Vastuvõetud detailplaneeringud

20.12.17

Keila vallas Valkse külas asuva Väljaotsa (katastritunnusega 29501:001:0284) ja Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) maaüksuste ja nendega külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering

Keila vallas Valkse külas asuva Väljaotsa (katastritunnusega 29501:001:0284) ja Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) maaüksuste ja nendega külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10-29.10.2017 Keila Vallavalitsuses Paldiski mnt 21, Keila linn.

Keila Vallavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 594 võeti vastu Keila vallas Valkse külas asuva Väljaotsa (katastritunnusega 29501:001:0284) ja Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) maaüksuste ja nendega külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering detailplaneering.

Planeeritav ala asub Keila vallas Valkse külas Tallinn-Paldiski maantee 8 ja Karjaküla tee 11194 ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus on 8,2 ha. Juurdepääs planeeringualale Karjaküla teelt. Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala 17 krundiks jagamine, sh 11 äri-ja tootmismaa, 2 tootmismaa ja 4 transpordimaa krunti, maakasutuse sihtotstarvete määramine; ehitusõiguse määramine äri-ja tootmishoonete ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringu keskkonnamõju hindamiseks koostati eelhinnang ning Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 362/0817 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Keila vallas, Valkse külas, Väljaotsa ja Settebasseini maaüksuse ning nendega külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringule.

Eelhinnangus jõuti järeldusele, et oluline keskkonnamõju puudub.

Veevarustus on lahendatud Keila Vesi AS tingimustel Keila linna veetrassi liitumisega ning kanaliseerimine lahendatud ülepumpamisega Karjaküla survetrassiga liitumisega. Kokku on ligi 540 m isevoolset ja 300 m survekanalisatsiooni trasse. Tulekustus on lahendatud väliste mahutitega. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringus tehakse ettepanek määrata ala maakasutuseks äri-, tootmis-, laondus ning transpordimaa sihtotstarbed.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17 K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuses Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Illustratiivne joonis

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Muudetud seletuskiri

Muudetud põhijoonis

 

Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400) kinnistu ja sellega piirneva lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 343 võeti vastu Keila vallas Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400) kinnistu ja sellega piirneva lähiala detailplaneering.

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Lohusalu külas, valdavalt looduslikul rohumaal maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale Lohusalu teelt algava Nabe tee kaudu ja sellelt hargneva Vahimäe tee kaudu. Keila valla üldplaneeringus kuulub ala tiheasustusega piirkonda. Detailplaneering üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala ligikaudne pindala 3,4 ha.

Vastavalt detailplaneeringule on Oru rohumaa jagatud 8 elamukrundiks ja kolmeks transpordimaa krundiks. Elamukruntide ehitusõiguse näitajad: ehitusalune pind sõltuvalt krundist 360-420 m², korruselisus elamul 2, abihoonel 1, suurim lubatud kõrgus elamul 8 m ja abihoonel 5 m, hoonete arv kruntidel elamu ja 2 abihoonet, hoone katusekalle 20-45º. Parkimine on lahendatud oma krundil. Olmevete kanaliseerimine lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega veevõrgu trassiga Mäe teel. Planeeringuga on kavandatud kaks avaliku kasutusega transpordimaa krunti: Nabe teel krunt pindalaga 967 m² ja Uuevälja teel krunt pindalaga 1173 m² , mis ehitatakse välja huvitatud isiku poolt ja antakse tasuta üle Keila vallale. Piirdeaed kruntide piiril. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

1.      Korraldus 343

2.      Tugiplaan

3.      Kontaktala

4.      Põhijoonis

5.      Tehnovõrkude koondplaan 

6.      Seletuskiri

 

Laulasmaa külas Kaldaveere  tee 2  (katastritunnus 29501:001:0052) kinnistu detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 13.03.2017 korraldusega nr 175 võeti vastu Keila vallas Laulasmaa külas Kaldaveere  tee 2  (katastritunnus 29501:001:0052) kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,32 ha.

Planeeringuga muudetakse maatulundusmaa sihtotstarve  elamumaaks.  Elamumaa krundile on võimalik rajada üks kahekordne elamu ja kuni 2 abihoonet maksimaalse ehitisaluse pinnaga 300 m², elamu maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonel 5m, katusekaldega 30-45°. Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutiga ja veevarustus puurkaevuga.  Juurdepääs kinnistule on Kaldaveere teelt.  Kinnistul paikneb looduskaitsealune Laulasmaa tamm (KLO4000634). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17 K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuses Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee.

 

Asukohaskeem

Kooskõlastuste tabel

Kontaktala

Põhijoonis

Tugiplaan

Seletuskiri

Ekspertarvamus 

 

Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0059) kinnistu ja lähiala kinnistute detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 18.01.2017 korraldusega nr 34 võeti vastu  Keila vallas Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0059) kinnistu ja lähiala kinnistute detailplaneering. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,87 ha.

Planeeringuga on maatulundusmaa sihtotstarbega krundile kavandatud kaks  elamumaa krunti pos 1 ja pos 2 ning moodustatud  üks ajutine transpordimaa krunt, 3c mis liidetakse teiste ajutiste transpordimaa kruntidega,  millest  moodustatakse  ühine avaliku kasutusega transpordimaa krunt pos 3 pindalaga 1843 m².   Krundile  pos 1 pindalaga 3032 m² on võimalik rajada üks kahekordne elamu ja kuni 2 abihoonet maksimaalse ehitusaluse pinnaga 363 m² , elamu maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonel 5m , katusekaldega 20-48º . Krundile pos 2  pindalaga 4220 m² on lubatud üks paarismaja ja 4 abihoonet maksimaalse  ehitusaluse pindalaga 500 m². 

