Volikogu otsused 2011

17.07.14

139. Lepingute lõpetamine ja kapitalirenditehingu refinantseerimiseks laenu võtmine

 

140. Keila Vallavolikogu 24.09.2009.a. otsuse nr 364/0909 "AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine Türisalu RKA veemajandusprojektile" osaline muutmine

 

141. Keila vallavanema palgamäära kinnitamine

 

142. Keila Vallavolikogu 29.07.2010.a. otsuse nr 97/0710 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

 

143. Keila Vallavolikogu 29.07.2010.a. otsuse nr 98/0710 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

 

144. Keila Vallavolikogu 29.07.2010.a. otsuse nr 99/0710 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

 

145. Sihtotstarbe muutmine

 

146. Sihtotstarbe muutmine

 

147. Keila Vallavolikogu 24.04.2008.a. otsuse nr 243/0408 osaline muutmine

 

148. Vallavara võõrandamine

 

149. Lehola Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

150. Klooga Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

151. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

152. Riigikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

 

153. Keila valla 2011.a. eelarve vastuvõtmine

 

154. Palgalise vallavalitsuse liikme vabastamine

 

155. Keila Vallavolikogu 23.05.2010.a. otsuse nr 73/0510 muutmine

 

156. Sihtotstarbe muutmine

 

157. Vallavara võõrandamine

 

158. Detailplaneeringu kehtestamine

 

159. Keila Vallavalitsuse omafinantseeringu tagamine projektis Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine

 

160. Karjaküla Sotsiaalkeskuse põhikirja kinnitamine

 

161. Rahvakohtunikukandidaatide valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

162. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

 

163. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2011.a. kontrollimiste tööplaani kinnitamine

 

164. Katastriüksuse jagamine ja maa sihtotstarbe muutmine

 

165. Katastriüksuse jagamine ja maa sihtotstarbe muutmine

 

166. Katastriüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe muutmine

 

167. Vee-ettevõtja määramine

 

168. Elektripaigaldiste peremehetuks tunnistamine ja üleandmine osaühingule Jaotusvõrk

 

169. Keila Vallavolikogu 28.10.2010 otsuse nr 118/1010 "Keila valla arengukava muutmise algatamine" osaline muutmine

 

170. Keila valla 2011.a. lisaeelarve kinnitamine

 

171. Keila Vallavolikogu 15.06.2010 otsuse nr 89/0610 "Keila Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine" osaline muutmine

 

172. Esindajate määramine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule-Maapäevale

 

173. Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise korra kehtestamine I lugemine

 

174. Detailplaneeringu kehtestamine

 

175. Keila Vallavolikogu 27.01.2011 otsuse nr 148/0111 osaline muutmine

 

175.. Sihtotstarbe muutmine

 

176. Sihtotstarbe muutmine

 

177. Sihtotatarbe muutmine

 

178. Sihtotstarbe muutmine

 

179. Sihtotstarbe muutmine

 

180. Vallavara kasutusse andmine

 

181. Karjaküla Sotsiaalkeskuse põhikirja kinnitamine

 

182. Keila valla 2011.a. lisaeelarve kinnitamine

 

183. Keila valla 2011.a. eelarve muudatuse I lugemine

 

184. Seisukoha võtmine Karjaküla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse osas

 

185. Seisukoha võtmine Aarnamäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse osas

 

186. Seisukoha võtmine Laulasmäe XXI detailplaneeringu kehtestamise osas

 

187. Keila Vallavalitsuse palgalistele liikmetele ja vallavanemale täiendavate tööülesannete täitmise eest lisatasu maksmine

 

188. Karjaküla Sotsiaalkeskuse osakapitali ja põhikirja kinnitamine

 

189. Sihtotstarbe muutmine

 

190. Keila valla teenetemärgi kandidaadi kinnitamine

 

191. Keila valla 2011.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine

 

192. Keila valla 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

193. Keila valla arengukava aastateks 2011-2015 I lugemine

 

194. Keila valla arengukava aastateks 2011-2015 II lugemine ja kinnitamine

 

195. Laulasmaa Kooli refinantseerimiseks täiendava laenu võtmine

 

196. Sihtotstarbe muutmine

 

197. Lähiaadressi korrastamine ja sihtotstarbe muutmine

 

