Volikogu otsused 2017

319. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine struktuuritoetuste Ühtekuuluvusfondi projekti "Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine" realiseerimiseks.

320. Keila Vallavolikogu 23.04.2009 otsuse nr 333/0409  „Detailplaneeringu kehtestamine" muutmine.

321. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Laulasmaa külas Kingu tee 20 ja 22 kinnistutel.

322. Keila Vallavolikogu 17.06.2016 otsuse nr 274/0616 „ Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine" muutmine.

323. Keila Vallavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 280/0616 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine" muutmine.

324. Arvamuse andmine maavara kaevanduse loa HARM-120 muutmise taotluse osas Keelva külas Aarnamäe karjääri mäeeraldise kohta.

325. Arvamuse andmine Karjaküla karjääri korrastamisetingimuste muutmise kohta

326. Keila valla raamatulogude juhatajate palgamäärade ja puhkuste kestvuse kinnitamine

327. Volituste andmine läbirääkimiste alustamiseks Laulasmaa Kooli rekonstrueerimiseks

328. Piiride muutmise algatamise ettepaneku tegemine Paldiski Linnavolikogule

329. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

330. Riigivara omandamine/ Lisa1

331. Riigivara omandamine/ Lisa1

332. Riigivara omandamine/ Lisa1

333. Riigivara omandamine/ Lisa1

334. Volituste andmine läbirääkimiste alustamiseks Karjaküla Sotsiaalkeskuse hoonestusõiguse seadmiseks