Olmevete kanaliseerimine lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega  veevõrgu trassiga Mäe tänaval. Juurdepääsuks merepoolsetele kinnistutele on planeeritud avaliku kasutusega tee  laiusega 5 m. Planeeringu elluviimisel ühendatakse transpordimaa krunt 3 Mäe teega  (29501:001:0174) ja ehitatakse lõpuni välja Mäe tee puuduolev lõik. Teed antakse üle Keila vallale. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

 

Seletuskiri

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

 

Keila vallas Lohusalu Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistute ja lähiala detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 11.01.2017 korraldusega nr 17 võeti vastu Keila vallas Lohusalu Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Lohusalu külas, valdavalt looduslikul rohumaal, maatulundusmaal ja elamumaal. Juurdepääs planeeringualale Lohusalu teelt algava Nabe tee kaudu ja sellelt algava Vahimäe tee kaudu. Keila valla üldplaneeringus kuulub ala tiheasustusega piirkonda. Detailplaneering üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala ligikaudne pindala 4,38 ha.

 

Vastavalt detailplaneeringule on kruntidel ehitusõiguse  näitajad: ehitusalune pind sõltuvalt krundist  360-1400 m², korruselisus 2, suurim lubatud kõrgus elamul 8 m j abihoonel 5 m hoonete arv kruntidel elamu ja 1-4 abihoonet, hoone katusekalle 20-45º. Krundil pos 2 on lubatud  maa sihtotstarbed elamumaa 40% , ärimaa 60%, ülejäänud 6 krundid elamumaa sihtotstarbega. Parkimine lahendatud omal krundil.  Olmevete kanaliseerimine lahendatud  reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega veevõrgu trassiga Mäe teel. Planeeringuga on kavandatud  avaliku kasutusega transpordimaa kinnistu pos 6 pindalaga 770 m², mis ehitatakse välja antakse üle Keila vallale. Mererannale juurdepääsu tagamiseks on avaliku kasutusega kergliiklustee krunt pos 9 pindalaga 813 m² mis antakse üle Keila vallale. Piirdeaed krundi piiril kaugusel,  mereranna pool veepiirist 50 m kaugusel. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Põhijoonis

Seletuskiri

Tehnovõrgud

Kontaktvöönd

 

Keila vallas Kloogaranna külas Ojakalda  tee 11 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0583) detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 11.01.2017 korraldusega nr 16 võeti vastu Keila vallas Kloogaranna külas Ojakalda  tee 11 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0583) detailplaneering.

Kinnistu paikneb Keila valla põhjaosas, Kloogaranna külas, Lahepere lahe lõunakaldal asuval Lahepere maaüksusel. Kinnitu pindalaga  10 617 m2 sihtotstarve elamumaa.  Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Paldiski teelt 8  algava  Muuli tee ning teeservituudiga koormatud Muuli põik ja Ojakalda tee kaudu.

Detailplaneeringuga on kinnistu jagatud kaheks elamumaa krundiks pindalaga 5200 m²  ja  5417 m². Varemalt on kinnistule on väljastatud üksikelamu (ehitisregistri kood 120550678) ehitusluba KV2008-8/EL 21.01.2008 ja abihoone (ehitisregistri kood 120550683) ehitusluba KV2008-9/EL 21.04.2008. Vastavalt detailplaneeringule on krundi ehitusõiguse  näitajad: ehitusalune pind 200 m², korruselisus 2, suurim lubatud kõrgus elamul 8,5 m, hoonete arv krundil elamu ja 1 abihoone, hoone katusekalle 30-45º.  Olmevete kanaliseerimine lahendatud 10 m3 klaasplastist reoveemahutiga ja veevarustus lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 

Joonis

Seletuskiri

 

Meremõisa külas Innu kinnistu (katastritunnus 29501:007:0411) detailplaneering

Keila Vallavalitsus  on 14.12.2016 korraldusega  nr 842 vastu võtnud Keila vallas Meremõisa külas Innu kinnistu (katastritunnus 29501:007:0411) detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Keila vallas Meremõisa külas, Keila-Joa alevikust 2,2 km Kloogaranna küla suunas läänes. Planeeritava ala põhjapiiril kulgeb riigimaantee T-11390 Tallinn–Rannamõisa-Kloogaranna. Kogu planeeritav ala jääb maanteest lõuna poole ja on vahetult maantee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub T-11390 Tallinn–Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava kohaliku tee 2952220 ( tee 221) kaudu ning lisaks olemasoleva juurdepääsu tee kaudu.  Planeeritav ala piirneb idas Keila metskond 34 ( katastritunnus 29501:007:0202) kinnistuga, kagus Marmori (katastritunnus 29501:007:1724) ja Setleri (katastritunnus 29501:007:0116)  kinnistutega, lõunas Keila metskond 36 (katastritunnus 29501:007:0203) kinnistuga, edelas Pajo (katastritunnus 29501:007:1289 kinnistuga ja läänes Kungla mets 2 ( katastritunnus 29501:007:0314) ja Ees-Pajo ( katastritunnus 29501:007:0757) kinnistutega.

Planeeringuga on Innu kinnistu  pindalaga 20,54 ha) jagatud on jagatud 58 krundiks, millest 42 on üksikelamukrundid, 4 äri- ja korterelamukrundid, 2 ühiskondlike ehitiste maa krundid lasteaiale, 1 tootmismaa krunt puurkaevule, 7 transpordimaa krunti teedele ja tänavatele, 1 üldkasutatava maa krunt  haljasalale  ja 1 üldkasutava maa krunt kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamiseks. Üksikelamumaa krundile on hoonestusalade piires lubatud rajada üks elamu ja kuni 3 abihoonet arvestades kõrghaljastuse maksimaalse säilimisega. Elamul on lubatud kaks korrust maksimaalse kõrgusega 10 m, katusekaldega 0-45.°Abihoone katuseharja maksimaalne kõrgus 7 m. Elamukruntide suurim lubatud täisehituse protsent 10%.

