Volikogu otsused 2014

 

46. Lepingu sõlmimine

 

47. Vallavara võõrandamine

 

48. Arvamuse andmine Aarnamäe karjääri korrastamistingimustele

 

49. Keila Vallavolikogu 24.04.2008. a. otsuse nr 243/0408 ,,Kohanime määramine" muutmine

 

50. AS Lahevesi põhikirja kinnitamine

 

51. Keila vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

 

52. Vallavalitsuse liikme tegevusvaldkonna kinnitamine ja hüvitise määramine

 

53. Palgalise vallavalitsuse liikme tegevusvaldkonna kinnitamine

 

54. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine

 

55. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2014. a.  tööplaani kinnitamine

 

56. Audiitori määramine

 

57. Lepingu sõlmimine MTÜ Lehola Külaseltsiga

 

58. Seisukoha andmine riigigümnaasiumi rajamise kohta Saue valda

 

59. Nõusoleku andmine liisinglepingu sõlmimiseks

 

60. Kooli pidaja otsustusõiguse delegeerimine

 

61. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kloogaranna külas Treppoja tee katastriüksusele

 

62. Detailplaneeringu koostamise algatamine

 

63. Kehtiva Keila valla üldplaneeringu ülevaatamine ja kehtima jätmine

 

64. Keila valla arengukava ülevaatamine

 

65. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

66. Maa sihtotstarbe muutmine

 

67. Europarlamendi valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

 

68. Halduslepingu sõlmimine MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus

 

69. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

 

70. Saue Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine

71. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

72. Vallavara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine

73. Vallavara võõrandamine

74. Klooga Lasteaia laiendamine

75. Revisjoniakti „Lehola Kooli ja lasteaia CO2 vahenditest teostatud remonditööde kooskõla hanke  lähteülesande ja teostatud töödega" tulemuslikkuse hindamise kinnitamine

76. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimiseks

77. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimiseks

78. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

79. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

80. Keila vallavolikogu rahanduskomisjoni  esimehe valimine

81. Keila valla 2013.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine/ Lisa 1

82. Keila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2015 kinnitamine/Lisa

83. Keila valla poolt Swedbank AS-ist võetud laenude refinantseerimine

84. Harku, Keila, Saue, Nissi, Kernu ja Padise valdade ühise jäätmekava 2014-2020 koostamise algatamine

85. Klooga Lasteaia moodulmaja rentimiseks läbiviidud riigihanke jätkamine ja vallavanemale volituste andmine rendilepingu sõlmimiseks.

86. Vallavalitsuse liikme vabastamine valdkonnajuhi ülesannetest

87. Keila vallavalitsuse 2014 eelarveaastat ületavate hangete plaani kinnitamine/Lisa 1

88. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine volikogu revisjonikomisjoni esimehe ja revisjonikomisjoni liikme valimiseks

89. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

90. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

91. Keila valla teenetemärgi ja teeneteplaadi kandidaatide kinnitamine

92. Keila vallavanema valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine

93. Keila vallavanema valimine

94. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu esimees Kadri Tillemann'ile

95. Umbusalduse avaldamine Keila vallavalitsuse liikmetele

96. Keila Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

97. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

98. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine

99. Keila vallavolikogu esimehe valimine

100. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu rahanduskomisjoni aseesimees Kadri Tillemann'ile

101. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Kuldar Vassiljev'ile

102. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Jaana Roos'ile

103. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehele Jaana Roos'ile

104. Keila vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimine

105. Keila vallavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

106. Keila vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine

107. Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine

108. Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine

109. Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine

110. Keila vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine

111. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

112. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

113. Keila vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

114. Keila vallavanemale töötasu kinnitamine, ametiauto ja aemtitelefoni kasutamise ja limiidi määramine

115. Palgalise vallavalitsuse liikme kinnitamine ja töötasu, ametitelefoni kasutamise limiidi ning isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise piirmäära kinnitamine

116. Palgalise vallavalitsuse liikme kinnitamine ja töötasu, ametitelefoni kasutamise limiidi ning isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise piirmäära kinnitamine

117. Esindajate määramine Harju Omavalitsuste Liidu juurde

118. Esindaja määramine MTÜ Harju Ühistranspordikeskuse juurde

119. Keila Vallavaolikogu 27.09.2012 otsuse nr 315/0912 muutmine ja teemaplaneeringu koostamise lähteseisukohtade kinnitamine/Lisa 1/Lisa 2

120. Keila Vallavolikogu rahanduskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

121. Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

122. Keila Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

123. Keila Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

124. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine/Lisa 1

125. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 a otsuste nr 102/0914,103/0914;108/0914 ja 109/0914 tühistamine

126. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

127. Keila Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

128. Keila Vallavolikogu rahanduskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

129. Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

130. Keila Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

131. Maa munitsipaalomandisse taotlemine/Lisa

132. Maa munitsipaalomandisse taotlemine/Lisa

133. Maa sihtotstarbe muutmine

134. Maa sihtotstarbe muutmine

135. isikliku kasutusõiguse seadmine Kulna külas Kadaka tee ja Raja tee katastriüksustele/Lisa

136. Isikliku kasutusõiguse seadmine Meremõisa külas asuvale Männimäe tee katastriüksusele/Lisa

137. Keila Vallavolikogu 24.04.2008.a. otsuse nr 243/0408 "Kohanime määramine" osaline muutmine

138. Karjaküla karjääri korrastamise projekti kohta arvamuse andmine

139. Detailplaneeringu menetluse jätkamine ja detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade kinnitamine/Lisa 1/Lisa 2

140. Klooga Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

141. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

142. Lehola Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

143. Keila Vallavolikogu 14.12.2013 otsuse nr 36/1213 "Pedagoogide lisatasu kinnitamine 2014.aastaks" täiendamine

144. Keila valla sisestel avalikel ühistranspordiliinidel tasuta sõiduõiguse kehtestamine

145. Keila valla poolt AS SEB Pangast ja Sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskusest võetud laenude refinantseerimine

146. Ajalehtede tellimine

147. Projektile "Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee rajamine" omaosaluse garanteerimine

148. Keila valla arengukava aastateks 2014-2016 kehtivuse pikendamine/Lisa - AK Tegevuskava 2014-2018

149. Volikogu fraktsioon "Hall Hai ja Kurjad Kurgid" tegevuse lõpetamine

150. Maa sihtotstarbe muutmine

151. Volituste andmine lepingu sõlmimiseks

152. Eesti Linnade Liidust väljaastumine

153. Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks astumine ning esindajate määramine

154. Keila Vallavolikogu 27.05.2014 otsuse nr 70/0514 "Saue Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine" rakendamise lõpetamine

155. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine/Lisa

156. Toetuste maksmine