Volikogu otsused 2006

27.08.14
 

46. Laulasmaa Kooli asutamine 

 

47. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

48. Vallavara tasuta võõrandamine 

 

49. Ehitise peremehetuks tunnistamiseks ehitise arvele võtmine

 

50. Keila valla 2006.a eelarve teine lugemine

 

51. OÜ Valten Pluss osakute võõrandamine

 

52. Keila Vallavolikogu 25.09.2003 a. otsuse nr 108/0903 osaline muutmine 

 

53. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

54. Lehola Raamatukogu arengukava kinnitamine 

 

55. Klooga Raamatukogu arengukava kinnitamine 

 

56. Lehola Lasteaed-Algkooli arengukava kinnitamine 

 

57. Klooga Lasteaia arengukava kinnitamine 

 

58. Klooga Algkooli arengukava kinnitamine 

 

59. Lohusalu Lasteaed-Algkooli arengukava kinnitamine 

 

60. Keila valla 2006 aasta eelarve kinnitamine 

 

61. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2006.a. kontrollimiste kava kinnitamine 

 

62. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

63. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine 

 

64. Koolieelsete lasteasutuste ja koolide pikapäevarühmade toidupäeva maksumuse kehtestamine 

 

65. Laenu võtmine Keila valla haridus- ja kultuuriobjektide rahastamiseks 

 

66. Laenu refinantseerimine 

 

67. Lohusalu Lasteaed-Algkooli tegevuse lõpetamine 

 

68. Vallavara lammutamine 

 

69. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

70. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

71. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

72. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

73. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

74. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

75. Mänderi katstriüksuse sihtotstarbe muutmine 

 

76. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

77. Keila valla 2006.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

78. Keila valla 2006.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

79. Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine 

 

80. Sõprusomavalitsuste koostööleppe heakskiitmine 

 

81. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

82. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

83. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

84. Kaarlsoni katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 

 

85. Teemaplaneeringu algatamine 

 

86. Keila valla 2006.a. eelarve muudatuse II lugemine 

 

87. Keila valla 2005.a. eelarve täitmise aruande kinnitamine 

 

88. Maa munitsipaalomandisse taotlemise tühistamine 

 

89. Keila Vallavolikogu 26. aprill 2006.a. otsuse nr 71/0406 muutmine 

 

90. Metsa-Hansu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 

 

91. Männiktuka katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 

 

92. Ehitise peremehetuks tunnistamine 

 

93. Ostuõiguse delegeerimine 

 

94. Keila vallas ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine I lugemine 

 

95. Keila vallas ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine I lugemine 

 

96. Keila valla 2006.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

97. Keila Vallavolikogu 24.11.2005.a. otsuse nr 29/1105 "Keila Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine" täiendamine 

 

98. Keila Vallavolikogu 24.11.2005.a. otsuse nr 31/1105 "keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine" täiendamine 

 

99. Keila vallas teeneteplaadi ja teenetemärgi kandidaatide kinnitamine 

 

100. Komisjoni koosseisu kinnitamine 

 

101. Vabariigi Presidendi valimiskogusse Keila Vallavolikogu esindaja valimine 

 

102. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise taotlusele 

 

103. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise taotlusele 

 

104. Keila valla ehitusmääruse I lugemine 

 

105. Keila valla 2006.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

106. Keila Vallavolikogu 22.03.2006 otsuse nr 62/0306 kehtetuks tunnistamine 

 

107. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

108. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

109. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

110. Vallavara võõrandamine 

 

111. Vallavara võõrandamine 

 

112. Kohanime määramine 

 

113. Keila valla 2006.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

114. Keila-Joa aleviku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

 

115. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

116. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 

 

117. Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine 

 

118. Vallavara võõrandamine 

 

119. Keila valla 2006.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

120. Keila valla 2006.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

121. Laulasmaa Raamatukogu asutamine 

 

122. Lehola Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

123. Audiitori määramine 

 

124. Ajalehtede tellimine 

 

125. Maa munitsipaalomandisse taotlemise muutmine 

 

126. Laulasmaa Raamatukogu struktuuri, koosseisu ja palgamäärade kinnitamine 

 

127. Keila valla koolide ja raamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine 

 

128. Pedagoogide lisatasude kinnitamine 2007 aastaks 

 

129. Keila valla 2006.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

130. Keila valla 2007.a. eelarve esimene lugemine 

 

131. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste akti kinnitamine 

 

132. Toetuse maksmine 

 

Toimetaja: LIISI LING