Lasteaiale on planeeritud kaks  krunti, mis liidetakse kui sinna ehitatakse lasteaed. Krundi kavandatav suurus on 6373 m². Juhul kui lasteaeda ei ehitata, siis on nendele kruntidele lubatud ehitada kahekordsed üksikelamud katuseharja kõrgusega 10m. Äri ja korterelamute ning ühiskondlike hoonetel on lubatud 3 korrust ja katuseharja kõrgusega 12 m, abihoonetel 7 m .

Planeeringu elluviimine on kavandatud kahes ehitusjärgus: 1. ehitusjärjekorras kavandatakse 6 üksikelamu krundi ehitus pos 16, 17, 18, 25, 27, ja 29. Nende kruntide ehitamisel ei ole vaja rekonstrueerida riigi tee 11390 ja kohaliku tee 2952210 (Tee 221 ) ristmikku.

2. ehitusjärjekorras ehitatakse välja ülejäänud 36 üksikelamu, äri ja korterelamute krundid ning nendele ehituslube ei väljastata enne, kui on välja ehitatud riigitee 11390 ja kohaliku tee 2952210 ristmik vastavalt Maanteeameti 23.0816 nr 15-2/16-00032/543 kooskõlastustingimustele. Planeeritaval alal ei asu looduskaitseobjekte, vääriselupaiku ja ala ei kuulu rohevõrgustiku koosseisu. Detailplaneering on üldplaneeringut  muutev. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Keila Valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast elamumaaks.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Seletuskiri

Põhijoonis

Kontaktala

Avaliku arutelu protokoll

Tugiplaan

Tehnovõrgud

 

 

 

 

Laulasmaa külas Pärnala kinnistu ja lähiala (katastritunnus 29503:022:0008) detailplaneering.

Keila Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr 751 võeti vastu Keila vallas Laulasmaa külas Pärnala kinnistu ja lähiala (katastritunnus 29503:022:0008) detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Laulasmaa külas Laulasmaa Põhikooli hoone vahetus läheduses. Krundi sihtotstarve  elamumaa ja on osaliselt   hoonestatud.  Juurdepääsud (2 tk) planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 .

Kinnistu  pindalaga 1,39 ha on jagatud 4 elamumaa, ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Veevarustuse tagamiseks rajatakse planeeringualal puurkaev. Kanaliseerimine kogumismahutitega.

Elamumaa krundile  nr 1 pindalaga 4482 m   on lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga: kuni 457 m²  on  elamu ja  4 abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset ja 1 maa-alune, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 7 m, katusekalle 0-45°.

Elamumaa krundile  nr 2 pindalaga 3000 m² on  lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga: kuni 300 m² , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 7 m, katusekalle 0-45°.

Elamumaa krundile nr 3 pindalaga 3000 m² on  lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga: kuni 300 m² , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 7 m, katusekalle 0-45°.

Planeeritav ala piirneb põhjas Krõlli üldmaa kinnistuga  (katastritunnus 295013:017:0540), kirdes Krõlli vkt 3 (katastritunnus 29503:017:0020), Krõlli vkt 4 (katastritunnus 29503:017:0030), Krõlli vkt 5 (katastritunnus 29503:017:0040), Krõlli vkt 6 (katastritunnus 29503:017:0550) kinnistutega, idas Kloogaranna tee 10 // Terase (katastritunnus 29503:022:0310) kinnistuga, edelas Tallinn- Rannamõisa-Kloogaranna teega 11390, loodes Kloogaranna tee 20 ( katastritunnus 29501:001:0574) kinnistuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17 K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

 

Joonis 

Seletuskiri

 

Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneering

Keila Vallavalitsus teatab, et on 12.10.2016 korraldusega  nr 699 vastu võtnud Keila vallas Meremõisa külas Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Keila vallas Meremõisa külas, Keila-Joa alevikust 700 m lõuna pool. Planeeritava ala idapiiril kulgeb riigimaantee T-11195 Keila – Keila-Joa. Kogu planeeritav ala jääb maanteest lääne poole ja on vahetult maantee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub T-11195 Keila – Keila-Joa teelt.

Planeeringuga on Laane kinnistu (katastritunnus 29501:007:0311) pindalaga 25,54 ha jagatud 3 elamu- ja 3 maatulundusmaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks.

Elamumaa krundile  nr 1 pindalaga 13 155 m2 on lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga: kuni 450 m2 , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset ja 1 maa-alune, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 6 m, katusekalle 20-45°.

Elamumaa krundile  nr 2 pindalaga 5292 m2 on  lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga: kuni 450 m2 , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 6 m, katusekalle 20-45.

Elamumaa krundile nr 3 pindalaga 6383 m2 on  lubatud hoonestus ehitisealuse pinnaga: kuni 450 m2 , mis võimaldab rajada elamu ja kaks abihoonet, lubatud suurim korruselisus kuni 2 maapealset, lubatud suurim katuseharja kõrgus: elamul kuni 10 m ja abihoonel 6 m, katusekalle 20-45. Elamumaa sihtotstarbega kruntide piiridele on lubatud kuni 2 meetri kõrguste puidust latt- või lipppiirded või metall-võrkpiirded (punutud võrk-, keevisvõrk-, paneel- või profiilpiire) piirdeaedade rajamine.

