Volikogu otsused 2007

27.08.14

 

133. Keila valla 2007.a eelarve teine lugemine

134. Koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu kehtestamine 

 

135. Kasutusvalduse lepingu pikendamine 

 

136. Vallavara lammutamine ning keskkonnamõju hindamise läbiviimine 

 

137. Ehitise peremehetuks tunnistamiseks ehitise arvele võtmine 

 

138. Ehitise peremehetuks tunnistamiseks ehitiste arvele võtmine 

 

139. Keila valla jäätmevaldajate registri asutamine 

 

140. Riigikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine 

 

141. Maa ajutiseks kasutamiseks andmine 

 

142. Keila valla 2007.a. eelarve vastuvõtmine 

 

143. Rahvakohtunikekandidaatide valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

144. Rahvakohtunikukandidaatide valimine 

 

145. Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele 

 

146. Volikogu esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

147. Keila Vallavolikogu esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

148. Esindajate määramine Harju Omavalitsuste Liidu juurde 

 

149. Keila Vallavolikogu 27.09.2006.a. otsuse nr 108/0906 "Detailplaneeringu kehtestamine" ilmse ebatäpsuse parandamine 

 

150. vallavanem Kadri Kreisman´i ja palgalise vallavalitsuse liikme Kalev Laastu puhkusetoetuse maksmise heakskiitmine 

 

151. Maa munitsipaalomandisse taotlemise tühistamine 

 

152. Maa munitsipaalomandisse taotlemise tühistamine 

 

153. Keila valla kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamise I lugemine 

 

154. Vallavalitsuse liige Mart Arrak´ule puhkusetoetuse maksmine 

 

155. isikliku kasutusõiguse seadmine 

 

156. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2007.a. kontrollimiste kava kinnitamine 

 

157. Ilmse ebatäpsuse parandamine Vanatoa maaüksuse detailplaneeringu joonisel 

 

158. Keila valla 2007.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

159. Keila valla 2007.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

160. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

161. Ehitiste peremehetuks tunnistamine 

 

162. Volituste andmine korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise avaliku konkursi korraldamiseks 

 

163. Umbusalduse avaldamine haldus-eelarve komisjoni esimehele 

 

164. Umbusalduse avaldamine haldus-eelarvekomisjoni aseesimehele 

 

165. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

 

166. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

167. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 

 

168. Keila Vallavolikogu alalise komisjoni moodustamine 

 

169. Keila valla 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

 

170. Keila valla 2007.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

171. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

172. Lasteaia hoone taastamine 

 

173. Keila Vallavolikogui 04.04.2007 istungil vastuvõetud üksikaktide seadusega vastavusse viimine 

 

174. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

175. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

176. Abivallavanem Koit Kelder´ile preemia maksmine 

 

177. Vallavanem Kadri Kreismanile rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse võimaldamine 

 

178. Vallavanema asendaja määramine 

 

179. Keila valla 2007.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

180. Keila valla 2007.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

181. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

182. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

183. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine 

 

184. Elektrivõrkude üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

185. Vallavara võõrandamine MTÜ-le Alkoholivaba Eesti 

 

186. Keila valla teeneteplaadi ja teentemärgi kandidaatide kinnitamine 

 

187. Alkoholiga kauplemise aja piiramine Keila vallas 

 

188. Keila Vallavolikogu 08.12.2005 otsuse nr 36/1205 "Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskus osalemine" muutmine 

 

189. Keila Vallavolikogu 24.11.2005 otsuse nr 29/1105 "Keila Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine 

 

190. Keila valla 2007.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

191. Audiitori määramine 

 

192. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

193. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

194. Kohanimede määramine 

 

195. Pärandvara vastuvõtmine 

 

196. Peremehetuse tunnustega ehitiste arvele võtmine 

 

197. Keila valla heitvee kohtkäitluse ja äraveo korra kehtestamise I lugemine 

 

198. Keila Vallavolikogu 30.08.2007 otsuse nr 183/0807 "Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine" tühistamine 

 

199. Keila Vallavolikogu 27.09.2006 otsuse nr 109/0906 "Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" osaline muutmine 

 

200. Peremehetuse tunnustega ehitise arvelevõtmine 

 

201. Vallavara kasutusse andmine 

 

202. Ajalehtede tellimine 

 

203. Keila valla 2007.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

204. Keila valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamise I lugemine 

 

205. Keila valla korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise avaliku konkursi tulemuste kinnitamine 

 

206. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

207. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

208. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine 

 

209. Pedagoogide lisatasude kinnitamine 2008 aastaks 

 

210. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste akti kinnitamine 

 

211. Keila valla 2007.a. lisaeelarve kinnitamine/Lisa nr 1  

 

212. Keila valla 2007.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

213. Keila valla 2008.a. eelarve esimene lugemine/Lisa nr 1  

 

214. Keila vallavanema palgamäära kinnitamine 

 

215. Keila Vallavolikogu 17.11.2005a otsuse nr 8/1105 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine" osaline muutmine 

 

216. Keila Vallavolikogu 17.11.2005a otsuse nr 7/1105 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametijuhendi kinnitamine ja töötasu määramine" osaline muutmine 

 

217. Toetuste maksmine 

Toimetaja: LIISI LING