Volikogu otsused 2009

25.08.14
 

305. Elektripaigaldiste peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

306. Keila Vallavolikogu 27.11.2008 otsuse nr 287/1108 "Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine" tühistamine 

 

307. Keila Vallavolikogu 22.05.2008 otsuse nr 250/0508 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine 

 

308. Harku valla üldplaneeringu kooskõlastamine 

 

309. Keila valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamise I lugemine 

 

310. Keila valla 2009.a. eelarve teine lugemine/Lisa nr 1

 

311. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

312. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

313. Vallavara tasuta võõrandamine 

 

314. Sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine 

 

315. Sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine 

 

316. Sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine 

 

317. Sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine 

 

318. Sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine 

 

319. Sihtotstarbe muutmine 

 

320. Lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 

 

321. Lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 

 

322. Lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 

 

323. Lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 

 

324. Keila Vallavolikogu 31.11.2008.a. otsuse nr 284/1108 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" Lisa 2 täpsustamine/Lisa nr 1

 

325. Keila valla 2009.a. eelarve vastuvõtmine/Lisa nr 1

 

326. Palgalisele vallavalitsuse liikmele Mart Arrak´ule puhkusetoetuse maksmine 

 

327. Kohanime määramine 

 

328. Peremehetuse tunnustega ehitiste arvele võtmine 

 

329. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

330. Keila valla 2009.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

331. Hoonestusõiguse lepingu sõlmimine/Lisa nr 1 

 

332. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 

 

333. Detailplaneeringu kehtestamine 

 

334. Euroopa Parlamendi valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine 

 

335. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2009.a. kontrollimiste kava kinnitamine 

 

336. Elektripaigaldiste peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk 

 

337. Kohanime määramine 

 

338. Keila valla liitumine MTÜ-ga Lääne-Harju koostöökogu 

 

339. Pärandvara (ehitised-vallasvara) vastuvõtmine 

 

340. Vallavara kasutusse andmine 

 

341. Vallavara kasutusse andmine 

 

342. Keila valla 2009.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

343. Palgalisele vallavalitsuse liikmele Kalev Laast´ile puhkusetoetuse maksmine 

 

344. Vallavanem Kadri Kreisman´ile puhkusetoetuse maksmine 

 

345. Kohanime määramine 

 

346. Ilmse ebatäpsuse parandamine Kadaka maaüksuse detailplaneeringu joonisel 

 

347. Keila valla 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine/Lisa nr 1 

 

348. Keila valla 2009.a. eelarve muudatuse I lugemine

 

349. Keila valla valimisringkonna moodustamine

 

350. Keila valla valimiskomisjoni moodustamine 

 

351. Keila valla valimiskomisjoni liikmetele hüvituse määramine 

 

352. Keila valla teeneteplaadi ja teenetemärgi kandidaatide kinnitamine 

 

353. Keila valla 2009.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine 

 

354. Keila Vallavolikogu 26.02.2009.a. otsuse nr 324/0209 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" Lisa 2 täpsustamine 

 

355. Keila valla 2009.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

356. Keila valla arengukava esimene lugemine 

 

357. Keila valla 2009.a. eelarve muudatuse I lugemine 

 

358. Keila valla 2009.a. lisaeelarve kinnitamine 

 

359. Audiitori määramine 

 

360. Keila Vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine        

 

361. Kinnistu omandamine ja finantskohustuste võtmine 

 

362. Pärandvara vastuvõtmine 

 

363. Vallavara võõrandamine 

 

364. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine Türisalu RKA veemajandusprojektile 

 

Toimetaja: LIISI LING