Volikogu otsused 2013

16.07.14

329. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide, noorsootöötajate ja asutuste juhtide puhkuse ulatuse kinnitamine 2013. aastaks

 

330. Keila valla koolide ja raamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine

 

331. Kohtuliku kompromissi kooskõlastamise I lugemine Allika maaüksuse osas ja avatud menetluse korraldamine

 

332. Volituste andmine eelkokkuleppe sõlmimiseks

 

333. Volituste andmine eelkokkuleppe sõlmimiseks

 

334. Maa sihtotstarbe muutmine

 

335. Detailplaneeringu kehtestamine

 

336. Keila valla ametlike teadaannete avaldamise väljaande määramine

 

337. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste kehtestamine

 

338. Munitsipaalkoolide õpetajate töö tasustamise palgamäärade kinnitamine

 

339. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine

 

340. Maa sihtotstarbe muutmine

 

341. Maa sihtotstarbe muutmine

 

342. Maa sihtotstarbe muutmine

 

343. Teemaplaneeringu "Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Keila valla territooriumil" kehtestamine

 

344. Keila vallavanemale töötasu kinnitamine ametiauto ja ametitelefoni kasutamise ja limiidi määramine

 

345. Lepingu sõlmimine

 

346. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2013.a. kontrollimiste tööplaani kinnitamine

 

347. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine

 

348. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine

 

349. Maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu kooskõlastamine

 

350. Keila valla poolt AS Unicredit Bank Eesti filiaalist võetud laenude refinantseerimine

 

351. Volituste andmine vallavanema puhkuste ja töölähetuste vormistamiseks

 

352. Keila valla valimiskomisjoni moodustamine

 

353. Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine

 

354. Kohtuliku kompromissi kinnitamine Allika maaüksuse osas

 

355. Keila valla teenetemärgi ja teeneteplaadi kandidaatide kinnitamine

 

356. Keila vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

 

357. Keila valla valimisringkonna moodustamine

 

358. Keila valla konsolideeritud 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

358. Lisa 1/  2012. majandusaasta aruande allkirjad

 

359. Umbusalduse avaldamine Keila Vallavolikogu esimees Kadri Tillemann´ile

 

360. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

 

361. Keila Vallavolikogu esimehe valimine

 

362. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa HARM-057 (L.MK.HA-30860) muutmise taotluse osas Ohtu külas Tammermaa mäeeraldise kohta

 

363. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa Harm-057A (L.MK.HA-30862) muutmise taotluse osas Ohtu külas Raja III mäeeraldise kohta

 

364. Esindaja tagasikutsumine ja esindajate määramine Harjumaa Omavalitsuste Liidu juurde

 

365. Esindajate määramine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule-Maapäevale

 

366. Esindaja määramine Lääne-Harju Koostöökogu juurde

 

367. Volikogu fraktsioon "Meie inimesed" tegevuse lõpetamine

 

368. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine

 

369. Maa sihtotstarbe muutmine

 

370. Vallavara võõrandamine

 

371. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine

 

372. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine

 

 

373. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine

 

374. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

375. Keila Vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

 

376. Keila Vallavolikogu 26.05.2011 otsuse nr 187/0511 tühistamine ja ebaseaduslikult makstud lisatasude tagasimaksmise nõude esitamine endistele vallavalitsuse liikmetele Jaan Alver´ile, Age Leedol´le ja Aimar Altosaar´ele

Toimetaja: LIISI LING