. Keila valla arengukava

 

10. Keila valla suvilapiirkonna (Laulasmaa-Kloogaranna-Tuulna-Illurma) täpsustatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021 kinnitamine/Lisa nr 1. ÜVK kava/ Lisa nr 2. Joonised

 

11. Lapsehoiuteenuse ja eralasteaiateenuse toetuse osutamise tingimuste ja korra kehtestamine

 

12. Toimetulekutoetuse arvstamisel aluseks olevate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

 

13. Keila Vallavolikogu 12.03.2009.a. määruse nr 88 "Keila valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine" osaline muutmine

 

14. Üldplaneeringu ülevaatamine

 

15. Keila Vallavolikogu 13.12.2007.a. määruse nr 64 "Keila Vallavalitsuse liikmete ja teenistujate struktuuri,koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" osaline muutmine

 

16. Keila Vallavalitsuse palgaliste liikmete ja teenistujate struktuuri, koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

17. Keila vallas avalike ürituste korraldamise korra kehtestamine

 

18. Keila Vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni põhimääruse kinnitamine

 

19. Keila Vallavolikogu 17.12.2009.a. määruse nr 1 "Keila Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" osaline muutmine

 

20. Keila valla arengukava ülevaatamine

 

21. Matusetoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

 

22. Ühekordse sünnitoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine

 

23. Koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra ja kasutamise korra kehtestamine

 

24. Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia teenuse toetuse osutamise tingimuste ja korra kehtestamine

 

25. Munitsipaalkoolide õpetajate töö tasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine

 

26. Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

 

27. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine

 

28. Keila valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra kehtestamine

 

29. Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetuse maksmise korra kehtestamine

 

30. Keila valla koolide ruumide rendile andmise korra ja hinnakirja kehtestamine

 

31. Üliõpilastele Keila valla stipendiumi andmise ja korra kehtestamine

 

32. Keila vallaasutuste struktuuri,teenistujate koosseisude,palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

33. Keila Vallavalitsuse palgaliste liikmete ja teenistujate struktuuri,koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

 

34. Keila valla haridusasutuste hoolekogude töökorra kehtestamine

 

35. Klooga Kooli põhimääruse kinnitamine

 

36. Lehola Kooli põhimääruse kinnitamine

 

37. Laulasmaa Kooli põhimääruse kinnitamine

 

38. Klooga Lasteaia põhimääruse kinnitamine

 

39. Keila vallavara valitsemise korra kehtestamine

 

40. Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine Keila valla haldusterritooriumil

 

41. Maamaksumäära ja maamaksusoodustuse kehtestamine 2011. aastaks

 

42. Keila valla kohaliku rahvastikuregistri likvideerimine