Volikogu määrused 2016

 

55. Teede ja teealuse maa valla omandisse või haldusesse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise korra II lugemine ja kinnitamine

56. Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2016.aastaks II lugemine ja kinnitamine

57. Keila vallaasutuste ruumide rendile andmise korra ja hinnakirja kehtestamine

58. Keila valla terviseprofiili II lugemine ja kinnitamine/Lisa

59. Keila valla 2016.aasta eelarve teine lugemine ja kinnitamine/Lisa

60. "Keila valla soojamajanduse arengukva aastateks 2015-2025" kinnitamise II lugemine/Lisa

61. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele

62. Keila Vallavolikogu määruste vastavusse viimine kehtiva seadusandlusega

63. Keila valla 2016.a I lisaeelarve kinnitamine/Lisa

64. Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise korra II lugemine ja kinnitamine

65. Üliõpilastele Keila valla stipendiumi andmise korra kehtestamine

66. Riigi ragastatava lapsehoiuteenuse ralaiste vahendite ülejäägi kasutamise korra kehtestamine

67. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja kasutamise korra kehtestamine

68. Keila valla 2016.a. II lisaeelarve kinnitamine/Lisa 1

69. Klooga Kooli põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

70. Lehola Kooli põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

71. Laulasmaa Kooli põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

72. Laulasmaa Raamatukogu põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

73. Lehola Raamatukogu põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

74. Keila valla ja Keila linna ühise haridusvõrgustiku arengukava II lugemine ja kinnitamine/ Lisa

75. Keila valla eelarvestrateegia 2016-2021 vastuvõtmine/ Lisa

76. Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2017.aastaks

77. Keila valla 2016.a III lisaeelarve vastuvõtmine/ Lisa 1