Juurdepääs elamukruntidele nr 2 ja nr 3 on tagatud 11195 Keila – Keila-Joa teelt maha pööravalt olemasolevalt (metsa)teelt. Käesolevas detailplaneeringus on nimetatud tee ette nähtud avalikkusele ligi-pääsetava erateena (nime ettepanek Lepalehe tee) sõidutee laiusega ca 3,5m, tee-maa laius 9m. Elamukrundile nr 1 juurdepääs on olemasoleva riigiteelt maha pöörava juurdepääsu kaudu läbi krundi nr 4. Juurdepääsutee on ette nähtud erateena, sõidutee laiuseks on kavandatud 2,8...3,0 m. Vastavalt Ida-Tammemäe kinnistu omaniku ja Riigi Metsamajanduskeskuse kokkuleppele on Ida-Tammemäe kinnistule juurdepääs ette nähtud 11195 Keila – Keila-Joa tee 8,406 km vasakpoolselt olemasolevalt mahasõidult läbi Keila Metskond nr 35 maaüksuse.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17  K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse ruumis nr 210 Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee

Tugiplaan

Kontaktala

Seletuskiri

Põhijoonis tehnovõrkudega

 

 

Kloogaranna külas Kotka tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0423) detailplaneering

Keila Vallavalitsuse 14.09.2016 korraldusega nr 634 võeti vastu Keila vallas Kloogaranna külas Kotka tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0423) detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Keila vallas Kloogaranna külas Keila Vallavolikogu 30.01.2002 otsusega nr 231/0102 kehtestatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu alal. Krundi sihtotstarve elamumaa. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava eratee Orava tee kaudu. Juurdepääs krundile tuleb rajada. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on krundi ehitusõiguse  näitajad : ehitusalune pind 310 m², korruselisus 2, suurim lubatud kõrgus 10 m, hoonete arv krundil elamu ja 2 abihoonet. Omaniku soov on muuta ehitusõigust alljärgnevalt: ehitusalune pind 708 m², korruselisus 1 korrus, suurim lubatud kõrgus 8 m, hoonete arv elamu ja kaks abihoonet, katusekalded 0-30º. Kinnistule on planeeritud 1 korruseline elamu, saun ja garaaž. Hooned on omavahel ühendatud terrassidega moodustades terviku. Kahepoolse katusekaldega osa on saunahoonel ja elamul, ülejäänud hooneosad on horisontaalsed sobitudes maastikuga. Olmevete kanaliseerimine on planeeritud biopuhastiga. Kõrghaljastus säilitatakse idapoolsel krundi osal. Ehitusalas olevad puud mis jäävad hoonete alla likvideeritakse.

Planeeritav ala piirneb idas Tallinn- Rannamõisa-Kloogaranna teega 11390 , läänes Ilvese tee 2 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0425), loodes Ilvese tee 4 (katastritunnus 29501:007:0442) kinnistuga, põhjas Ilves tee 6 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0439), lõunas Kotka tee 4 kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0421). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,62 ha.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti E, T, N 9.00 –17 K 9-19, R 9-14 Keila vallavalitsuse Paldiski mnt 21, Keila linn ja valla veebilehe aadressil www.keilavald.ee.

Asukoht

Tehnovõrgud

Põhijoonis

Seletuskiri

Illustratsioon

 

Laulasmaa külas Heliküla ja lähiala detailplaneering

Heliküla ja lähiala detailplaneering on algatatud 20.01.2011 Keila Vallavalitsuse korraldusega nr 27 ja 22.06.2011 korraldusega nr 444. Keila vallavalitsuse 15.04.2015 korraldusega nr 252 liideti detailplaneeringu alad ja muudeti nimetus Heliküla detailplaneeringuks ning võeti vastu Laulasmaa külas Heliküla ja lähiala detailplaneering. Planeeritav ala suurusega 2,8 ha hõlmab kinnistuid Suvila 345 (29503:007:1032), Suvila 347 (25503:007:1035), Suvila 348 (29503:007:1295), Suvila 311(29503:007:1562 ja 29503:007:1563), Suvila 320 (29503:007:1564) , Suvila 321(29503:007:1561), Suvila 326 (29503:007:1296), ja Suvila 346 ( 29503:007:1033). Planeeritav ala asub Valge tee ja Kiviringi tee vahelisel alal, piirnedes põhjas teega 11395 Lohusalu-Laulasmaa , idas Ühispuhkuse vkt 27 ( 29501:013:0010), Ühispuhkuse vkt 37 (29501:013:0090), Ühispuhkuse vkt 34 (29501:013:0080), Ühispuhkuse vkt 33 (29501:013:0070), Pedaja (29501:007:2370), Serva (29501:007:1773) ja reformimata riigimaa kinnistutega, lõunas Laulasmaa krunt 41 (29501:007:4110), Kai (29501:007:3980) ja reformimata riigimaa kinnistutega, läänes Heliküla tee 14 (29501:007:4520), Heli 17 (29501:007:0263), Valge tee 4 (29501:007:4020), Valge tee 8 (29501:001:0475) kinnistutega ja Valge teega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta maa sihtostarve maatulundusmaast elamumaaks. Maa-ala on jagatud viieks elamumaa krundiks , üheks avaliku kasutusega teemaa ja üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa krundile on lubatud rajada kuni 200 m² hoonetealuse pindalaga hoonestus, elamu 2 korrust maksimaalse kõrgusega 9m ja abihoonel 5m.

Juurdepääs planeeringualale Lohusalu-Laulasmaa teelt algavate Valge tee ja Kiviringi tee kaudu. Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Joonis

Seletuskiri

 

Keila vallas Tuulna külas Pauli väikekoht 1 – 44 , Pauli üldmaa 1( katastritunnusega (29504:005:0003) ja Pauli üldmaa 2 ( katastritunnusega (29504:005:0002) maaüksuste detailplaneering

Keila vallavalitsuse 27.07.2016 korraldusega nr 496 on vastu võetud Keila vallas Tuulna külas Pauli väikekoht 1 – 44 , Pauli üldmaa 1( katastritunnusega (29504:005:0003) ja Pauli üldmaa 2 ( katastritunnusega (29504:005:0002) maaüksuste detailplaneering. Planeeritav ala asub Tuulna külas aiandusühistu Pauli territooriumil pindalaga 11,72 ha . Juurdepääs planeeringualale on Treppoja kaupluse lähistelt Tallinn-Rannamõisa –Kloogaranna teelt 11390 hargneva Suve tee 11399 ja Suve põik tee kaudu.

