Volikogu otsused 2015

157. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talusmikohustuse kehtestamiseks AS EG Võrguteenus kasuks

158. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talusmikohustuse kehtestamiseks AS EG Võrguteenus kasuks

159. Pedagoogide lisatasu kinnitamine

160. Volituste andmine Keila valla ja Keila linna ühise haridusvõrgustiku arengukava koostamiseks

161. Halduslepingu sõlmimise volitamine/Lisa

162. Riigikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

163. Umbusalduse avaldamine Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjonikomisjoni esimehele Jaana Roos'ile

164. Umbusalduse avaldamine Keila Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Jaana Roos'ile

165. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimiseks

166. Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine

167. Keila vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine

168. Keila vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

169. Keila vallavolikoug sotsiaalkomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

170. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine projektile "Karjaküla reoveekogumisalal tekkiva reovee juhtimine Keila linna reoveepuhastisse"

171. Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja II lugemine ja kinnitamine/Lisa 1

172. Maa sihtotstarbe muutmine

173. Keila Vallavolikogu 24.O4.2008 otsuse nr 243/0408 ,,Kohanime määramine" osaline muutmine

174. Keila vallavolikogu poolt Rahvakohtuniku kandidaatide esitamine

175. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 2015 aastaks

176. Avalikus teabekeskkonnas informatsiooni avalikustamise korraldamine ja volituste andmine

177. Audiitori määramine

178. Peremehetuse tunnustega ehitise arvele võtmine

179. Maa sihtotstarbe muutmine

180. Maa sihtotstarbe muutmine

181. Maa munitsipaalomandisse taotlemine/Lisa 1/Lisa2

182. Keila valla teehoiukava III lugemine ja kinnitamine/Lisa 1/Lisa 2

183. Keila valla terviseprofiili koostamise algatamine

184.Esindaja määramine Mittetulundusühingu "Lääna-Harju koostöökogu" juurde

185. Keila vallavolikogu 19.11.2013 otsuse nr 17ll1l3 ,,Keila vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine

186. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

187. Maa sihtotstarbe muutmine

188. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks AS Elering Gaas kasuks

189. Kinnisasja omandamise kohta seisukoha andmine

190. Vallavara võõrandamine

191. Keila valla arengukava 2015-2022 ülevaatamine

192. Keila valla 2014.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine /Lisa 1/ Lisa2/ Lisa3

193. Harku, Keila, Saue, Nissi, Kernu ja Padise valdade ja Saue linna ühise jäätmekava 2015-2020 II lugemine ja vastuvõtmine/Lisa

194. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine

195. Haridusasutuste pedagoogide lisatasu maksmise vastutusala ja korra muutmine

196. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

197. Maa sihtotstarbe muutmine

198. Laulasmaa küla, endise s/ü Rannametsa III elektripaigaldiste üleandmine Elektrilevi OÜ-le

199. Detailplaneeringu kehtestamine

200. Projekti "Riigimaantee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 26,6-36,8 lõigu sõidutee remont ja jalgratta- ja jalgtee ehitus" 5 km pikkuse kergtee lõigu rajamise garanteerimine

201. Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

202. Projektide "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine" omafinantseeringu garanteerimine

203. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

204. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks

205. Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

206. Detailplaneeringu kehtestamine

207. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

208. Kloogaranna ranna-ala detailplaneeringu kehtestamine

209. Lehola Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

210. Klooga Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

211. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

212. Maa sihtotstarbe muutmine

213. Maa sihtotstarbe muutmine

214. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

215. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

216. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

217. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

218. Riigivara võõrandamine

219. Riigivara võõrandamine

220. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

221. Keila Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

222. Keila Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

223. Kergliiklusteede omafinantseeringu garanteerimine

224. Maa otsustuskorras võõrandamine

225. Keila valla teede registrisse kantud teemaade munitsipaalomandisse taotlemine

226. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

227. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 a otsuse nr 114/0914 "Keila Vallavanemale töötsau kinnitamine, ametiauto ja ametitelefoni kasutamise ja limiidi määramine" osaline muutmine

228. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 otsuse nr 116/0914 "Palgalise vallavalitsuse liikme kinnitamine ja töötasu, ametitelefoni kasutamise limiidi ning isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise piirmäära kinnitamine" osaline muutmine

229. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 otsuse nr 116/0914 "Palgalise vallavalitsuse liikme kinnitamine ja töötasu, ametitelefoni kasutamise limiidi ning isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise piirmäära kinnitamine" osaline muutmine

230. Keila Vallavolikogu 31.10.2014 otsuse nr 126/1014 "Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine" osaline muutmine

231. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjonile ülesande määramine

232. Tulemustasu maksmine