198. Keila valla 2011.a. lisaeelarve kinnitamine

 

199. Pedagoogide lisatasu kinnitamine 2011. aastaks

 

200. Keila Vallavolikogu 03.01.2011.a. otsuse nr 143/0111 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

 

201. Keila Vallavolikogu 03.09.2011.a. otsuse nr 144/0111 "Keila Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine" osaline muutmine

 

202. Keila vallavanema palgamäära kinnitamine

 

203. Esindaja määramine Lääne-Harju Koostöökogu juurde

 

204. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepanek I lugemine

 

205. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu esimees Heiko Raamat´ule

 

206. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu aseesimees Aleksei Šatov´ile

 

207. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

208. Keila vallavolikogu esimehe valimine

 

209. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

210. Keila vallavolikogu aseesimehe valimine

 

211. Umbusalduse avaldamine Keila vallavalitsuse liikmele Age Leedo´le

 

212. Umbusalduse avaldamine Keila vallavalitsuse liikmele Aimar Altosaar´ele

 

213. Sihtotstarbe muutmine

 

214. Sihtotstarbe muutmine

 

215. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine

 

216. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepaneku II lugemine ja suunamine avatud menetlusele

 

217. Keila Vallavaolikogu 24.04.2008.a. otsuse nr 243/0408 osaline muutmine

 

218. Keila Vallavolikogu 27.11.2008.a. otsuse nr 284/1108 täiendamine

 

219. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kloofga alevikus Raudtee tänava kinnistule

 

220. Peremehetuks tunnistatud vara üleandmine AÜ-le Juku

 

221. Audiitori määramine

 

222. Keila valla 2011-2015 finantsplaani kinnitamine

 

223. Keila valla 2011.a. lisaeelarve kinnitamine

 

224. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni esimehele Heiko Raamat´ule

 

225. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni aseesimehele Aleksei Šatov´ile

 

226. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Aleksei Šatov´ile

 

227. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Jüri Taurus´ele

 

228. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Kalle Ollema´le

 

229. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimees Urmas Urgard´ile

 

230. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni esimehele Silver Teesalu´le

 

231. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni aseesimehele Urmas Urgard´ile

 

232. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehele Jüri Taurus´ele

 

233. Umbusalduse avaldamine Keila vallavanemale Jaan Alver´ile

 

234. Keila vallavanema valimine

 

235. Keila Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

 

236. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

 

237. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

238. Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine

 

239. Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine

 

240. Keila vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni esimehe valimine

 

241. Keila vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe valimine

 

242. Keila vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine

 

243. Keila vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine

 

244. Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni esimehe valimine

 

245. Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni aseesimehe valimine

 

246. Keila vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni esimehe valimine

 

247. Keila vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

248. Keila vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

 

249. Keila vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

250. Keila vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

251. Keila vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni koosseisu kinnitamine

 

252. Esindajate tagasikutsumine ja esindajate määramine Harjumaa Omavalitsuste Liidu juurde

 

253. Esindajate määramine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule-Maapäevale

 

254. Esindaja määramine Mittetulundusühingu "Harju Kalandusühing" juurde

 

255. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lehola külas Lehola 2 kinnistule

 

256. Keila valla 2011.a. eelarve muudatuse I lugemine

 

257. Lehola Kooli Hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

258. Klooga Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

259. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

260. Ajalehtede tellimine

 

261. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

262. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

 

263. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

 

264. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 

265. Keila vallavolokogu maa- ja keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine

 

266. Keila vallavolikogu haldus- ja eelarvekomisjoni koosseisu täiendamine

 

267. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepaneku III lugemine ja kinnitamine

 

268. Koolieelsete lasteasutuste ja koolide pikapäevarühmade toidupäeva maksumuse kinnitamine

 

269. Pedagoogide lisatasu kinnitamine 2012. aastaks

 

270. Katastriüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe muutmine

 

271. Keila valla 2011.a. eelarve muudatuse II lugemine ja kinnitamine

 

272. Keila valla 2012.a. eelarve esimene lugemine

 

273. Keila valla 2011.a. lisaeelarve kinnitamine

 

274. Aktsiaseltsile Lahevesi haldusülesannete täitmise volitamine

 

275. Elektriautode kasutusse võtmine

Toimetaja: LIISI LING