Suve põik tee jagab AÜ Pauli detailplaneeringu ala kaheks osaks. Kinnistute praegune sihtotstarve on elamumaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pauli üldmaa 1 ja Pauli üldmaa 2 kinnistu kruntideks jaotamine , krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning kujade määramine, heakorra ja haljastuse ning tänavate maa-alade  ja liikluskorralduse põhimõtete määramine.

Pauli üldmaa 1 krunt on jagatud 4 elamumaa , 1 tootmismaa ning 2 liiklusmaa sihtotstarbega krundiks, millest 2 on ajutised krundid liitmiseks olemasolevatega. Pauli üldmaa 2 krunt on jagatud üheks elamumaa , üheks liiklusmaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa krundi suurim lubatud hoonete alune pind 250 m²,  2 korrust, maksimaalne kõrgus elamul 11m, hoonet arv 1 elamu + 2 abihoonet.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringu kohane. Planeeringulahendus arvestab piirkonnas toimiva teedevõrguga.

Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Planeeringuga täpsustakse ja korrastatakse AÜ Pauli maakasutus  ja tehnovõrgud.

Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 28.08.2016.

 

Seletuskiri

Tehnovõrgud 1

Tehnovõrgud 2

Põhijoonis 1

Põhijoonis 2

 

Keila vallas, Keila-Joa alevikus riigimaanteega T-11390, Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 06.06-04.07.2016 Keila vallavalitsuses Paldiski mnt 21, Keila linn ja Keila-Joa lossis Pargi allee 5.

Keila Vallavalitsuse 27.04.2016 korraldusega nr 286 võeti vastu Keila vallas, Keila-Joa alevikus riigimaanteega T-11390, Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering 5,21 ha suurusel alal ning otsustati korraldada selle avalik väljapanek Keila Vallavalitsuse kantseleis. Kuna maikuus ilmuva Keila valla lehe ilmumisel ei olnud tagatud Keila Vallavalitsuse 27.04.2016.a. korralduse nr 286 punktis 2 näidatud ajavahemikuga  kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18  sätestatud planeeringu avaliku väljapaneku kohta kehtestatud nõuded, siis muudeti  04.05.2016 Keila vallavalitsuse korraldusega avaliku väljapaneku aega ning detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.06.-04.07.2016 Keila Vallavalitsuse kantseleis.

Detailplaneering algatati Keila Vallavolikogu 30.03.2014 otsusega nr 62. Keila vallavalitsuse korraldusega 22.12.2014 nr 947 jäeti detailplaneeringu maa-alal algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Keskkonnmõju strateegilisele eelhindamisele andis oma nõustuva seisukoha Keskkonnamet kirjaga HJR 6-8/14/23881-3. Muinsuskaitseamet esitas oma seisukohad 12.11. 2014 kirjaga nr 5, tingimuseks oli Muinsuskaitse eritingimuste koostamine ja nende kooskõlastamine muinsuskaitseametiga. Muinsuskaitse eritingimused on koostatud ( Artes Terrae töö nr 1507ET3, 2015) ja Muinsuskaitseamet on need kooskõlastanud 23.11.2015 nr 26204. Maa-amet esitas nõustuva seisukoha keskkonnamõju strateegilisele eelhindamisele 13.11.2014 kirjaga nr 6.2-3/16273.

Detailplaneering näeb ette maa-ala jagamise üheksaks krundiks, millest kruntidele Pos 1 ja Pos 6 on lubatud vastavalt kuni 340 m²-se ja kuni 105 m²-se ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamine. Pos 1 hoonestusala eesmärk on võimaldada kultuuri ja kogunemisasutuse ning turismimajandusega seonduva hoone ehitamine, Pos 6 hoonestusala eesmärk on soojusenergia tootmiseks vajaliku hoone ehitamine, lubatud suurimad hoone kõrgused on vastavalt 8,5 ja 7 (korstna osas 10) meetrit maapinnast.

Planeeringuga on lahendatud jalgratta- ja jalgliikluse ning mootorsõidukite liikumisskeem, haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega ühendatus ja muud planeerimisseaduses toodud lahendamist vajavad põhimõtted.

Planeeringu protsessi käigus on jõeäärne muinsuskaitsealune sepikoda (ehitusregistri kood 120292457) ja seda ümbritsev lähiala jäetud planeeringust välja, kuna MG Investeeringud OÜ omandis oleva Sepikoja omanikuga ei jõutud kokkuleppele teenindusmaa suuruse ja planeeringulahenduse osas.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale ja ajaloolisele mõisapargile negatiivset mõju. Korrastatud liiklus- ja parkimiskord avaldab positiivset mõju piirkonna kultuuri ja turismi ja puhkevõimaluste paremaks ärakasutamiseks.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Keila Vallavalitsuses tööpäevadel E, T, N k 9-17, K 9-19, R 9-14 ja Keila-Joa lossis Pargi allee 5 E-R k 10-18 ( tel. 56288287) ning kodulehe vahendusel www.keilavald.ee

Kontaktvööndi joonis

Põhijoonis

Planeering

 

Keila vallas Tuulna külas Rudkotka mets 1 (endine Raudkotka, katastritunnus 29501:007:0252) ja Metsapiiga vkt 10 (katastritunnus 29506:001:0100) ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 04.04.2016 - 17.04.2016 Keila Vallavalitsuses  Keila Paldiski mnt 21

Keila Vallavalitsuse 09.03.2016 korraldusega nr 140 on vastu võetud Keila vallas Tuulna külas Rudkotka mets 1(endine Raudkotka, katastritunnus 29501:007:0252) ja Metsapiiga vkt 10 (katastritunnus 29506:001:0100) ja lähiala detailplaneering.

Raudkotka mets 1 maaüksus asub Tuulna külas suvilaühistute vahelisel alal. Metsapiiga vkt 10 maaüksus paikneb suvilaühistu „Metsapiiga" maa-alal. Piirkond on tiheasustusala.

