Volikogu otsused 2016

 

233. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

234. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

235. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Tõmmiku külas Aru-Mihkli kinnistul/Lisa 1/Lisa 2

236.Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus

237. Otsustusõiguse delegeerimine Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse töö korraldamiseks

238. Keila valla raamatukogude juhatajate palgamäärade ja puhkuste kestvuse kinnitamine

239. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine projektile "Karjaküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine"

240. Projekti "Kloogaranna avaliku ranna taastamine" omafinantseeringu garanteerimine

241. Keila valla tunnustusavalduste kandidaatide kinnitamine

242. Häältelugemiskomisjoni kinnitamine volikogu haldusreformi ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks

243. Keila vallavolikogu haldusreformi ajutiste komisjoni moodustamine ja ülesande määramine

244.Maa sihtotstarbe muutmine

245. Riigivara omandamine ja tasuta võõrandamine

246. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine

247. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

248. Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsuse nr 315/0912 muutmine ja teemaplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine muutmine/Lisa

249. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

250. Transpordimaa omandamine

251. Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

252. Nõusoleku andmine ametiautode soetamiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks

253. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2015.a aruanne ja 2016.a tööplaani kinnitamine/Lisa 1/Lisa 2

254. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjonile ülesande määramine

255. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine/Lisa

256. Transpordimaa omandamine

257. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

258. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

259. Klooga aleviku maade munitsipaalomandisse taotlemine

260. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks

261. Vee-ettevõtja määramine Meremõisa külas

262. Keila valla arengukava 2015-2022 ülevaatamine

263.Harju maakonnaplaneering 2030+ kooskõlastamise II lugemise lõpetamine ja kooskõlastuse andmine lisatud tingimusel

264. Volituste andmine korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise lepingu pikendamiseks

265. Volituste andmine Laulasmaa Kooli juurdeehitisega seotud toimingute teostamiseks

266. Eesti lipu alaliselt heiskamiseks nõusoleku andmine

267.Keila vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

268. Vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine

269. Palgalise vallavalitsuse liikme kinnitamine ja töötasu, ametitelefoni kasutamise limiidi ning isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise piirmäära kinnitamine

270. Revisjonikomisjoni 15.02.2016.a akt nr 6 kontrolli tulemustest Keila  Vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse üle riigihangete seaduse täitmisel lepingute sõlmimisel/Lisa 1/Lisa 2

271. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

272. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

273. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

274. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3

275. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

276. Keila valla teehoiukava kinnitamine/ Lisa1

277. Riigivara taotlemine munitsipaalomandisse

278. Keila valla 2015.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine/ Lisa 1

279. Puhkerand maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/ Lisa 5/ Lisa 6

280. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine / Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3

281. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

282. Peremehetu ehitise hõivamine

283. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

284. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

285. isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevatele katastriüksustele

286. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vanaranna tee L1 katastriüksusele

287. AS Lahevesi põhikirja kinnitamine

288. Detailplaneeringu algatamata jätmine Keila vallas Tuulna külas Siimu kinnistul

289. Sihtasutuse asutamise ettevalmistuseks volituste andmine

290. Keila linna algatatud piiride muutmise ettepanekust keeldumine

291. Keila Vallavolikogu 28. juuni 2016 otsusele nr 279/0616 esitatud vaide läbivaatamine

292. Keila Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kinnitamine

293. Ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine/ Lisa /Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/ Lisa 5

294.Häältelugemiskomisjoni kinnitamine Keila Vallavolikogu esindaja valimiseks Vabariigi Presidendi valimiskogusse

295. Keila Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

296. Transpordimaa omandamine

297. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale katastriüksustele

298. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja -rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks

299. Keila Vallavolikogu 18.12.2015 otsuse nr 224/1215 muutmine

300. Detailplaneeringu kehtestamine

301. Elanike arvamuse väljaselgitamine

302. Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila-Joa alevikus Pargi alee L2 katastriüksusele

303. Keila valla arengukava 2015-2022 kinnitamine/Lisa

304. Keila Vallavolikogu 24.04.2008.a otsuse nr 2430408 "Kohanime määramine" osaline muutmine

305. Keila Vallavolikogu 27.05.2016 otsuse nr 2590516 "Klooga aleviku maade munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

306. Laulasmaa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

307. Lehola Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

308. Transpordimaa omandamine

309. Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine

310. Hääletlugemiskomisjoni kinnitamine

311. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

312. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 22.07.2016 akti nr 8 kontrolli tulemustest Keila Vallavalitsuse ametiautode kütusekaartide kasutamisel

313. Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

314. Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu kinnitamine

Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Valla kaart

Lisa 3 Investeeringud

Lisa 4 Tegevuskava

Lisa 5 Õiend

Lisa 6 Majandusaastaaruanded/ Keila vald - otsus/ Padise vald - otsus/ Paldiski linn - otsus/ Vasalemma vald - otsus

315. Keila Vallavolikogu 27.05.2016 otsuse nr 2590516 "Klooga aleviku maade munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

316. Audiitori määramine

317. Vallavalitsuse liikmetele tulemustasu maksmine

318. Vallavanemale tulemustasu maksmine