Volikogu määrused 2015

4.01.16

26. Noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise korra II lugemine ja kehtestamine

27. Seltsidele ja teistele ühingutele toetuste andmise korra II lugemine ja kehtestamine

28. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

29. Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia teenuse toetuse osutamise tingimuste ja korra kehtestamine

30. Klooga Lasteaia põhimääruse kinnitamine

31. Keila valla hallatavate asutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

32. Keila valla 2015.aasta eelarve teine lugemine ja kinnitamine/Lisa 

33. Keila valla arengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine/Lisa

34. Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2015 aastaks II lugemine ja kinnitamine

35. Keila valla 2015.a I lisaeelarve kinnitamine

36. Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

37. Keila Vallavolikogu haldus- ja rahanduskomisjoni põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

38. Keila Vallavolikogu haridus,-kultuuri- ja spordikomisjoni põhimääruse Ii lugemine ja kinnitamine

39. Keila Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

40. Keila Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

41. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

42. Keila valla hallatavate asutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine

43. Keila Vallavolikogu 30.01.2015. a määruse nr 26 "Noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuste andmise korra kehtestamine" osaline muutmine

44. Keila valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra kehtestamine

45. Keila valla 2015.a II lisaeelarve kinnitamine/Lisa 1

46. Keila valla eelarvestrateegia 2015-2019 vastuvõtmine/Lisa 1

47. Keila vallaarengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine/Lisa 1

48. Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

49. Keila Vallavalitsuse (ametiasutuse) palgajuhendi kinnitamine

50. Maamaksumäära kehtestamine

51. Maamaksu toetuse kehtestamine kallasrajalt arvestatavale maamaksule

52. Keila valla 2015.a III lisaeelarve kinnitamine/Lisa 

53. Keila valla põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

54. Keila Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine

Toimetaja: LIISI LING