Juurdepääs planeeringualale on Tallinn-Paldiski teelt maha pöörava kohaliku tee, Kõrgemäe tee (reformimata riigimaa) kaudu läbi Lahepere üldmaa 2 (29506:002:0006) maaüksuse ja Metsapiiga üldmaa (29506:001:0392) maaüksuse. Metsapiiga vkt 10 maaüksusel paikneb juurdepääsutee Raudkotkas mets 1 maaüksusele. Juurdepääsutee on tupiktee.

Detailplaneeringulahenduse hoonestustingimuste väljatöötamisel ja uute hoonete asukoha määramisel on arvestatud olemasoleva puistuala säilitamisega.

Planeeringuala suurus 1,38 ha on jaotatud neljaks elamumaa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ja ajutisteks kruntideks kinnistutute Metsapiiga vkt 10 ja Metsapiiga vkt 8  piiride korrigeerimiseks.

Uutele elamukruntidele (4 tk) on määratud kohustuslik hoonete ehitusjoon, mis tähendab, et üksikelamu üks sein peab paiknema nimetatud joonel.

Kruntide suurused alates 1447m2 - 4288 m². Elamumaa krundile on lubatud rajada üks elamu ja  kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus elamul 8m ja abihoonel 5m. Veevarustus on kavandatud lokaalse puurkaevu PRK00050950 baasil. Reovesi kogutakse kogumismahutitesse.

Tulekustutusvesi on lahendatud transpordimaa krundile paigaldatava 25m³ mahutiga baasil.  Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Vajalikud uuringud enne projekteerimist: ehitusgeoloogilised uuringud, radoonitaseme uuring.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.keilavald.ee . Ettepanekud ja vastuväited esitada vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 17.04.2016.

Seletuskiri

Põhijoonis

Koosoleku protokoll

 

Niitvälja külas asuva Niitvälja spordiväljakud kinnistu (katastritunnus 29501:007:0410) detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 08.02-21.02.2016 Keila Vallavalitsuses Keila Paldiski mnt 21.

Keila vallavalitsuse 20.01.2016 korraldusega nr 22 on vastu võetud  Niitvälja külas asuva Niitvälja spordiväljakud kinnistu (katastritunnus 29501:007:0410) detailplaneering. Planeeritav ala asub Niitvälja külas Niitvälja raudteepeatusest loodes, piirnedes põhjas Tallinn - Paldiski teega 8 , idas Niitvälja - Kulna teega 18, lõunas Keila - Paldiski raudteega. Kinnistu suurus on 162,49 ha ja praegune sihtotstarve 100% ärimaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt kinnistu maa sihtostarvet. Kinnistu on jagatud neljaks krundiks. Krundi 1 sihtotstarve on 100 % ärimaa , suurus 2,04 ha. Krundil asuvad olemasolevad parklad ja kahekorruseline klubihoone. Planeering ei muuda olemasolevat ehitusõigust: hoone kõrgus 9 m, hoone korruselisus 2 k, hoonealune pind 1650 m², hoonete arv krundil 1. Krunt 2. Sihtotstarve 90% üldkasutatav maa ja 10% veekogude maa. Krundi suurus 159,81 ha. Krundil asuvad golfirajad, harjutusväljakud, tiigid, metsatukad ja spordiväljakuid teenindavad abihooned ja mobiilimast. Planeering krundi ehitusõigust ei muuda. Ehitusõiguse näitajad: hoonete kõrgus 7m, korruselisus 1 k, hoonetealune pind 1450 m², hoonete arv 5.

Krunt 3.Teema sihtotstarbega, pindalaga 4231 m². Krunt on moodustatud põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski, Mudaaugu-Paldiski lõigu km 29,2-47,2 rekonstrueerimise eesmärgil. Krunt 4. Teemaa sihtotstarbega krunt , pindalaga 4605 m². Vajalik Niitvälja - Kulna tee nr 18 teekoridori laiendamiseks.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringu kohane.

Juurdepääs planeeringualale Niitvälja - Kulna teelt. Teine juurdepääs alale on Tallinn -Paldiski teelt. Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Vastuväited  ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 21.02.2016.

Seletuskiri

Põhijoonis

 

Keila-Joa alevikus  Merenuka 9  kinnistu (katastritunnus 29501:007:0238) detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 23.11-23.12.2015 Keila Vallavalitsuses  Keila Paldiski mnt 21

Keila vallavalitsuse 09.11.2015 korraldusega nr 670  on vastu võetud  Keila vallas Keila-Joa alevikus  Merenuka 9  kinnistu (katastritunnus 29501:007:0238) detailplaneering. Planeeritav ala asub Keila-Joa aleviku keskusest ca 2 km kaugusel Keila jõe suudme idakaldal.

Planeeritava ala suurus on 1,37 ha ja praegune sihtotstarve riigikaitsemaa. Merenuka 9 kinnistu piirneb põhjast Lohusalu lahega, idast Merenuka 7 ning Merenuka 2 kinnistutega, lõunast Merenuka 1 ja riigi omandis oleva kinnistuga ning avaliku juurdepääsuteega, läänest Keila jõega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, määrata ehitusõigus ja anda  maa-ala tehnovõrkude ja haljastuse lahendused ning juurdepääs planeeringualale ja naaberkinnistutele. Planeeringu koostamisel moodustatakse üks elamumaa krunt, üks transpordimaa krunt ja üks üldkasutatav maa 65% ja 35 % veekogude maa  sihtotstarbega krunt. Elamumaa krundile (pindalaga 5235 m²) on lubatud rajada üks elamu ja kaks abihoonet.  Elamu suurim lubatud kõrgus 7,5 m, lubatud korruselisus 2 maa-pealset korrust, suurim  ehitisealune pind 400 m². Detailplaneeringuga soovitakse vähendada Keila jõe kalda ja Lohusalu lahe  ranna ehituskeeluvööndite laiust.

