Volikogu otsused 2010

24.07.14

51. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

52. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2010.a. kontrollimiste kava kinnitamine

 

53. Isikliku kasutusõigusega lepingu sõlmimine

 

54. Halduslepingu sõlmimine

 

55. Keila valla suvilapiirkonna (Laulasmaa-Kloogaranna-Tuulna-Illurma) täpsustatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021 I lugemine

 

55. Lisa ÜVK kava

 

55. Lisa Joonised

 

56. Keila valla 2010.a. eelarve teine lugemine

 

57. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

58. Seisukoha võtmine Ohtu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse osas

 

59. Seisukoha võtmine Aarnamäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse osas

 

60. Lähiaadressi korrastamine ja sihtotstarbe muutmine

 

61. Vee-ettevõtja määramine suvila- ja aiandusühistu piirkonnas

 

62. Vallavara võõrandamine

 

63. Keila valla 2010.a. eelarve vastuvõtmine

 

64. Vee-ettevõtja määramine suvila- ja aiandusühistu piirkonnas

 

65. Vallavara kasutusse andmine

 

66. Vallavara kasutusse andmine

 

67. Umbusalduse avaldamine Keila Vallavalitsuse liikmele Mart Arrak´ule

 

68. Umbusalduse avaldamine Keila Vallavalitsuse liikmele Kalev Laast´ule

 

69. Umbusalduse avaldamine Keila valla vallavanemale Kadri Tillemann´ile

 

70. Vallavanema asendaja määramine

 

71. Keila vallavanema valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

72. Keila vallavanema valimine

 

73. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

 

74. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

 

75. Maa sihtotstarbe muutmine

 

76. Keila Vallavolikogu 29.04.2010.a. otsuse nr 65/0410 tühistamine ja vallavara kasutusse andmine

 

77. Umbusalduse avaldamine Keila Vallavolikogu arendus ja- abiprojektide komisjoni esimehele Priit Jalakas´ele

 

78. Keila Vallavolikogu aseesimehe, alaliste komisjonide esimeeste, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikme valimisteks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

79. Keila Vallavolikogu aseesimehe valimine

 

80. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

 

81. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine 

 

82. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine

 

83. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine

 

84. Keila Vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe valimine

 

85. Keila Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine

 

86. Keila Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine

 

87. Keila Vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni esimehe valimine

 

88. Keila Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

89. Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

 

90. Keila Vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

91. Keila Vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

92. Keila Vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni koosseisu kinnitamine

 

93. Otsuse tühistamine

 

94. Vallavara kasutusse andmine

 

95. 2009 a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

95. Lisa 1 majandusaasta aruanne

 

96. Lisaeelarve kinnitamine

 

97. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine

 

98. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine

 

99. Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine

 

100. Esindajate tagasikutsumine ja esindajate määramine Harjumaa Omavalitsuste Liidu juurde

 

101. Vara mahakandmine

 

102. Audiitori määramine

 

103. Keila valla teeneteplaadi ja teenetemärgi kandidaatide kinnitamine

 

104. Esindaja määramine Lääne-Harju Koostöökogu juurde

 

105. Vara Omandamine

 

106. Detailplaneeringu kehtestamine

 

107. Detailplaneeringu kehtestamine

 

108. Nõusoleku andmine

 

109. Keila valla 2010.a. lisaeelarve kinnitamine

 

110. Pärandvara vastuvõtmine

 

111. Keila Vallavolikogu 25.03.2010 otsuse nr 62/0310 "Vallavara võõrandamine" muutmine

 

112. Peremehetuse tunnustega ehitiste arvele võtmine

 

113. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

114. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

115. Karjaküla karjääri korrastustingimuste kavandamine

 

116. Keila vallavolikogu 23.08.2006 a otsuse nr 93/0806 „Otsustusõiguse delegeerimine" kehtetuks tunnistamine

 

117. Keila valla 2010.a. eelarve muudatuse I lugemine

 

118. Keila valla arengukava muutmise algatamine

 

119. Ajalehtede tellimine

 

120. Koolieelsete lasteasutuste,koolide pikapäevarühmade ja vallaasutuste personali toidupäeva maksumuse kinnitamine

 

121. Arvamus Karjaküla karjääri maavara kaevandamiseloa HARM-058 muutmise kohta

 

122. Arvamuse andmine Saku-Paldiski maagaasitorustiku teemaplaneeringu "Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil" kooskõlastusele

 

123. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

124. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

125. Otsustusõiguse delegeerimine

 

126. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine

 

127. Keila vallavara valitsemise korra I lugemine

 

128. Keila Vallavolikogu 26.02.2009.a. otsuse nr 324/0209 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" Lisa 1 täpsustamine

 

129. Keila valla 2010.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine

 

130. Keila valla 2010.a. lisaeelarve kinnitamine

 

131. Karjaküla Sotsiaalkeskuse põhikirja kinnitamine

 

132. Esindaja määramine Mittetulundusühingu "Harju Kalandusühing" juurde

 

133. Keila valla 2011.a. eelarve esimene lugemine

 

134. AS Lahevesi põhikirja kinnitamine

 

135. Aktsiaseltsi Lahevesi aktsiakapitali suurendamine ja varade üleandmine

 

136. Katastriüksuse maa sihtotstarbe muutmine

 

137. Keila valla 2010.a. lisaeelarve kinnitamine

 

138. Keila valla 2011.a. eelarve teine lugemine

Toimetaja: LIISI LING