Volikogu otsused 2017

319. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine struktuuritoetuste Ühtekuuluvusfondi projekti "Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine" realiseerimiseks.

320. Keila Vallavolikogu 23.04.2009 otsuse nr 333/0409  „Detailplaneeringu kehtestamine" muutmine.

321. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Laulasmaa külas Kingu tee 20 ja 22 kinnistutel.

322. Keila Vallavolikogu 17.06.2016 otsuse nr 274/0616 „ Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine" muutmine.

323. Keila Vallavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 280/0616 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine" muutmine.

324. Arvamuse andmine maavara kaevanduse loa HARM-120 muutmise taotluse osas Keelva külas Aarnamäe karjääri mäeeraldise kohta.

325. Arvamuse andmine Karjaküla karjääri korrastamisetingimuste muutmise kohta

326. Keila valla raamatulogude juhatajate palgamäärade ja puhkuste kestvuse kinnitamine

327. Volituste andmine läbirääkimiste alustamiseks Laulasmaa Kooli rekonstrueerimiseks

328. Piiride muutmise algatamise ettepaneku tegemine Paldiski Linnavolikogule

329. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

330. Riigivara omandamine/ Lisa1

331. Riigivara omandamine/ Lisa1

332. Riigivara omandamine/ Lisa1

333. Riigivara omandamine/ Lisa1

334. Volituste andmine läbirääkimiste alustamiseks Karjaküla Sotsiaalkeskuse hoonestusõiguse seadmiseks

335. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kloogaranna tee 20 katastriüksusele

336. Isikliku kasutusõiguse seadmine Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L2 ja Kellasalu tee katastriüksusele

337. Isikliku kasutusõiguse seadmine Karusnaha põik ja Karusnaha tee 16a  katastriüksusele

338. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevate katastriüksustele

339. Keila-Karjaküla ja Keila-Lehola kergliiklusteede omafinantseeringu garanteerimine

340. Projekti „Kloogaranna avaliku ranna taastamine" omafinantseeringu garanteerimine

341. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Lohusalu külas Rannuka 13 ja 15 kinnistutel ja lähialal

342. Elanike arvamuse väljaselgitamine

343. Keila valla haridusasutuste ümberkorraldamine 

344. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevatele katastriüksustele/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/ Lisa 5/ Lisa 6/ Lisa 7/ Lisa 8/ Lisa 9

345. Keila Vallavolikogu 17.06.2016 otsuse nr 274/0616 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine" muutmine

346. Vee-ettevõtja määramine ja 18.06.2008 a otsuse nr 256/0608 kehtetuks tunnistamine

347. Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslike alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringu kooskõlastamine

348. Vallavara (kinnistu) omandamine     

349. Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

350. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse ettepaneku osas

351. Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2016 a II p/a aruanne ja 2017 a tööplaani kinnitamine

352. Detailplaneeringu koostamise algatamine Keila vallas, Kersalu külas Vanaranna tee 51 kinnistul ja lähialal

353. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

354. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 "Kohanimede määramine" muutmine nimeobjekti ruumikuju osas

355. Keila Vallavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 171/0215 "Keila valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja kinnitamine" muutmine

356. Keila valla 2016.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine/ Lisa 1/ Lisa 2

357. Isikliku kasutus õiguse seadmine munitsipaalomandis olevatele katastriüksustele/ Lisa 1/ Lisa 2

358. Keila valla teehoiukava kinnitamine/ Lisa

359. Investeerimislaenu võtmine