Planeeringuga on lubatud rajada Keila jõele üks ujuvkai mõõtmetega 6 x 2 m ja seda teenindav sild 1 x 4 m.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringut muutev. Planeeringulahendus arvestab piirkonnas toimiva teedevõrguga.

Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Vastuväited  ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 23.12.2015.

Seletuskiri

Põhijoonis

 

 

Valkse külas asuva Aru I kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 21.09-04.10.2015 Keila Vallavalitsuses  Keila Paldiski mnt 21

Keila vallavalitsuse 26.08.2015 korraldusega nr 517  on vastu võetud  Valkse külas asuva Aru I  kinnistu (katastritunnus 29501:007:0530) detailplaneering. Planeeritav ala asub Keila linna ja Keila valla administratiivpiiri ääres Mudaaugu elamupiirkonna läheduses.

Kinnistu suurus on 8,25 ha ja praegune sihtotstarve maatulundusmaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  kinnistu jagamine kaheteistkümneks üksikelamumaa krundiks,  kuueks ridaelamumaa krundiks  ja kuueks teemaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigused ja anda  maaala tehnovõrkude ja haljastuse lahendused ning juurdepääs planeeringualale. Hoonestuse maksimaalne kõrgus maapinnast 9 m, lubatud korruselisus 2 maa-pealset korrust + 1 maa-alune, üksikelamute maale lubatud rajada üks elamu ja  2 abihoonet.

Detailplaneering on Keila valla üldplaneeringu kohane asudes Valkse tiheasustusega alal. Planeeringulahendus arvestab piirkonnas toimiva teedevõrguga.

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Tallinn-Paldiski mnt ja Keila-Keila-Joa mnt ristmikult hargnevalt Kullerkupu tänavalt. Elamupiirkonna rajamisega säilitatakse üksikud väärtuslikud puud.  Planeeringu elluviimisel ei kaasne keskkonnale olulist mõju, mis ületaks keskkonnataluvust.

Vastuväited  ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.10.2015.

Põhijoonis

 

Kellasalu kinnistu ja lähiala (endise nimega Suvila 466, Suvila 467,Suvila 468 ja Kellasalu) maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Keila Vallavalitsus 29. juuni  2015 otsusega nr 441 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kellasalu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Keila Vallavolikogu algatas detailplaneeringu 20.06.2013 korraldusega nr 353/0613.

Detailplaneeringu ala (pindalaga ca 6,2 ha) paikneb Laulasmaa külas Keila valla põhjaosas, Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee läheduses ning Laulasmaa-Lohusalu tee ääres, millest ca 380 kaugusele jääb Lahepere laht. Planeeritav maa-ala on kaetud männimetsaga. Planeeringuala koosneb maaüksustest Suvila 466, Suvila 467, Suvila 468 ning osaliselt asub planeeringuala ka Keila metskond 81 maaüksusel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaasaegse väljapaistva ja esindusliku arhitektuuriga Arvo Pärdi Keskuse hoonetele ehituskrundi moodustamine ja ehitusõiguste määramine (planeeritakse kahekorruseline hoone, mille juurde kavandatakse ka torn), avalikus kasutuses olevale teele liiklusmaa krundi moodustamine ning juurdepääsuteede ja parkimise lahendamine. Detailplaneering on kehtivat Keila valla üldplaneeringut muutev, kuna üldplaneeringu kohaselt asub käsitletav maa-ala rohevõrgustiku alal.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Keila Vallavalitsus ning detailplaneeringu kehtestaja Keila Vallavolikogu (mõlema aadress Paldiski mnt 21, Keila linn). Detailplaneeringu koostajaks on Osaühing Arhidektuuribüroo Luhse  & Tuhal (registrikood: 10336965), kontaktisik Katrin Baumann, e-post: katrin@fe.ee , telefon: 64 63 594.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07.2015 – 16.08.2015.

Kellasalu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda tööpäevadel Keila Vallavalitsuses (Paldiski mnt 21, Keila linn, tel 678 0665) sekretäri juures infolaual ning digitaalselt valla veebilehel http://www.keilavald.ee (Ehitus ja planeerimine/ Detailplaneeringud/Vastuvõetud detailplaneeringud). Ettepanekuid ja vastuväiteid palume esitada kuni 16. augustini 2015 kirjalikult Keila Vallavalitsuse aadressil Paldiski mnt 21, 76607 Keila linn  või e-posti aadressil vallavalitus@keilavald.ee.  

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 26. august 2015. a. kell 17:00 Keila Paldiski mnt 21 Keila vallamaja istungite saalis.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad siit: https://www.dropbox.com/sh/kon9hkm8p7uh8o5/AAB3R9O-5UAdlGu15-g0TLowa?dl=0

 

Kloogaranna ranna-ala detailplaneering

Kloogaranna DP materjalid on ülesse laetud:

https://www.dropbox.com/sh/tqao5ohf583hz58/AAAypZPVkLYgrWZyxn3KlNSba?dl=0

 

Keila Vallavalitsus 17. juuni  2015 otsusega nr 421 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kloogaranna ranna-ala detailplaneeringu. Keila Vallavalitsus algatas detailplaneeringu ja KSH 08.07.2009 korraldusega nr 640. Koos detailplaneeringu avaliku väljapanekuga korraldatakse KSH aruande avalik väljapanek.

