Volikogu otsused 2008

26.08.14

218. Peremehetuse tunnustega ehitise arvele võtmine 

 

219. Ehitiste peremehetuks tunnistamine 

 

220. Elektrivõrkude peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

221. Vara omandamine 

 

222. Vara omandamise ettevalmistamine 

 

223. Keila valla 2008.a. eelarve teine lugemine/Lisa nr 1 

 

224. Keila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2019 I lugemine 

 

225. Peremehetuse tunnustega ehitiste arvele võtmine 

 

226. Lohusalu küla detailplaneeringu täpsustamine 

 

227. Valkse-Mihkli 4 kinnistu osaline sundvõõrandamine 

 

228. Keila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2019 II lugemine 

 

229. Radix Hooldus OÜ olmejäätmete veo hindade kehtestamine 

 

230. Keila valla 2008.a. eelarve vastuvõtmine/Lisa nr 1 

 

231. Palgalisele vallavalitsuse liikmele Kalev Laast´ule puhkusetoetuse maksmine 

 

232. Vallavanema asendaja Koit Kelder´ile puhkusetoetuse maksmine 

 

233. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2008.a. kontrollimiste kava kinnitamine 

 

234. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

235. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

236. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

237. Elektrivõrkude peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

238. Keila valla poolt äriühingu asutamine ning põhikirja kinnitamine 

 

239. Keila valla 2008.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

240. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

241. Koolieelsete lasteasutuste, koolide pikapäevarühmade ja vallaasutuste personali toidupäeva maksumuse kinnitamine 

 

242. Keila valla 2008.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

243. Kohanimede määramine 

 

244. Hangete Korraldamise Mittetulundusühingus osalemine 

 

245. Peremehetuse tunnusetega ehitiste arvele võtmine 

 

246. Elektrivõrkude peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

247. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

248. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

249. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

250. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

251. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

252. Keila valla 2008.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

253. Aktsiaseltsi Lahevesi aktsiakapitali suurendamine ja varade üleandmine 

 

254. Klooga Lasteaia laiendamine 

 

255. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

256. Vee-ettevõtja määramine Keila valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas ning vee-ettevõtjale tegevuspiirkonna kehtestamine 

 

257. Keila valla ja Keila linna vahelise piiri korrigeerimine/Lisa nr 1 

 

258. Keila valla 2007 a. majandusaasta aruande kinnitamine/Lisa nr 1 

 

259. Palgalisele vallavalitsuse liikmele Mart Arrak´ule puhkusetoetuse maksmine 

 

260. Keila valla teenetemärgi kandidaatide kinnitamine 

 

261. Keila Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

262. Keila Vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

263. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

264. Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

265. Peremehetuse tunnustega ehitiste arvelevõtmine 

 

266. Volituste andmine Jaani kinnistu hoonestaja leidmiseks 

 

267. Keila Vallavolikogu 22.05.2008 otsuse nr 253/0508 "Aktsiaseltsi Lahevesi aktsiakapitali suurendamine ja varade üleandmine" osaline muutmine 

 

268. Aktsiaseltsile Lahevesi varade tasuta kasutusse andmine 

 

269. Vara omandamine 

 

270. Vara omandamine 

 

271. Laulasmaa Kooli arengukava kinnitamise I lugemine 

 

272. Keila Vallavolikogu 22.05.2008 otsuse nr 253/0508 "Aktsiaseltsi Lahevesi aktsiakapitali suurendamine ja varade üleandmine" osaline muutmine 

 

273. Keila valla arengukava aastateks 2010-2021 koostamise ülesande andmine 

 

274. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

275. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine 

 

276. Vara omandamine 

 

277. Keila valla puurkaevpumplate rekonstrueerimine Keila-Joa, Karjaküla, Lehola ja Lohusalu asulas 

 

278. Volituste andmine Maeru tee 4 kinnistu hoonestaja leidmiseks 

 

279. Audiitori määramine 

 

280. Lehola Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

281. Klooga Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

282. Ehitiste peremehetuks tunnistamine 

 

283. Mittetulundusühingus "Harju Kalandusühing" osalemine 

 

284. Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine/Lisa nr 1/Lisa nr 2 

 

285. Keila valla 2008.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

286. Keila valla 2008.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

287. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine 

 

288. Vaba põllumajandusma kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine 

 

289. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

290.Vallavanem Kadri Kreisman´ile puhkusetoetuse maksmine 

 

291. Ajalehtede tellimine 

 

292. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste akti kinnitamine 

 

293. Tasuta võõrandatava riigivara omandamiseks nõusoleku andmine 

 

294. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

295. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

 

296. Eluruumide sotsiaalkorteriks tunnistamine 

 

297. Elektripaigaldiste peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

298. Keila valla 2008.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine/Lisa nr 1/Lisa nr 2 

 

299. Pedagoogide lisatasu kinnitamine 2009. aastaks 

 

300. Koolieelses eralasteasutuses käiva lapse vanemale makstava toetuse määra kinnitamine 

 

301. Vara omandamine 

 

302. Keila valla 2009.a. eelarve esimene lugemine/Lisa nr 1 

 

303. Toetuste maksmine    

 

304. Harju maakonna arengustrateegia heakskiitmine 

Toimetaja: LIISI LING