Volikogu otsused 2012

16.07.14

276. Volituste andmine eelkokkuleppe sõlmimiseks

 

277. Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni kinnitamine

 

278. Saue valla üldplaneeringu kooskõlastamine

 

279. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

280. Keila Keila Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine

 

281. Keila Vallavolikogu arendus- ja abiprojektide komisjoni aseesimehe valimine

 

282. Keila valla arengukava ülevaatamine

 

283. Vallavara võõrandamine

 

284. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine

 

285. Katastriüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe muutmine

 

286. Keila Vallavolikogu 28.10 otsuse nr 114/1010 parandamine

 

287. Isikliku kasutusõiguse seadmine Klooga alevikus Aedlinna tee kinnistule

 

288. Pakri saarte üldplaneeringu kooskõlastamine

 

289. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja juhtide puhkuse ulatuse kinnitamine 2012. aastaks

 

290. Laenu võtmine Türisalu veemajandusprojekti omafinantseeringu tasumiseks

 

291. Keila valla 2012-2026 finatsplaani kinnitamine

 

292. Ühinemise ja koostööläbirääkimiste ettevalmistavasse töögruppi esindajate nimetamine

 

293. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekute menetluse lõpetamine

 

294. Sihtotstarbe muutmine

 

295. Lepingu sõlmimine

 

296. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

297. Keila Vallavolikogu 24.04.2008.a. otsuse nr 243/0408 "Kohanime määramine" muutmine

 

298. Katatsriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine

 

299. Katastriüksuse jagamine ja sihtotstarbe määramine

 

300. Detailplaneeringu kehtestamine

 

301. Lepingu sõlmimine

 

302. Lepingu sõlmimine

 

303. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2012.a. kontrollimiste tööplaani kinnitamine

 

304. Seisukoha võtmine ühe üleriigilise omavalitsusliidu moodustamise küsimus

 

305. Volituste andmine

 

306. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine

 

307. Teemaplaneeringu "Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Keila linna territooriumil" kooskõlastamine

 

308. Teemaplaneeringu "Maagaasi D-Kategooria torustiku paiknemine Saue valla territooriumil" kooskõlastamine

 

309. Esindaja määramine MTÜ Harju Ühistranspordikeskuse juurde

 

310. Keila valla teenetemärgi ja teeneteplaadi kandidaatide kinnitamine

 

311. Keila valla konsolideeritud 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

312. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

313. Maa sihtotstarbe muutmine

 

314. Arengukava uuendamine I lugemine

 

315. Teemaplaneeringu koostamise algatamine ja teemaplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine

 

316. Vallavara võõrandamine

 

317. "Keila valla kodanikeühenduste ja kohaliku omavalitsuse koostööplatvormi" esimene lugemine

 

318. Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine

 

319. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

320. Lehola Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

321. Audiitori määramine

 

322. Maa sihtotstarbe muutmine

 

323. Keila Vallavolikogu 26.10.2012.a. otsuse nr 319/1012 ilmse ebatäpsuse parandamine

 

324. Ajalehtede tellimine

 

325. Keila valla arengukava aastateks 2012-2016 II lugemine ja kinnitamine

 

326. Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele

 

327. Seisukoha võtmine Aarnamäe liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse osas

 

328. Pedagoogide lisatasu kinnitamine 2013. aastaks

Toimetaja: LIISI LING