Detailplaneeringu ala (pindalaga ca 34 ha) paikneb Harju maakonnas Keila vallas Kloogaranna külas. Planeeringus on hõlmatud Kloogaranna küla Ojala mets (endine Ojala 2 mü), Muuli tee 21 (endine Muuli tee 1 mü), Mere põik 2 (endine Kajaka mü), Rannahoone, riigi reservmaa piiriettepanek nr AT030214087 ning jätkuvalt riigiomandis olev maa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ranna-alale jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku äri- ja puhkepiirkonna rajamine, mis vastaks tulevaste generatsioonide vajadustele ning lähtuks turismiarendamise ja ranna-ala korrastamise aspektidest võimaldades ala aastaringset kasutamist. Planeeringualale soovitakse rajada avalikku randa teenindav infrastruktuur, perele suunitletud teemapark ja majutus- ning toitlustusasutus, lisaks luua võimalused erinevate aktiivsete tegevuste läbiviimiseks rannas. Detailplaneeringuga moodustatakse 13 krunti (3 ärimaa krunti, 2 üldkasutatava maa krunti, 5 transpordimaa krunti, 2 ühiskondliku hoone maa krunti ja 1 elamumaa krunt). Detailplaneeringuga soovitakse muuta osaliselt valla üldplaneeringut, mille kohaselt on maa-ala juhtfunktsiooniks üldkasutatav maa, ärimaa ja elamumaa. Planeeringuga tehakse ettepanek lisaks üldkasutatavale maale määrata kruntide maakasutuseks ühiskondlike hoonete maa ning soovitakse vähendada ka ehituskeeluvööndit nii mere kui Tuulna oja ja Treppoja osas. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Detailplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Keila Vallavalitsus ning detailplaneeringu kehtestaja Keila Vallavolikogu (mõlema aadress Paldiski mnt 21, Keila linn). Detailplaneeringu koostajaks on Alianss Arhitektid OÜ (registrikood: 11590631), kontaktisik Maarja Zingel, e-post: maarja@ruumjamaastik.ee, telefon: 52 242 92. KSH viib läbi Miracon Grupp OÜ (registrikood: 11286689) kontaktisik Pille Kams e-post: pille.kams@civitta.ee, telefon: 5076 130.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.07.2015 – 03.08.2015.

Kloogaranna ranna-ala detailplaneeringu ja KSH aruande toimikuga saab tutvuda tööpäevadel Keila Vallavalitsuses (Paldiski mnt 21, Keila linn, tel 678 0665) sekretäri juures infolaual ning digitaalselt valla veebilehel http://www.keilavald.ee (Ehitus ja planeerimine/ Detailplaneeringud/Vastuvõetud detailplaneeringud). Ettepanekuid ja vastuväiteid palume esitada kuni 03. augustini 2015. a. kirjalikult Keila Vallavalitsuse aadressil Paldiski mnt 21, 76607 Keila linn  või e-posti aadressil vallavalitus@keilavald.ee.  

Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 12. august 2015. a. kell 14:00 Keila Paldiski mnt 21 Keila vallamaja istungite saalis.

 

Laokülas asuva Puhkeranna detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.01.2015-16.02.2015 

Laokülas külas asuva Puhkeranna maaüksuse detailplaneering on algatatud Keila Vallavalitsuse 01.06.2006 korraldusega nr 596 ja vastu võetud Keila Vallavalitsuse 22. detsember 2014 korraldusega nr 946.

 Planeeritav ala asub  Keila vallas Laokülas. Detailplaneeringu ala suuruseks on 23,4 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida laokompleksid Paldiski lõunasadamast transporditud kaubakonteinerite lahtipakkimise ning kauba komplekteerimise võimaldamiseks, määrata kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu seletuskiri

Joonis 1 põhijoonis

Joonis 2 tehnovõrgud

 

Laulasmaa külas asuvate Pae maaüksuste (29501:001:0731 ja 29501:001:0732) detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Keila Vallavalitsuse 28.07.2006 korraldusega nr 806 ja vastu võetud Keila Vallavalitsuse 22. juuli 2014 korraldusega nr 522.

Planeeritav ala asub asuvad Keila vallas Laulasmaa külas riigimaantee T-11390 "Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna" ääres Laulasmaa maastikukaitseala kõrval. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida kinnistutele ühepereelamud, määrata elamukruntidele ehitusõigus  ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Keila valla üldplaneeringuga, kus kinnistute juhtfunktsiooniks on elamumaa. Planeeritavad kinnistud jäävad tiheasustusalale.

 

Meremõisa külas asuvate Männimäe (29501:007:0792), Allika 1 (29501:007:0792) ja Allika 2 (29501:007:0793) maaüksuste detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Keila Vallavalitsuse 01.11.2012 korraldusega nr 716 ja vastu võetud Keila Vallavalitsuse 22. juuli 2014 korraldusega nr 523.

Planeeringuala paikneb Meremõisa külas, Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja mere vahelisel alal, ca 60m maanteest ja ca 400m merest. Planeeringuala külgneb nn. Meremõisa asumi territooriumiga. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida kinnistutele ühepereelamud, määrata elamukruntidele ehitusõigus  ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga nähakse ette neli üksikelamukrunti ja üks transpordimaa krunt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Keila valla üldplaneeringuga.

 

Kloogaranna külas asuva Ilvese tee 5 (29501:007:0441) kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Keila Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega nr 450. Planeeritav ala asub Ilvese teeääres, merest ligikaudu 300 m. Juurdepääs kinnistule toimub Ilvese teelt. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks  on muuta 17.05.2011 Keila Vallavalitsuse korraldusega nr 340 kehtestatud Laulasmaa küla Kõltsu ja Oja kinnistute detailplaneeringut ehitusõiguse osas. Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Keila valla üldplaneeringuga.

 

Laulasmaa ja Meremõisa külas paikneva Rätsepa III (29501:007:0217) maaüksuse ja osaliselt Tooma üldmaa (29503:007:0430) ja nende vahele jääva jätkuvalt riigimaa detailplaneering.

Detailplaneering on kehtestatud Keila Vallavalitsuse 22.07.2014 korraldusega nr 524. Planeeringuala paikneb Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest ida pool aiandusühistute ja metsa-ala vahelisel alal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rätsepa III mü-e, osaliselt Tooma mü-e ja nende vahele jääva jätkuvalt riigimaa maaüksuse jagamine ja moodustatavate uute elamumaasihtotstarbega kruntide ehitusõiguse määramine, avalikus kasutuses olevate teede transpordimaa krundi moodustamine, juurtepääsu teede, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Keila valla üldplaneeringuga.